Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja Burmistrza Kazimierza Dolnego z wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.


 

 

Informacja

z wykonania budżetu gminy

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 

 

                Budżet gminy Kazimierz Dolny na 2007 rok przyjęty został uchwałą Nr VII/33/07 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  z dnia 20 lutego 2007 r.

Po stronie dochodów w wysokości 13.923.437 zł, po stronie wydatków w wysokości 14.093.785 zł. Deficyt budżetowy ustalony został  na poziomie 170.348 zł.

W roku 2007 dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: Nr XVIII/42/07 z dnia 22 marca 2007 roku, Nr IX/45/07 z dnia 26 kwietnia  2007 roku, Nr X/57/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku, Nr XI/64/07 z dnia 12 lipca 2007 roku, Nr XII/74/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku, Nr XIII/81/07 z dnia 18 października 2007 roku, Nr XIV/85/07 z dnia 29 listopada 2007 roku i Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku   oraz Zarządzeń Burmistrza Kazimierza Dolnego: Nr 12 z dnia 14 maja  2007 roku, Nr 16 z dnia 21 czerwca 2007 roku, Nr 24 z dnia 13 lipca 2007 roku , Nr 35  z dnia 10 września 2007 roku , Nr 42 z dnia  26 września 2007 roku, Nr 45 z dnia 9  października 2007 roku, Nr 48 z dnia 26 października 2007 roku, Nr 51 z dnia 12 listopada 2007 roku, Nr 55 z dnia 5 grudnia 2007 roku (ze zmianami), Nr 58 z dnia 27 grudnia  2007 roku      w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 15.332.328 zł, natomiast  plan wydatków  15.549.106 zł. Zwiększony został deficyt budżetowy o kwotę 46.430 zł do kwoty 216.778 zł.

W roku 2007 zaciągnięta została pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 128.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kazimierzu Dolnym. Zgodnie z harmonogramem pożyczka powinna być spłacona w ratach po 6.400 zł do dnia 31.01.2013 r.

W roku 2007  dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie  1.275.850,37 zł  na plan 1.275.850 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 2.929.250 zł, co daje 17,67 % wykonanych dochodów ogółem. W stosunku do roku 2006 poziom zadłużenia zmniejszył się o 12,06 %. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 60 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Dochody  w roku 2007 zostały wykonane w kwocie 16.581.931,87 zł natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 14.089.561,35 zł. Nadwyżka budżetowa za rok 2007 wynosi 2.492.370,52 zł.

 

DOCHODY

 

Dochody w roku 2007  zostały zrealizowane w kwocie 16.581.931,87 zł na plan 15.332.328 zł, co stanowi 108,15 %.  Dochody „bieżące” zrealizowano na kwotę 14.686.194,62 zł ,  a  „dochody majątkowe „ – na kwotę 1.895.737,25 zł (są to dochody pochodzące z dotacji i innych środków przeznaczonych na  inwestycje i zakupy inwestycyjne, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i dochody uzyskane z odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania)

Dochody budżetu gminy pochodzą przede wszystkim z:

-         wpływów podatkowych tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków            i darowizn oraz podatku od posiadania psów;

-         opłat lokalnych tj. opłaty miejscowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej;

-         dochodów z majątku gminy, (w tym dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych);

-          udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych;

-         dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania zlecone;

-         subwencji oświatowej i  wyrównawczej;

-         środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Dochody własne gminy realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym wyniosły 4.867.459,78 zł, (w tym dochody podatkowe 2.590.457,25 zł) i  przedstawiają się następująco:

I.                    osoby prawne:  

a)      podatek od nieruchomości - plan 1.050.000 zł, wykonanie 1.215.600,84 zł, tj. 115,77 %,

b)      podatek rolny - plan 2.000zł, wykonanie 1.956,80  zł,  tj. 97,84 %,

c)       podatek leśny plan 2.000 zł, wykonanie 1.243,00 zł, tj. 62,15 %,

d)      podatek od środków transportowych plan 2.000 zł, wykonanie 5.230,10 zł, tj. 261,51 %,

II.                  osoby fizyczne:

a)      podatek od nieruchomości - plan 550.000 zł, wykonanie 579.770,56 zł, tj. 105,41 %,

b)      podatek rolny - plan 400.000zł, wykonanie 369.850,29  zł,  tj. 92,46 %,

c)       podatek leśny plan 30.000 zł, wykonanie 37.908,14 zł, tj. 126,36 %,

d)      podatek od środków transportowych plan 19.000 zł, wykonanie 36.607,00 zł, tj. 192,67 %,

e)      podatek od posiadania psów plan 2.600 zł, wykonanie 1.755,00 zł  tj. 67,50 %,

f)         wpływy z opłaty targowej plan 200.000 zł, wykonanie 224.680,00 zł, tj. 112,34 %,

g)      wpływy z opłaty miejscowej plan 75.000 zł, wykonanie 115.855,52 zł , tj. 154,47 %,

h)       pozostałe dochody : wykonanie wyniosło 2.277.002,53 zł, i  są to:

-         opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 247.127,64 zł,

-         odsetki od nieterminowych wpłat , od środków na rachunku, odsetki od lokat i  inne – 41.478,61 zł,

-         wpływy z dzierżaw gruntów i lokali – 725.104,48 zł,

-         wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.690,92 zł

-         wpływy z odpłatnego nabycia praw własności , prawa wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -668.480,50 zł,

-         opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 42.154,41 zł,

-         czynsz za dzierżawę parkingów – 347.639,32 zł,

-         wpływy z opłat różnych – 21.749,58 zł,

-         wpływy z opłaty skarbowej – 43.946,50 zł,

-         wpływy z renty planistycznej – 6.275,43 zł,

-         pozostałe wpływy – 133.046,06 zł.

