Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2008 r.


 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 14.02.2008 r. do 26.03.2008 r.
 przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2008 r.

 

 

W omawianym okresie realizowanych było wiele zagadnień związanych z planami inwestycyjnymi gminy, przygotowywane były projekty uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji.

 

Z zakresu utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace:

-         utwardzono drogi gminne w Skowieszynku  o nr ew. 311, 314/3 i 319/1,

-         utwardzono drogę gminną w Rzeczycy Kolonii o nr ew. 530,

-         zlecono remont drogi gminnej nr ew. 358 w Bochotnicy,

-         zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym.

 

W miesiącu marcu zamontowano progi spowalniające na ulicy Zamłynie w Bochotnicy, w trakcie realizacji są remonty zadaszeń przystankowych w następujących miejscowościach: w Kazimierzu Dolnym - ul. Czerniawy oraz ul. Puławska, w Jeziorszczyźnie, Wierzchoniowie i Parchatce.

Uporządkowano  z zakrzaczeń działkę przy ulicy Kwaskowa Góra oraz nabrzeże rzeki Grodarz. Budynek dawnego młyna został zabezpieczony przed wchodzeniem do niego osób nie powołanych.

Rozpoczęto także czyszczenie ciągów drogowych z zanieczyszczeń po okresie zimowym.

 

W okresie od 14 lutego do 26 marca 2008 r. w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi podjęte zostały następujące działania:

 

W dniu 21 lutego 2008r. ogłoszono wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia, dotyczą one działek:

a)      działka nr 544/2 położona w Witoszynie – sprzedaż,

b)      działka nr 801/26 położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej – sprzedaż,

c)       działka nr 2036 położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Czerniawy, obok Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – sprzedaż,

d)      działki nr 336/2 i 335 położone w Kazimierzu Dolnym (parking przy ul. Tyszkiewicza) – wydzierżawienie. Wiąże się to z realizacją podjętych uchwał.

 

27 lutego 2008 r. ogłoszono wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny przeznaczonych do wydzierżawienia – są to działki nr 1451, 1450, 1448 położone w Kazimierzu Dolnym („parking zielony” przy ul. Kwaskowa Góra).

 

3 marca 2008 r. ogłoszono wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny przeznaczonych do wydzierżawienia – cześć działki nr 1155 położonej w Kazimierzu Dolnym (bezprzetargowo); róg ul. Nadrzecznej i Małachowskiego (tablica reklamowa).

 

W dniu 12 marca 2008 r. ogłoszono wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny przeznaczonych do wydzierżawienia, dotyczy to części działki nr 1113 położonej w Kazimierzu Dolnym (stragany przy ul. Rynek w trybie  bezprzetargowym oraz stragan przed Kamienicą Przybyłów pod św. Mikołajem).

 

W dniu 12 marca 2008 r. ogłoszono przetarg na dzierżawę działki nr 1275 w Kazimierzu Dolnym – Góra Trzech Krzyży; przetarg odbędzie się 27 marca 2008 r.

 

14 marca 2008 r. został odwołany przetarg na dzierżawę parkingów miejskich. Powodem były błędy drukarskie i oczywiste omyłki w treści podanego ogłoszenia.

 

W dniu 17 marca ogłoszono przetarg na dzierżawę parkingów miejskich – działki nr 338, 336/1 i 272 przy ul. Tyszkiewicza i Al. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym, data przetargu została ustalona na dzień 27 marca 2008.

 

15 lutego 2008 r. została wypowiedziana umowa dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 22. Termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i zakończy się 26 maja 2008 r. Powodem wypowiedzenia było nieterminowe płacenie czynszu dzierżawnego oraz zaległości w opłatach.

 

W dniu 12 marca 2008 r. została rozwiązana za porozumieniem stron umowa użyczenia, zawarta dnia 15 lipca 2002 r. pomiędzy Gminą Kazimierz Dolny a OSP w Kazimierzu Dolnym.

