Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006 r.


 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami,

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006 r.

 

Od objęcia przeze mnie stanowiska Burmistrza minęło niewiele ponad trzy tygodnie obejmujące tylko 15 dni roboczych, w czasie których można było realizować zadania służbowe.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego, jest to jednak okres intensywnych działań zmierzających do zakończenia i rozliczenia zadań, których realizację zaplanowano na ten rok.

Działania te w poszczególnych sferach działalności publicznej przedstawiają się następująco:

 

I. w zakresie gospodarki nieruchomościami:

 

 1. ogłoszono przetarg na sprzedaż działki nr 1562/8, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Doły,

2.        zawarto umowę zlecenia na obsługę i nadzór nad instalacją centralnego ogrzewania w budynkach szkół w Zbędowicach i Skowieszynku,

 1. podjęto procedurę wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w stosunku do działek nr 888, 2130, 1333/2, 937/4, 937/5, 937/7, 937/8, 937/9, 937/10, 937/11, 937/12 położonych w Kazimierzu Dolnym oraz 2458/2, 2458/3 położonych w Bochotnicy,
 2. podpisano akt notarialny – nabycie działek nr 117/6 i 117/7 w Cholewiance w wykonaniu uchwały nr XLII/296/06 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 29 sierpnia 2006 r.
 3. podpisano akt notarialny – sprzedaż bezprzetargowa działek nr 814/1 i 814/3, położonych w Kazimierzu Dolnym, na rzecz użytkownika wieczystego w wykonaniu uchwały nr XLIV/307/06 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 20 października 2006 r.
 4. wydano 2 decyzje na podział działek.

 

II. w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, oświetlenia ulicznego oraz działalności gospodarczej:

 

 1. Węgierzec – poprawiono przejezdność drogi tłuczniem drogowym na odcinku ok. 500 mb za kwotę 1000 zł,
 2. Dąbrówka –poprawiono przejezdność drogi „Gościniec Rogowski” za kwotę 4.500 zł,
 3. Kolonia Zbędowice - utwardzenie drogi na odcinku ok. 300 mb za kwotę 4 000 zł.
 4. Zakupiono 3300 szt. trylinki za kwotę 6.039 zł. z przeznaczeniem na prace drogowe w 2007 r., trylinka złożona jest przy ul. Doły.
 5. W dniu 12.12.2006 r. przeprowadzono przetarg na prowadzenie akcji zimowej na terenie Miasta. Wygrała firma „DROGBET” - Kazimierz Dolny ul. Góry 19 z ceną 21.960 zł. miesięcznie przez okres 5 miesięcy.
 6. Podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Puławach na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta (kosze uliczne, kontenery i pojemniki do segregacji za kwotę 5 500 zł netto + 7% VAT oraz na kontenery z terenu gminy ( 55 zł netto + 7% VAT za jeden kontener).

 

W ramach skablowania linii energetycznej na Górach i na Jeziorszczyźnie, Zakład Energetyczny wymienił oprawy oświetleniowe w tych miejscowościach i dowiesił jedną lampę w kierunku wąwozu korzeniowego.

Z zadań merytorycznych wykonano 10 operacji w rejestrze działalności gospodarczej - wpisów, zmian i wykreśleń oraz wydano 3 decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

III. W zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska:

 

1.       w sprawie zmiany studium miasta i gminy - projekt będzie omawiany w styczniu 2007r. na posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej (niezwłocznie po przesłaniu opracowania przez jednostkę projektową “Budplan” z Warszawy). W przypadku wyrażenia przez komisję pozytywnej opinii, projekt zmiany studium zostanie przesłany do uzgodnień. Po uzyskaniu tych uzgodnień będzie można wyłożyć studium do publicznego wglądu – prawdopodobnie nastąpi to w lutym 2007r.

2.       w sprawie działki nr ewid. 655/6 - do 12 grudnia 2006r. był wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium dla tej działki . Do dnia 4 stycznia 2007 r. mogą być zgłaszane uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Następnie projekt studium zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia, co może nastąpić w lutym 2007r. Po podjęciu uchwały przez Radę przystąpimy do sporządzania projektu planu miejscowego dla tej działki;

3.       W sprawie działki nr ewid. 1287 - od 27 grudnia 2006r. do 25 stycznia 2007r. będzie wyłożony projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki. Uwagi będzie można zgłaszać do dnia 14 lutego 2007r. Podjęcie uchwały w sprawie planu miejscowego dla tej działki będzie możliwe w marcu 2007r.