 

Dochody własne gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły  791.120,47 zł, i są to :

a)      udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -  plan 16.000 zł, wykonanie 22.745,32 zł tj. 142,16 %,

b)      wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie  karty podatkowej - plan 50.000 zł, wykonanie 58.966,30 zł tj. 117,93 %,

c)       podatek od spadków i darowizn - plan 50.000 zł, wykonanie 115.445,00 zł tj. 230,89 %,

d)      podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000 zł, wykonanie 593.963,85  ł, tj. 296,99 %.

 

Dochody gminy przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów to udział  w podatku dochodowym od osób fizycznych -  plan 1.762.946 zł,  wykonanie 1.906.066 zł tj. 108,12 %,

 

Dotacje celowe z budżetu państwa i inne środki otrzymane z zewnątrz – uzyskano kwotę 3.736.542,62 zł, i tak::

a)      na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 2.431.643 zł, wykonanie 2.240.090,09 zł tj. 92,13 %.

b)      otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na zadania związane z grobownictwem – 3.000 zł,

c)       dotacje celowe na realizację własnych  zadań bieżących gminy:

- dofinans. do zakupu mundurków i podręczników szkolnych – 14.320,34 zł,

-  nauka języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych –8.734,87 zł.

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracow. – 12.727,33 zł,

- wynagr. dla członków komisji ds. awansu zaw. nauczycieli – 120,00 zł,

-  zasiłki celowe z OPS –   46.896,82 zł,

-  dożywianie uczniów -  41.897,00 zł ,

-  funkcjonowanie OPS – 124.000,00 zł,

-  stypendia dla uczniów -  44.966,37 zł.

- dofinansowanie do wycieczek szkolnych – 5.998,00 zł,

- dofinansowanie do zakupu lektur szkolnych – 2.425,80 zł

d)      dotacje  i inne środki pozyskane na realizację inwestycji  i zakupów inwestycyjnych:

-         środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 450.000,00  zł, wykonanie  449.409,00 zł

-         środki z UE w ramach ZPORR na budowę drogi Zamłynie w Bochotnicy – plan 409.904,00 zł, zwrot wydatków poniesionych w roku 2006,

-         dotacja z budżetu państwa w ramach ZPORR na budowę drogi Zamłynie w Bochotnicy – plan 54.654,00 zł  - zwrot wydatków poniesionych w roku 2006,

-         dotacja w kwocie 100.000,00 zł z PFOŚiGW oraz 40.000,00 z  GFOŚiGW przeznaczona na budowę wodociągu w Rzeczycy i Kol. Rzeczyca,

-         środki z FOGR przeznaczone na budowę drogi w Dąbrówce –50.000,00 zł,

-         środki z budżetu UE  uzyskane jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2006 na renowację Kamienicy pod Świętym Mikołajem – 77.399,00 zł,

-         środki wpłacone przez Społeczny Komitet Budowy Obiektów Sportowych w kwocie 10.000,00 zł.

 

Subwencje -  plan 5.280.743 zł, wykonanie 5.280.743 zł tj. 100 % w tym:

-         subwencja oświatowa – 3.843.952,00 zł

-         subwencja wyrównawcza - 1.436.791,00 zł

 

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 193.447 zł, wykonanie 193.657,35 zł, co daje 100,11 %.

Dochody tego działu to:

- dotacja z PFOŚiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa wodociągu w Rzeczycy i Kol. Rzeczyca – 100.000,00 zł,

- dotacja z GFOŚiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa wodociągu w Rzeczycy i Kol. Rzeczyca – 40.000,00 zł,

-  wpływy z opłat za przyłącza do wodociągu w Rzeczycy – 29.200,00 zł,

- wpływy z Izby Rolniczej za sporządzenie spisów wyborców – 509,75 zł

-  wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich otrzymane ze Starostwa Powiatowego – kwota  802,64 zł,

-   dotacja celowa na realizacje zadań zleconych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – kwota 23.144,96 zł

 

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 504.000 zł, wykonanie 984.544,27 zł tj. 195,35 %.

W dziale tym znajdują się wpływy uzyskane  z :

-         dotacji celowej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 449.409,00 zł,

-         wpływy z tytułu opłaty  za zajęcie pasa drogowego  i inne – 20.577,44 zł,

-         wpływy z FOGR przeznaczone na dofinansowanie inwestycji – Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – kwota 50.000,00 zł

W 2007 roku otrzymano również zwrot części wydatków poniesionych w roku 2006 na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, i tak:

- kwota 409.903,97 zł – środki z UE w ramach ZPORR  na budowę drogi   Zamłynie w Bochotnicy,

- kwota 54.653,86 zł – środki budżetu państwa w ramach ZPORR na budowę drogi Zamłynie w Bochotnicy.

Środki te stanowią dochód gminy.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.692.000 zł, wykonanie 1.806.646,35  zł tj. 106,78 %.

Wpływy w tym dziale pochodzą z:

-  opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 42.154,41 zł,

- czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych- kwota 725.104,48,

-  wpływy ze sprzedaży mienia – 668.480,50 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności – kwota 12.735,40 zł,

- dochody uzyskane z przepadku wadium i inne – kwota 10.532,24 zł,

- wpływy z dzierżawy parkingów – 347.639,32 zł.