 

Z zakresu przygotowań do inwestycji gminnych:

1.      zlecono wykonanie map dla potrzeb opracowania projektu budowy boiska szkolnego, wielofunkcyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym,

2.      zlecono wykonanie map dla potrzeb opracowania dodatkowych przyłączy wodociągowych w obrębie Dąbrówka w ramach projektu budowlanego budowy wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce,

3.      zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla potrzeb opracowania koncepcji zagospodarowania Zamku i Baszty w Kazimierzu Dolnym; wiąże się to z opracowaniem dokumentacji odnośnie wykorzystania przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie "Opracowanie projektu i pielęgnacja zieleni miejskiej wokół obiektów ruin zamku i Baszty w Kazimierzu Dolnym oraz nasadzenia zieleni miejskiej na terenie Gminy Kazimierz Dolny".

4.       ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii – etap II, termin otwarcia ofert: 08.04.2008r. o godzinie  10:00  w Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej,

5.       podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-architektonicznego przebudowy budynku dawnej szkoły w Zbędowicach.

 

W marcu zakończono również sprawy dotyczące rejestracji stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień – termin Walnego Zgromadzenia ustalono na dzień 2 kwietnia 2008r., o godz. 16.00 w siedzibie Gminnego Zespołu Szkół  w Kazimierzu Dolnym.

 

Wspólnie z dyrektorem Przedszkola w Kazimierzu Dolnym przygotowano wniosek aplikacyjny do programu POKL w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wraz z dyrektorami szkół w Bochotnicy,  Kazimierzu Dolnym, Dąbrówce i Rzeczycy przygotowano wniosek aplikacyjny w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uzyskane ewentualne środki pozwolą zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz rozszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte na lekcjach, umożliwią także  zmniejszenie dysproporcji pomiędzy młodzieżą wiejską i miejską poprzez ułatwienie m.in. dostępu do opieki logopedyczno-pedagogicznej.

 

Gmina Kazimierz Dolny podpisała w dniu 5 marca 2008 r. umowę z firmą Logos Consulting Sp. z o.o. na wykonanie studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego o nazwie: e-Urząd w Kazimierzu Dolnym, zgodnie z wymogami stawianymi dla dokumentacji do projektów realizowanych w ramach Funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wraz z elementami koncepcji technicznej dla rozwiązań e-Urzędu. Obecnie trwają prace nad kosztorysem kompletnego rozwiązania teleinformatycznego wspierającego pracę urzędu oraz promującego naszą gminę.

 

W marcu tego roku samochód służbowy eksploatowany w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym został poddany remontowi po przebiegu około 180 tys. km. Koszt napraw wyniósł 3260zł brutto – został wyremontowany układ kierowniczy, układ hamulcowy kompletny oraz kompletna wymiana rozrządu wraz z olejami, zgodnie z zaleceniami instrukcji eksploatacji.  Przewidywana jest dodatkowo konserwacja podwozia oraz konserwacja karoserii w miejscach objętych korozją.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

18 luty – wziąłem udział w uroczystości pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Puławach - pana Mirosława Sokala, który odszedł ze stanowiska w związku z objęciem funkcji Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

 

19 luty – wraz z moim zastępcą uczestniczyliśmy w rozmowach z panią dyrektor oraz załogą Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Dolnym, których tematem było obecne działanie ośrodka a także możliwości jego prawidłowego funkcjonowania w przyszłości w kontekście poważnych trudności z zapewnieniem obsady lekarskiej.  

 

20 luty – uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz wiceministrem Krzysztofem Hetmanem, które miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie; poruszone zostały proceduralne sprawy przekazywania środków unijnych tym, którzy zamierzają realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Tego dnia zostały także wręczone promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na utwardzenie dróg przebiegających dnem wąwozów. Nasza gmina uzyskała przyrzeczenie otrzymania kwoty 500 tys. zł, stanowi to 80% dofinansowania kosztów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na utwardzenie dna wąwozów biegnących w miejscowościach Rzeczyca, Witoszyn, Parchatka i Bochotnica. 

 

21 luty - w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym miało miejsce spotkanie w sprawie przygotowywanych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – na moje zaproszenie wzięła w nim udział pani Halina Landecka - Lubelski Konserwator Zabytków oraz jej zastępca – pan Dariusz Kopciowski, obecny był również prof. Wojciech Kosiński, który będzie przygotowywał opracowanie uwarunkowań kulturowych, związane z przygotowaniem projektu studium. Kwestie te były również tematem kolejnego spotkania ze środowiskami opiniotwórczymi,  bezpośrednio związanymi z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym tj. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych, w którym uczestniczyłem w tym samym dniu.

