Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2008 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 27 marca do 24 kwietnia 2008r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2008r.

 

 

W czasie od ostatniej sesji z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych wykonano następujące prace:

 

1.       Utwardzono na odcinku długości 480 metrów drogę gminną w Skowieszynku - nr ewid. 322.

2.       Oczyszczono i pomalowano bariery przy mostach na rzece Grodarz w Kazimierzu Dolnym (przy ul. Lubelskiej, przy szkole, ośrodku zdrowia, przy przedszkolu, placu zabaw, szalecie miejskim oraz przy ul. Tyszkiewicza).

3.       Nawieziono wraz z wbudowaniem tłuczeń na drogę gminną ul. Nadedworce w Kazimierzu Dolnym.

4.       Ogłoszono przetarg nieograniczony na utwardzenie dna wąwozów w ciągu dróg gminnych w Bochotnicy (nr ewid. 2405), w Parchatce (nr ewid. 724), w Witoszynie (nr ewid. 672/1) oraz w Rzeczycy (nr ewid. 108). Są to drogi, na które gmina pozyskała środki z MSWiA.

5.       Utwardzono kruszywem budowlanym drogę gminną ul. Szkolna w Kazimierzu Dolnym.

 

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

 

1.       Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Parchatce. Opracowanie dotyczy obszaru o powierzchni 56 ha. Wykonawcą jest firma „Limes” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne s.c. w Puławach.

2.       Podpisano umowę na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby fizykoterapii w budynku ZOZ w Kazimierzu Dolnym. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „CHEMBUD” Sp. z o.o. w Puławach.

3.       Wykonano prace zabezpieczające na baszcie i zamku w Kazimierzu Dolnym.

 

W ramach współpracy z Zakładem Energetycznym w Puławach otrzymaliśmy 30 sztuk opraw do lamp. Oprawy wymienione zostaną na ul. Kwaskowa Góra – Doły, na ul. Słonecznej oraz w Kolonii Rzeczyca, w Rzeczycy, uzupełnione zostanie również oświetlenie w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej i Puławskiej.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami dokonano:

 

1.       W dniu 27 marca 2008 r. przeprowadzono dwa przetargi: pierwszy dotyczył dzierżawy działki nr 1275 w Kazimierzu Dolnym (Góra Trzech Krzyży) - roczny czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu to 120 000,00 zł netto; drugi przetarg dotyczył dzierżawy parkingów miejskich (działki nr 338, 336/1 i 272 przy ul. Tyszkiewicza i Al. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym) – roczny czynsz dzierżawny w wyniku przetargu ustalony został na sumę 249 000,00 zł netto (umowa na parkingi podpisana w dniu 1 kwietnia 2008r.).

2.       Ogłoszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – dotyczy to działki nr 920/2 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej oraz piwnic w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolny przy ul. Rynek 12. Wykazy wywieszono w dniu 31 marca 2008 r.

3.       15 kwietnia 2008 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – działka nr 801/15, położona przy ul. Sadowej - cena ustalona w drodze przetargu to 404 000,00 zł netto.

4.       W dniu 18 kwietnia 2008 r. przeprowadzono przetarg na dzierżawę „parkingu zielonego” zlokalizowanego na działkach o nr 1451, 1450, 1148, położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Kwaskowa Góra, w wyniku którego cena czynszu dzierżawnego ustalona została na 16 500,00 zł netto; także w tym dniu przeprowadzono przetarg na dzierżawę części działki nr 1113 (Kazimierz Dolny – Rynek) o pow. 6 m2, przeznaczonej pod zajęcie przez stragan, wysokość czynszu miesięcznego wynosi 3 100,00 zł netto.

5.       Zostały również podpisane aneksy do umów na dzierżawę części działki nr 1113 (Kazimierz Dolny – Rynek) regulujące rozpoczęcie w miesiącu kwietniu działalności kawiarnianych ogródków letnich – 18 kwiecień 2008r.