 

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 9.275,43 zł tj. 14,72 %.

Wpływy pochodzą z dotacji BP  przeznaczone na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego – 3.000,00 zł oraz opłat z tytułu rent planistycznych – 6.275,43 zł.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 133.271  zł, wykonanie  127.240,50 zł tj. 95,48 %.

Dochody tego działu to:

-         dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 97.924 zł,

-         prowizja od opłat za wydanie dowodów osobistych – 3.720,22 zł,

-         wpływy z różnych opłat i dochodów, np. koszty wysłanych upomnień, opłaty za wpis do ewidencji gospodarczej itp.  – 21.119,58 zł,

-         dotacja z powiatu za zwrot kosztu przejazdu poborowym – 106,70 zł

-         środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie pobytu oficjalnej delegacji ze Staufen – 3.740,00 zł

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 13.189 zł, wykonanie 13.054,00 zł tj. 98,98 %.

Środki w tym dziale przekazane jako dotacje na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie na aktualizację rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.200 zł, wykonanie 4.349,74 zł., czyli 98,80%.  Kwotę 4.149,74 zł uzyskano od ubezpieczyciela jako odszkodowanie za szkodę huraganową.  Kwota 200,00 zł pochodzi  z dotacji celowej na zadania zlecone związane z OC.

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 4.689.546 zł, wykonanie 5.588.166,50 zł tj. 119,16 %.

Dochody z  tego działu  stanowią 33,70 % wykonanych  dochodów ogółem.

Podatki i opłaty działu 756 realizowane są przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe na plan 300.000,00 zł, wykonano 791.120,47 zł tj. 263,71 %. (udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej). Szczególnie wysokie dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, na planowane 150.000,00 zł uzyskano kwotę 575.333,16 zł.

Wpływy z opłat lokalnych na plan  275.000,00 zł wykonano  zł tj. 340.535,52 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 230.000,00 zł wykonano 247.127,64 zł, co daje 107,45 %.

Wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00 zł zrealizowano 43.946,50 zł, co daje   125.,56 %

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów na kwotę 1.762.946,00 zł  w roku 2007  przekazano kwotę  1.906.066,00 zł tj. 108,12 %.

 

Poniżej przedstawiam realizację podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w mieście i poszczególnych sołectwach.

 

 

 

 

Miejscowość

 

Wymiar podatku za 2007 rok

 

Wpłaty podatków w  roku 2006

Wpłaty podatków

w   roku

2007

 

 

Zaległości

 

 

Leśny

 

Nieruchomość

 

Rolny

 

Leśny

 

Nieruchomość

 

Rolny

 

 

 

 

 

Bochotnica

 

10.067,71

 

80.693,24

 

35.107,75

 

133.792,88

 

9.875,43

 

79.647,06

 

34.510,91

 

4.549,91

Cholewianka

 

1.005,00

 

11.388,00

 

19.436,00

 

39.404,50

 

1.002,46

 

10.345,41

 

18.853,09

 

2.182,14

Dąbrówka

 

4.282,00

 

13.540,00

 

19.979,00

 

47.008,64

 

4.124,87

 

13.076,39

 

19.317,07

 

3.362,89

Góry

 

389,60

 

11.880,30

 

15.424,50

 

28.745,70

 

390,19

 

11.115,25

 

15.391,36

 

1.371,60

Jeziorszczyzna

 

128,00

 

5.290,00

 

10.065,00

 

16.467,91

 

120,00

 

5.054,82

 

9.529,62

 

886,00

Kazimierz Dolny

 

574,00

 

336.889,50

 

31.998,20

 

393.486,14

 

540,38

 

330.935,34

 

32.644,56

 

38.628,66

Okale-Męćmierz

 

4.416,00

 

7.864,60

 

7.217,00

 

21.298,37

 

3.917,25

 

7.770,24

 

7.054,41

 

1.700,83

Parchatka

 

4.902,00

 

38.195,40

 

18.469,10

 

78.893,49

 

4.675,78

 

40.121,66

 

18.262,16

 

7.615,70

Rzeczyca

 

1.950,20

 

5.595,35

 

34.582,95

 

54.114,63

 

1.898,21

 

5.467,99

 

34.649,90

 

7.215,60

Kol. Rzeczyca

 

1.031,00

 

3.693,00

 

15.245,00

 

24.251,60

 

1.011,60

 

3.577,42

 

14.719,38

 

2.035,96

Skowieszynek

 

855,00

 

5.627,00

 

21.288,30

 

33.579,30

 

826,04

 

5.122,20

 

21.139,86

 

1.561,50

Witoszyn

 

1.868,80

 

4.745,00

 

24.568,30

 

38.411,61

 

1.668,56

 

4.674,21

 

26.598,29

 

3.732,42

Wierzchoniów

 

1.235,00

 

10.851,00

 

20.735,00

 

37.512,02

 

1.205,00

 

10.518,28

 

20.665,73

 

2.036,42

Wylągi

 

780,50

 

6.644,30

 

17.956,10

 

32.699,83

 

811,10

 

6.792,59

 

17.600,28

 

1.689,50

Zbędowice

 

3.890,00

 

3.115,00

 

21.102,00

 

31.786,50

 

3.702,01

 

3.069,29

 

21.066,80

 

770,40

 

Ogółem

 

37.374,81

 

546.011,69

 

313.173,90

 

1.011.453,12

 

35.768,88

 

537.288,15

 

312.003,42

 

79.339,21

 

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5.280.743,00 zł, wykonanie 5.299.385,82 zł tj. 100,35 %.