4.       Załatwianie wniosków i pism różnych - w grudniu b.r. wydano:

-         25 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
6 wypisów i wyrysów,

-         postanowień wstępnej opinii podziału działki;

-         15 decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

-         w dalszym ciągu wpływają nowe wnioski mieszkańców o przekształcenia działek w planie przestrzennego zagospodarowania – przyjęto już 25 wniosków.

IV. W zakresie zadań inwestycyjnych:

1.        Wykonano i zamontowano 13 szt. okien w Szkole Podstawowej w Rzeczycy – koszt 12 000 zł.

2.        Sporządzono sprawozdanie i rozliczenie finansowe dla COOPERATION FUND z realizacji inwestycji „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym”- koszt zadania 287 315,26 zł.

3.        Udzielono zamówienia w ramach dopuszczalnych 20 % na roboty dodatkowe przy tym zadaniu na kwotę 18 476,20 zł.

4.        Kontynuowano prace przy przebudowie bloku żywieniowego w budynku szkolnym w Kazimierzu Dolnym według rozstrzygniętego przetargu. Zlecono prace remontowe jadalni w tym budynku - koszt zadania 22 619,82 zł.

5.        4.Wykonano remont kanału odpływowego wód opadowych przy budynku Urzędu Miasta ul. Rynek 12 – koszt 2 989 zł.

6.        Zakończono inwestycję-budowa drogi gminnej - ul. Zamłynie w Bochotnicy – całkowity koszt zadania wyniósł 546.539 zł. , w tym dotacja 409.904 zł. Sporządzone zostało sprawozdanie z wykonania i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o płatność.

V. W zakresie oświaty:

 

Omawianym okresie załatwiano sprawy dotyczące wydanych w październiku decyzji stypendialnych i wypłatę 18 i 19 grudnia br. stypendiów socjalnych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych:

-         wydano 83 decyzje (jedna decyzja opiewa na wszystkich uprawnionych w rodzinie uczniów),

w tym : 8 decyzji odmownych i 1 decyzję wygasającą.

Stypendia zostały wypłacone:

-         po przedłożeniu przez wnioskodawców faktur, rachunków potwierdzających dokonanie zakupów przedmiotów o charakterze edukacyjnym,

-         za okres od 1 września 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. (za 4 miesiące).

 

Łącznie wypłacono 29 612,99 zł.

 

W miesiącu grudniu wydano decyzję o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia przez pracodawcę młodocianego pracownika w zawodzie mechanika samochodowego, opiewającą na kwotę 5 387,28 zł.

W omawianym okresie wydałem:

-         3 zarządzenia jako organ Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym budżetu na 2006 r. oraz w sprawie powołania komisji odbioru prac przy przebudowie bloku żywieniowego w Liceum Ogólnokształcącym,

-         1 zarządzenie jako Kierownik Urzędu Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na prowadzenie akcji zimowej.

                Pragnę poinformować Wysoką Radę, że w dniu 13 grudnia 2006 r. na uroczystej gali w Lublinie zorganizowanej z okazji rozstrzygnięcia VI edycji konkursu DOM 2006, odebrałem wyróżnienie przyznane naszej Gminie za wykonanie rewaloryzacji elewacji kamienicy Przybyłów pod Św. Mikołajem. Wyróżnienia przyznane zostały także projektantowi i wykonawcy zadania.

                 Ponadto w rankingu samorządów Lubelszczyzny ogłoszonym przez Związek Gmin Lubelszczyzny, Gmina Kazimierz Dolny zajęła zaszczytne IV miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Otrzymaliśmy także podziękowanie od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za możliwość umieszczenia naszego projektu dotyczącego modernizacji ul. Lubelskiej w wydawnictwie Ministerstwa najbardziej znaczących projektów dla rozwoju regionu w latach 2004-2006, realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".