6.       W dniu 22 kwietnia przeprowadzono przetarg na ubezpieczenie mienia i interesów majątkowych Gminy Kazimierz Dolny; w przetargu dopuszczono składanie ofert częściowych. Wybrane zostały najkorzystniejsze oferty firm Uniwersum (ubezpieczenie członków straży pożarnych 8400zł) i Ergo Hestia (pozostałe ubezpieczenia majątkowe, w tym jednostek organizacyjnych gminy 101295,86zł).

7.       23 kwietnia odbył się przetarg na dzierżawę parkingu (tzw. strażacki) – działki 335, 336/2 w Kazimierzu Dolnym, zakończony wynikiem negatywnym, nie wyłoniono dzierżawcy.

 

 

W dniu 11 kwietnia 2008r. w tutejszym urzędzie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym, na którym zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007r. oraz z planem finansowym na rok 2008, omówiono także sprawy bieżące.

 

W miesiącu kwietniu przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w naszym urzędzie kontrolę, która obejmowała zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania zabezpieczenia dna wąwozów lessowych przed erozją. Zadania te współfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Potwierdzono, że środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozdysponowane w ściśle oznaczonym zakresie. Dotyczyło to wąwozów w Wierzchoniowie, w ul. Akacjowe, Jeziorszczyznie i Dołach.

 

W dniu 31 marca 2008r. odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzoną w okresie od 24 stycznia do 14 marca 2008 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Kazimierz Dolny. Kontrolę została przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Dotyczyła ona następujących zagadnień: ustaleń ogólnoorganizacyjnych, księgowości, sprawozdawczości budżetowej, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, rozliczeń finansowych, mienia komunalnego, wykonania budżetu i realizacji zadań zleconych gminie. Inspektorzy RIO przekazali protokół kontroli wraz załącznikami. W tej chwili oczekujemy na pokontrolne wystąpienie Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z zaleceniami co do wniosków zawartych w protokole.

 

Od 28 marca w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

2 kwietnia – przewodniczyłem obradom walnego zebrania członków Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, na którym wybrane zostały władze stowarzyszenia: prezes, zarząd i rada. Prezesem został wybrany pan Zbigniew Pacholik. Spotkanie miało miejscew GZS w Kazimierzu Dolnym.

 

3 kwietnia – w Nałęczowie odbyło się walne, sprawozdawcze spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Brałem w nim udział jako członek z prawem głosu.

 

4 kwietnia – wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Piotrem Rucińskim uczestniczyłem w uroczystych obchodach 90-lecia powstania i 10-lecia nadania imienia Jana Koszczyca Witkiewicza Zespołowi Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

7 kwietnia – wziąłem udział w uroczystości objęcia stanowiska przez nowego Komendanta Powiatowego Policji w Puławach pana Mirosława Fariona. Spotkanie dało okazję do rozmowy z nowym komendantem na temat warunków działania policji, poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości współpracy z siłami policyjnymi na terenie naszej gminy.

 

10 kwietnia – towarzyszyłem pełnomocnikowi Wojewody Lubelskiego do spraw organizacji EURO 2012 panu Ziębie w wizytacji naszego miasta pod katem spełniania wymagań stawianych miastom ubiegających się o rolę zaplecza organizacyjnego mistrzostw. Pełnomocnik wojewody odwiedził również Puławy i Nałęczów. Przedstawiłem szeroko ofertę Kazimierza proponowaną w staraniach o możliwość goszczenia w naszym regionie którejś z reprezentacji narodowych.

 

15 kwietnia – na zaproszenie burmistrza Ryk – Jerzego Gąski wziąłem udział w spotkaniu, które miało na celu omówienie problemów z zakresu finansowania oświaty przez jednostki samorządowe a także wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego tego zagadnienia. Poruszony został również temat możliwości realizacji inwestycji oświatowych ze środków unijnych.

 

17 kwietnia – uczestniczyłem w Urzędzie Wojewódzkim w naradzie dotyczącej projektu uspokajania ruchu „Miasteczko holenderskie” w Puławach, realizowanego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Projekt dotyczy drogi nr 824, łączącej Puławy z naszą gminą. Wstępnie zgłosiłem akces przystąpienia do tego programu - przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.

 

24 kwietnia – w Trybunale Koronnym w Lublinie wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyłem w uroczystościach wręczenia nagrody „Laur Konserwatorski 2008”.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".