Dochody z  tego działu stanowią 31,96 % zrealizowanych ogółem dochodów budżetu gminy . Głównym dochodem tego działu jest subwencja oświatowa w kwocie 3.843.952,00 zł oraz wyrównawcza w kwocie 1.436.791,00 zł,  którą przekazuje Ministerstwo Finansów.

Ponadto w dziale tym uwidoczniona jest  kwota  18.642,82 zł odsetek uzyskanych ze środków na rachunku bieżącym budżetu i na lokatach terminowych.

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 83.121,00 zł, wykonanie 43.250,67 zł tj. 52,03 %.

Dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne  gminy, i tak:

-  kwota  860,00 zł przeznaczona na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego ;

- kwota 5.998,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” – program realizowany przez Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym;

- kwota 2.425,80 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych;

- kwota 120,00 zł przeznaczona na diety dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli;

- kwota 12.727,33 zł przeznaczona na zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych;

- kwota 8.734,87 zł przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.

Kwota 3.800,00 zł jest to dotacja uzyskana z WFOŚiGW w Lublinie przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą „Bochotnica – przewodnik po ścieżkach dydaktycznych”

Kwota 2.301,74 zł są to środki uzyskane z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Śpiewająca Polska”.

Dochody uzyskane z  tytułu czynszów za lokale mieszkalne w szkołach to kwota 5.476,71 zł, natomiast  odsetki od środków na rachunkach bankowych -  806,22 zł.  Dochody te uzyskiwane są w poszczególnych szkołach i przekazywane do budżetu gminy.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.570.076,00 zł, wykonanie 2.346.584,61 zł , tj. 91,30 %.

W dziale tym przekazywane są z budżetu Wojewody dotacje na:

1)       zadania zlecone z przeznaczeniem na:

-         realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z FUS, wypłatę zaliczek alimentacyjnych – kwota  1.922.413,80 zł

-         wypłatę  zasiłków stałych – kwota 163.163,61 zł

-         opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców – 15.907,02 

-         pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w 2006 roku – 4.176,00 zł

2)       dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na:

-         zasiłki okresowe, pomoc w naturze 46.896,82 zł,

-         dożywianie dzieci w szkołach kwotę 41.897,43 zł.

-         utrzymanie OPS – 124.000,00 zł

Kwota 9.732,08 zł – jest to 50 % udział gminy w  dochodach uzyskanych przez komorników od dłużników  alimentacyjnych.

Kwota 8.202,24 zł wpłynęła jako odpłatność  za usługi opiekuńcze od podopiecznych OPS , natomiast  9.815,26 zł jako częściowa odpłatność za pobyt dzieci w Ośrodku Benjamin w Lublinie, w dziale tym zawarte są również odsetki od środków na rachunku  OPS – 380,35 zł . Dochody te pobiera OPS i przekazuje do budżetu gminy.

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 95.535,00 zł, wykonanie 73.459,60 zł tj. 76,89 %.

Środki w kwocie 44.966,37 zł  przeznaczone zostały  na pomoc materialną dla uczniów , tzw. stypendia socjalne,

- kwota 12.400,00 zł – są to środki unijne przeznaczone na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego,

- kwota 6.084,42 zł  – jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu mundurków,

- kwota 8.235,92 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu  podręczników  dla dzieci z klas I –III.

Kwota 1.772,89 pochodzi ze sprzedaży mienia komunalnego – sprzedany został zlewozmywak będący na stanie stołówki. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 4.918,03 zł pochodzą ze sprzedaży ciągnika, który został przekazany do Urzędu Miasta z MZK w Kazimierzu Dolnym.

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Środki w kwocie 77.399 zł wpłynęły w roku 2007 jako zwrot poniesionych wydatków na projekt współfinansowany ze środków SPO „ Modernizacja Kamienicy pod Świętym Mikołajem w Kazimierzu Dolnym”.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki w kwocie 10.000,00 zł pochodzą z wpłaty Społecznego Komitetu Budowy Szkolnych Obiektów Sportowych z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót geodezyjnych związanych z budową obiektów sportowych na podstawie protokołu z posiedzenia tego komitetu z dnia 25 czerwca 2007r .

 

 

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za 2007r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej  przedstawia tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 1.

 

 

WYDATKI

 

Plan wydatków gminy po dokonanych zmianach wyniósł 15.549.106,00 zł, a wykonanie  wyniosło 14.089.561,35 zł , czyli 90,61 %.

Wydatki bieżące gminy na plan 13.665.337,00 zł wykonano 12.478.598,84 zł tj. 91,32 % zaś wydatki inwestycyjne na plan 1.883.769,00 zł wykonano 1.610.962,51 zł tj. 85,52 %.

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano na kwotę 271.347,00 zł,  a zrealizowano w kwocie    263.509,52 zł., czyli 97,11 % i  są to wydatki poniesione na :

A/ na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 232.836,28 zł, w tym:

- budowa wodociągu w Rzeczycy i Kol. Rzeczyca -  kwota 229.112,78 zł,

-  budowa wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce – kwota 3.723,50 zł,

B/ na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 30.673,24zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % wpływów z podatku rolnego) – 7.050,08 zł,

- wydatki związane ze sporządzaniem list wyborczych do Izb Rolniczych – 478,20 zł,

- wydatki poniesione na zwrot  podatku akcyzowego producentom rolnym – zadania zlecone- kwota 23.144,96  zł. 