 

22 luty – wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez zarząd województwa lubelskiego dotyczącym perspektyw działania Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Inicjatorem tych rozmów był członek zarządu Marek Flasiński, kolejne zebranie na ten temat miało miejsce w Kazimierzu w dniu 14 marca.

 

24 luty – (niedziela) spotkałem się z panem Adamem Olkowiczem – szefem z ramienia PZPN do spraw przygotowań do EURO 2012, rozmowa dotyczyła m.in. naszych starań o goszczenie jednej z reprezentacji narodowych. Po południu uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców wsi Cholewianka i Dąbrówka, na którym przedstawiłem podsumowanie osiągnięć za ostatni rok oraz planowane zamierzenia na kolejne lata. Głównym tematem spotkania była budowa wodociągu w obu miejscowościach.

 

26 luty – uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Samorządu Mieszkańców, na którym omawiano sprawę funkcjonowania jednego z lokali użytkowych, kawiarni Rynkowej, przy udziale jej dzierżawcy – (ustny komentarz).

 

27 luty – w Domu Kultury brałem udział w spotkaniu z osobami zainteresowanymi utworzeniem w Kazimierzu Dolnym ośrodka dla osób potrzebujących.

 

28 luty – w Ministerstwie Kultury w Warszawie rozmawiałem z dyrektorem Departamentu Sztuki, wraz ze mną w tym spotkaniu uczestniczyła  dyrektor Domu Kultury w Kazimierzu Dolnym - pani Monika Dudzińska. Wspólnie zwróciliśmy się z prośbą o poparcie naszego wniosku o dofinansowanie organizacji letnich wieczorów muzycznych oraz festiwalu klezmerskiego w Kazimierzu Dolnym. W tym dniu rozmawiałem również z Komendantem Głównym PSP – nadbrygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem na temat możliwości wsparcia finansowego ze strony PSP dotyczącego zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

4 marzec – Zarząd Samorządu Mieszkańców zorganizował spotkanie z mieszkańcami miasta, na którym przedstawiłem planowane inwestycje na terenie miasta w roku bieżącym.

 

6 marzec – zostałem przyjęty przez Wicewojewodę Lubelskiego – panią Henrykę Strojnowską – nasza rozmowa odnosiła się do spraw dotyczących problemów naszego miasta. Rozmawiałem również z dyrektorem Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim na temat możliwości pozyskania środków finansowych na budowę hali sportowej przy szkole w Bochotnicy.

 

7 marzec – w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym uczestniczyłem w naradzie przedstawicieli policji, Parku Krajobrazowego, Samorządu Mieszkańców, na której omówione zostały sprawy zabezpieczenia porządku i spokoju w sezonie turystycznym w mieście i okolicach, przedstawiłem także pomysł wprowadzenia dodatkowych, ponadnormatywnych patroli policyjnych na czas sezonu – (ustny komentarz).

 

11 marzec – spotkałem się w Kazimierzu z ministrem Markiem Serzyckim – Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. W czerwcu odbędzie międzynarodowa konferencja państw Europy Środkowowschodniej dotycząca problematyki ochrony danych osobowych. Otrzymałem obietnicę, że w tym czasie inspektorzy GIODO przeprowadzą kilkugodzinne szkolenie dla radnych, pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych.

 

13 marzec – wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym organizacji tegorocznego  Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. Obecni byli przedstawiciele władz województwa lubelskiego: Marszałek województwa – Krzysztof Grabczuk, członek zarządu – Marek Flasiński oraz organizatorzy festiwalu. Rozmowy miały na celu omówienie warunków współpracy przy organizacji oraz przedstawienie koncepcji programowej tegorocznej edycji imprezy. Marszałek województwa lubelskiego zgodził się objąć festiwal swoim patronatem. Na osobnym spotkaniu z marszałkami w tym dniu omówiliśmy sprawy inwestycji gminnych, planowanych zamierzeń gospodarczych, związanych z aplikowaniem o środki unijne – (ustny komentarz).

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".