Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIEW celu zameldowania i wymeldowania się należy:

 

-         pobrać w pokoju nr 1  Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym ul. Senatorska 5/pokój USC/ odpowiednie formularze meldunkowe- odrębne dla każdej osoby w tym i dzieci;

·         zgłoszenie  pobytu stałego,

·         zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

·         zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące,

·         zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące,

·         zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

·         zgłoszenie  pobytu czasowego cudzoziemca,

·         zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany do WKU;

 

-         wypełnić formularz meldunkowy czytelnie, zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk;

-         podpisać własnoręcznie własny druk meldunkowy/druki wypełnione na dzieci podpisują opiekunowie;

-         uzyskać potwierdzenie faktu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące poprzez podpis na formularzu właściciela/współwłaścicieli /lokalu/-budynku mieszkalnego, najemcy czy głównego lokatora;

-         uzyskać potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu/budynku mieszkalnym, w którym ma nastąpić zameldowanie, dokonywane poprzez właściciela/właścicieli/ -zarządcę budynku w formie podpisu i pieczęci właściwej Administracji budynku;

-         przy dokonywaniu obowiązku meldunkowego osoba pełnoletnia przedstawia dowód osobisty, osoba niepełnoletnia -dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia; cudzoziemiec - paszport, wizę, lub inny dokument stwierdzający pobyt legalny na terenie RP;

-         osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony- wojskowy dokum. osob-książ. wojsk. /potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych/;

-         za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;

-         osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi meldunkowemu-właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego- zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego;

-         osoby dokonujące zameldowania się na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące oraz wymeldowania się z pobytów otrzymują bezpłatne potwierdzenie wykonania tych  obowiązków;

-         zaświadczenie o wymeldowaniu przedstawić należy właściwemu organowi przy dokonywaniu obowiązku zameldowania się na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące-przedstawić innym organom i instytucjom do czasu otrzymania nowego dowodu osobistego.

 

Uwaga!

Podane przez Państwa dane przekazywane są do Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  oraz Departamentu Rozwoju Informatyki Systemu Rejestrów  Państwowych MSW i A w Warszawie. Macie Państwo również prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania /podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 roku Nr.101 poz.926  ze zmianami/.

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej:


Wymagane dokumenty:

 

  1. Podanie do Burmistrza Kazimierza Dolnego o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu /umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu.

 

Dokumenty składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks  Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000r.Nr 98,poz.1071/,

 

termin obligatoryjny do załatwienia sprawy-około 2 miesięcy,

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy może przybrać postać;

  • decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
  • decyzji  administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
  • decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,
  • decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,
  • decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie/wydana w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotniej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub organ/.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Burmistrza Kazimierza Dolnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

W toku  prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia  stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".