 

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem w tym dziale na plan 1.392.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.248.530,40 zł co daje  89,66 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale kształtowały się następująco :

-         opracowanie dokumentacji na ul. Sadową – wykonano mapę za kwotę 549,00 zł

-         budowa drogi Góry – Skowieszynek (mapy + projekt)- wydano kwotę 4.880,00 zł,

-         odbudowa drogi gminnej w Dąbrówce – wydatkowano kwotę 80.249,21 zł ( w tym 50.000,00 zł uzyskane z FOGR), zaś kwota 52.800,00 stanowi kwotę wydatków niewygasających,

-         udział w kosztach Powiatowego Zarządu Dróg w  modernizacji ulic Kwaskowa Góra, Czerniawy i odtworzenie przepustów  w Cholewiance i Jeziorszczyźnie  – wydano kwotę  ogółem 49.769,00 zł.

Inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano na kwotę 583.511,93 zł, z tego z dotacji z MSWiA sfinansowano wydatki w kwocie 449.409,00 zł ,  natomiast ze środków  własnych – kwotę 134.102,30 zł., i tak: 

- zabezpieczenie przed erozją dna wąwozu – wydano kwotę 396.270,66 zł, w tym:

- wąwóz Doły – 175.757,00 zł , w tym : środki własne – 28.717,00 zł

 dotacja z MSWiA – 137.040,00 zł

- wąwóz W Wierzchoniowie – 162.611,61 zł , w tym:  środki własne – 36.172,61 zł , dotacja z MSWiA – 126.439,00 zł,

- wąwóz w ul. Akacjowej - 27.376,20 zł, w tym: środki własne – 7.245,20 zł

dotacja z MSWiA – 20.131,00 zł,

- wąwóz w Jeziorszczyźnie – 30.525,85 zł, w tym środki własne – 6.871,85 zł , dotacja z MSWiA – 23.654,00 zł

     - odbudowa dróg gminnych – kwota  wydatkowana 187.241,27 zł, w tym:

- odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochotnicy – wydatkowano 52.781,87 zł , w tym: środki własne  - 12.236,87 zł , dotacja z MSWiA – 40.545,00 zł

-  odbudowa drogi gminnej w Witoszynie – wydano  kwotę 39.571,50 zł, w tym: środki własne  - 11.463,50 zł, dotacja z MSWiA – 28.108,00 zł,

- odbudowa drogi gminnej ul. Krakowska – wydano kwotę 30.924,14 zł, w tym: środki własne 7.391,14 dotacja z MSWiA – 23.533,00 zł,

- odbudowa drogi gminnej w msc Rzeczyca – wydano kwotę 43.885,12 zł , w tym: środki własne – 9.983,12 zł,  dotacja z MSWiA – 33.902,00 zł

- odbudowa drogi gminnej w Bochotnicy – wydano kwotę 20.078,64 zł, w tym środki własne – 4.021,64 zł dotacja z MSWiA – 16.057,00 zł

 

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wiaty przystankowe w ilości 4 sztuki za kwotę 11.956,00 zł, zostały one postawione w miejscowościach: Parchatka, Zbędowice, Rzeczyca, Jeziorszczyzna, oraz zakupiony został program komputerowy do ewidencji dróg za kwotę 18.182,48 zł.

W roku 2007 na wydatki bieżące związane z drogami wydatkowano łącznie 419.132,78 zł , (dla porównania w roku 2006 na wydatki bieżące wydano 322.725,58 zł).

Kwotę 153.948,50 zł wydatkowano na akcję zimową – odśnieżanie i posypywanie dróg na terenie miasta i gminy,  natomiast kwotę 181.508,38 zł wydatkowano  na bieżące utrzymanie dróg. Na remonty bieżące dróg gminnych wydano kwotę 83.675,90 zł. Sprawozdanie merytoryczne z wydatków na remonty bieżące i na bieżące utrzymanie dróg zawierające szczegółowy opis wykonanych prac wraz z wskazaniem, które drogi wyremontowano przedstawiono w  informacji dodatkowej.

Kwota 27.500,00 zł wydatkowana została jako dofinansowanie przejazdów MZK Puławy.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale na plan 390.000,00 zł  zrealizowano w kwocie 299.514,74 zł, co daje 76,80 %, i tak:

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 107.344,06, w tym:

- kwotę 56.735,71 zł wydatkowano: na wycenę działek, nieruchomości i lokali,  podziały działek, wypisy i wyrysy działek, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi , ogłoszenia w prasie o przetargach, zakup usług pozostałych i inne,  

- kwotę 11.302,00 wydatkowano za dostarczenie  gazu i energii do budynków komunalnych,

- kwotę 8.103,73 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego służącego do ogrzania budynku po byłej szkole w Zbędowicach oraz materiały budowlane do remontów budynków komunalnych,

- kwotę 7.805,97 zł wydano na remonty budynków komunalnych,

- kwota 4.984,94 zł są to koszty postępowań sądowych.

- kwota  9.811,71 zł jest to opłacony podatek VAT.

 

Wydatki inwestycyjne  zrealizowano na kwotę 192.170,68 zł, w tym:

- przebudowa kotłowni w budynku ul. Doły – wydano kwotę 142.377,48 zł;

- wymiana okien w budynku szkoły w Skowieszynku – wydano kwotę 7.000,00 zł;

- modernizacja budynku komunalnego w Zbędowicach – 34.202,08 zł;

- zakup działki po drogę – 8.591,12 zł

 

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale na plan 75.069,00 zł , zrealizowano 34.924,01 zł, co daje 46,52 %., i tak:

-    diety dla członków Komisji Urbanistycznej –4.650,00 zł,

- kwotę 21.383,01 zł wydano na opracowanie  zmian w studium i w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, natomiast kwotę 8.891,00 zł wydano na utrzymanie miejsc pamięci, zadania związane z grobownictwem /kwota 3.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, kwota 5.891,00 zł -  ze środków budżetu gminy/.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.909.701,00 zł, wykonanie 1.757.790,38 zł, tj. 92,05 %.

W dziale tym wyodrębniono wydatki na:

-         zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 97.924,00 zł, wydatkowano 97.924,00 zł są to środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań zleconych

-         diety dla radnych i członków komisji na plan 50.000,00 zł wydatkowano 47.540,00 zł,

-         wydatki pozostałe związane z obsługa Rady Miejskiej, m.in. zakup dyktafonu wydatkowano kwotę 1.677,12 zł.

-         Urząd Miasta plan 1.662.930,00 zł, wydatkowano 1.528.310,99 zł, środki w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, czyli zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, delegacje służbowe, opłaty stałe związane  z funkcjonowaniem budynków Urzędu Miasta (woda, gaz, energia elektryczna), oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, i tak:

-         wynagrodzenia i pochodne, w tym: fundusz pracy, PFRON, ZFŚS – kwota  1.245.468,98 zł,

-         zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego prenumeratę prasy, środki czystości,  sprzęt  i meble biurowe itp. – kwota  55.452,37 zł

-         delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 3.301,33 zł,

-         usługi internetowe – 3.073,18 zł

-         opłaty  za PKZP– 1.080,00 zł

-         zakup energii elektrycznej, gazu, pobór wody i zrzut ścieków– 28.632,18 zł

-         opłaty za telefony stacjonarne – 16.503,83 zł

-         opłaty za telefony komórkowe – 6.477,41 zł

-         szkolenia pracowników – 9.846,70 zł,

-         zakup akcesoriów komputerowych – 22.709,31 zł

-         papier do drukarek i ksero – 2.213,57 zł,

-         remont pomieszczeń biurowych – 27.305,52 zł,

-         okresowe badania pracowników – 749,00 zł

-         usługi prawnicze, opłata za korespondencję, wynajem pomieszczeń, konserwacja i naprawa  sprzętu biurowego, przegląd techniczny samochodu służbowego,  wywóz nieczystości, przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 103.666,41 zł.

Zaplanowane były również w tym dziale  wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł, na wymianę okien w budynku przy ul. Senatorskiej oraz na opracowanie studium wykonalności związanego z informatyzacją Urzędu, wydatki te nie zostały zrealizowane.  

Kwota 106,70 zł wydatkowana została na zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje lekarskie – zadanie zlecone – dotacja z powiatu puławskiego.

 

Pozostałe środki w kwocie 82.231,57 zł przeznaczono na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego i promocją gminy, i tak:

- ubezpieczenie mienia komunalnego – 8.002,90 zł;

- zakup gadżetów, albumów, informatorów, folderów – 15.869,31 zł;

- usługi związane z promocją miasta – 58.059,36 zł.

W roku 2007 odbyły się między innymi:

- Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – wydano kwotę 2.074,10 zł,

- Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” – wydano kwotę 21.922,40 zł

- Turniej Gmin w Nałęczowie – kwota wydana 1.390,16 zł,

- Festiwal Smaku „ Grill Party” –  kwota wydana 860,20 zł,

- Festiwal Muzyki Klezmerskiej –  kwota wydana 2.599,20 zł,  

- Letnie Wieczory Muzyczne –  wydano 2.500,00 zł

- Festiwal Godel –  wydatkowano 299,60 zł,

- Zawody strzeleckie – wydano 140,00 zł

- Majowy Festiwal Muzyczny –  wydano 120,00 zł,

- II Turniej Piłki Nożnej w Bochotnicy   -  wydatkowano 70,00 zł,

 - Udział w targach turystycznych w Warszawie – 2.440,00 zł,

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 13.189,00 zł, wykonanie 13.054,00 zł. to jest 98,98 %

Środki tego działu pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są  na aktualizację spisu wyborców – 1.900,00 zł, oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu– 11.154,00 zł.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 426.800,00 zł wykonanie 396.592,84 zł, wydatki zrealizowano w 92,92 %.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały  na :

-     wyżywienie dla oddziału prewencji KWP w VII i VIII 2007 – 1.017,00 zł

-         wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 394.840,92 zł,  w tym: wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 170.357,78 zł, ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP– 4.278,00 zł, ekwiwalent za wyjazdy do pożarów – 6.677,50 zł, zakup paliwa do samochodów strażackich – 14.777,34 zł, zakup części zamiennych – 8.489,56 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 14.039,48 zł, utrzymanie pomieszczeń straży – 15.571,78 zł, umundurowanie i inne – 3.037,86 zł  inne wydatki jak konserwacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, środki czystości, prenumerata itp. -  9.611,62 zł.

-         wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2007 to : zabudowa samochodu Star 266 OSP w Bochotnicy za kwotę 20.000,00 zł oraz zakup samochodu bojowego dla OSP w Kazimierzu Dolnym  za kwotę 128.000,00 zł.

-         oraz wydatki związane z Obroną Cywilną 734,92  zł .

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Plan w tym dziale wynosi 104.300,00 zł, wydano kwotę 85.494,93 zł , czyli 81,97 % wydatków.

Środki wydatkowane są na: zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków, opłaty pocztowe i komornicze, opłacenie prowizji dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasentów pobierających opłatę miejscową i targową

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 230.000,00, wydatkowano kwotę 166.171,48 zł.

Wydatki zrealizowano w 72,25 %.

Wydatki w tym dziale ponoszone są na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych kredytów.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.751.557,00zł. wydatkowano kwotę – 5.677.932,26 zł , co daje  98,72 %, w tym:

                - rozdział  80101 - Szkoły Podstawowe -  plan 3.113.881,00 zł,  wydano 3.103.797,34 zł , czyli  99,68 %, i tak:

- płace i pochodne ( wraz z odpisem na ZFŚS) -  2.712.600,20 zł,

- składki na PFRON – 3.038,77 zł,

- wydatki rzeczowe 109.712,98 zł,

- wydatki na energię 78.337,08 zł,

- usługi pozostałe 20.598,17 zł,

- podróże służbowe 2.281,82 zł.

- opłaty – 8.254,04 zł,

- wydatki na telefony – 11.476,69 zł,

- delegacje – 2.281,82 zł

- zakupy akcesoriów komputerowych i papierniczych – 5.972,05 zł.

- kwotę 63.456,00  zł wydano na dotację dla niepublicznej szkoły w Skowieszynku.

 

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zrealizowane za kwotę 88.069,54 zł, w tym: rozbudowa szkoły podstawowej w Bochotnicy  - kwota 5.124,00 zł, zakup pieca dla szkoły Podstawowej w Dąbrówce – kwota 24.400,00 zł,   oraz  zakup pieca dla Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym – 58.545,54 zł.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan  121.380,00 zł , wykonanie – 120.903,29 zł tj. 99,61 %, i tak:

- płace i pochodne ( wraz z odpisem na ZFŚS) – 103.375,60 zł,

- wydatki rzeczowe  i remontowe – 8.749,70 zł,

- wydatki na energię – 5.174,42 zł,

- usługi pozostałe – 3.603,57 zł.

                - rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – środki w kwocie 375.000,00 zł wydatkowano na dotację dla przedszkola w Kazimierzu Dolnym.

                - rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.101.840,00 zł, wykonanie 1.100.666,12 zł, czyli   99,89 % i tak:

- płace i pochodne ( wraz z odpisem na ZFŚS) – 1.013.673,72 zł,

- wydatki rzeczowe – 30.826,25 zł,

- wydatki na energię – 44.379,30 zł,

- delegacje – 1.016,39 zł

- usługi pozostałe – 6.576,87 zł,

- opłaty – 375,51 zł,

- opłaty za telefony – 2.818,08 zł.

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 157.650,00 zł, wydano 157.627,30 zł   co daje 99,99 % .

- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące – plan 735.488,00 zł, wydano 735.007,39 zł, czyli 99,93 %,  i tak: 

- płace i pochodne ( wraz z odpisem na ZFŚS) – 633.806,13 zł,

- wydatki rzeczowe – 34.248,33 zł,

- wydatki na energię – 53.280,24 zł,

- usługi pozostałe – 9.515,03 zł,

- opłaty – 1.116,11 zł

- opłaty za telefony – 3.041,55 zł

- rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18.230,00 zł wykonanie 17.113,40  zł czyli   93,87 %

 

- rozdział 80195 –Pozostała działalność, plan 96.088,00 zł, wykonanie 67.817,42 zł, czyli 70,58 % , i tak:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 42.131,00 zł,

- wypłata diet dla członków  komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 240,00 zł.

- wydatki związane z programem Śpiewająca Polska – 2.302,28 zł (środki uzyskane z Narodowego Centrum Kultury)        

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 12.727,33 zł

- ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół – 956,48 zł,

- wydatki związane z organizowaniem wycieczek szkolnych – kwota 5.998,00 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej),

-wydatki związane z przeprowadzeniem matur w LO – kwota 1.036,53 zł, środki pochodzące z dotacji celowej 860,00 zł , środki własne 176,53 zł.

- wydatki związane z zakupem lektur szkolnych – kwota 2.425,80 zł ( kwota w całości pokryta ze środków dotacji).

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 265.000,00 zł, wykonanie 225.524,78  zł tj. 85,10 %, w tym:

- dotacja przekazana jako pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla szpitala w Puławach - kwota 35.000,00 zł.

- kwota 4.864,06 zł została wydana na zadania ujęte w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii,

- kwota 185.660,72 zł została  wydatkowana na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotacja dla KKS Orły Kazimierz – 35.000,00 zł,

-sfinansowanie wypoczynku dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – 34.996,00 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi , w tym diety członków komisji alkoholowej – 49.391,42 zł,

- zakup wyposażenia i pomocy naukowych – 28.287,48 zł,

- usługi pozostałe itp. - 32.891,57 zł.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.027.276,00 zł , wydatki zrealizowano w  kwocie 2.631.404,08 czyli w 86,92 %.

Z działu tego zrealizowano wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone ustawowo w zakresie opieki społecznej, i tak;

 

-         rozdział 85203 - kwotę 30.579,08 zł wydano na dofinansowanie pobytu dzieci w ośrodku wsparcia Benjamin,

-         rozdział 85202 – kwotę 31.668,23 zł wydatkowano na pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

-         rozdział 85212 – kwotę 1.922.413,80 zł wydano na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców oraz na wypłatę  zaliczek  alimentacyjnych – są to zadania zlecone,

-         rozdział 85213 - kwotę  15.907,02 zł wydano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – zadania zlecone

-         rozdział 85214 – wydana kwota ogółem 254.535,44 zł, i tak:

-          kwotę 163.163,61 zł wydano na zasiłki stałe – zadanie zlecone

-          kwotę 46.896,82 zł  wydano na zasiłki okresowe z dotacji  LUW na zadania własne

-          kwotę 44.475,01  zł wydano na zasiłki okresowe i celowe ze środków własnych

-         rozdział 85215 – kwotę 32.941,99 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

-         rozdział 85219 – kwotę 235.787,21 zł  wydano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:   na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników  kwotę 222.105,50 zł , wydatki rzeczowe –3.236,29 zł, opłaty i delegacje –1.236,00 zł,  usługi pozostałe – 2.621,42 zł,

-         opłaty za pomieszczenia biurowe -  6.588,00 zł

-         rozdział 85228 – kwotę 35.520,86  zł wydano na usługi opiekuńcze,

-         rozdział 85278 – kwotę 4.176,00 zł wydatkowano na pomoc pieniężną dla gospodarstwa dotkniętych klęską suszy – zadanie zlecone

-         rozdział 85295 - kwotę 67.874,45 zł wydano na dożywianie dzieci w szkołach w tym: 41.897,00 zł z dotacji celowej na zadania własne i 25.977,45 zł ze środków  własnych gminy. 

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 283.553,00 zł, wykonanie 249.482,89 zł., co daje  87,98 %, i tak:

-         85410 – wydano kwotę 176.100,18 zł  na funkcjonowanie internatu przy LO, i tak:

-         płace i pochodne – 152.505,17 zł,

-         wydatki rzeczowe – 23.595,01 zł,

-         85415 – wydano kwotę 71.686,71 zł , i tak:

-         44.966,37 zł na stypendia socjalne ( środki na ten cel pochodzą z dotacji)

-         12.400,00 zł na stypendia „unijne” finansowane z budżetu UE,

-         14.320,34 zł na dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników ( środki na ten cel pochodzą z dotacji.

-         85495 – wydano 1.696,00 zł  na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 838.000,00 zł, wykonanie 644.997,44 zł tj. 76,97 % w tym:

Kwota 5.175,59 zł – odpłatność za wodę ze zdrojów, 

Kwotę 47.107,54  zł poniesiono  na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaskowa Góra Kazimierzu Dolnym,

Kwotę 29.704,18 zł wydano na zakup urządzeń dla MZK w Kazimierzu Dolnym,

Kwotę 2.000,00 wydatkowano na remont pionu kanalizacyjnego.

Kwota   198.138,10 zł – są to wydatki poniesione na wywóz nieczystości z terenu gminy,

Kwota 33.896,50 zł – są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni,

Kwota 4.717,20 zł – odławianie bezpańskich zwierząt,

Kwota 178.677,09 zł  – oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych,

Kwota 123.907,20 zł – na konserwację oświetlenia,

Kwota 11.674,04 zł – w ramach poniesionych wydatków wykonano oświetlenia kościoła Farnego w Kazimierzu Dolnym oraz zamontowano słupy oświetleniowe w ul. Witkiewicza.

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na dotację dla MZK w Kazimierzu Dolnym na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 429.400,00 zł wykonanie 386.794,44 zł , czyli  90,08 %, w tym:

-         rozdział 92109 – kwotę 175,400,00 zł wydano na dotację dla KOK,

-         rozdział 92116 – kwotę 156.000,00 zł wydano na dotację dla biblioteki,

-         rozdział 92120 – kwotę 31.472,04 wydatkowano m.in. na opracowanie programu rewitalizacji Kazimierza Dolnego, prace porządkowe i zabezpieczenie budynku Wikarówki oraz ekspertyzę stanu technicznego Wikarówki

-         rozdział 92195 – kwotę 23.922,40 zł przeznaczono na wydatki związane z Festiwalem Filmu i Sztuki „ Dwa Brzegi” oraz na nagrody Burmistrza dla uczestników  Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 46.000,00 zł, wykonanie 7.843,16 zł tj. 17,05  %, i tak:

Środki w kwocie 4.793,66 zł wydatkowano na inwestycję Regionalne Centrum Rekreacyjno Sportowe,

Pozostałe środki w kwocie 3.049,50 zł wydatkowano na puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy /biegi uliczne, turniej piłkarski, turniej tenisowy, rajd rowerowy/.

 

 

Zadłużenie gminy ogółem na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 2.929.250 zł, co daje 17,67 % wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2007r.

Zadłużenie związane jest z następującymi kredytami:

-         kredyt w Invest-Banku – kwota 450.000,00 zł , spłata do końca 2008 r.

-         kredyt w BS Kazimierz Dolny – 320.000,00 zł spłata do końca 2009 r.

-         kredyt w BOŚ – 2.187.500,00 – spłata do 2014 roku.

 

Ponadto informuję, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym oraz Kazimierski Ośrodek Kultury jako instytucja kultury w sprawozdaniu Rb – Z za 2007 rok nie wykazują zobowiązań według tytułów dłużnych.

W sprawozdaniu Rb –N SP ZOZ  wykazuje natomiast należności  w kwocie 73.621 zł w tym należności wymagalne 50.991 zł. Kazimierski Ośrodek Kultury należności nie wykazuje.

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".