Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie między sesjami

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2007 r.

 

 

Wysoka Rado!

 

Składając niniejsze sprawozdanie za okres od 20 lutego 2007 r. tj. od ostatniej sesji Rady Miejskiej, wydaje się oczywiste, że rozpocznę od wydarzenia, które miało przełomowe znaczenie dla mojej sytuacji prawnej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2007 r. uznający przepisy prawne dotyczące składania oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne z wyborów powszechnych a więc radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za niezgodne z Konstytucją, zakończył czas niepewności i położył kres polemikom, interpretacjom i dyskusjom, czy mandaty są ważne czy nieważne.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie Miejskiej – wszystkim Państwu Radnym, których zdecydowane stanowisko w sprawie niewygaszenia mojego mandatu, pozwoliło uniknąć dodatkowych komplikacji już po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego i umożliwiło kontynuowanie mojej pracy w oparciu o pełne kompetencje przysługujące stanowisku Burmistrza.

Jeszcze raz gorąco dziękuję.

Zapewniam, iż sytuacja związana z moją osobą nie spowodowała zakłóceń w pracy Urzędu Miasta i w realizacji zadań gminy.

Zakończony został wymiar podstawowych podatków na 2007 r. – wydano ok. 5 tys. nakazów płatniczych.

Zakończono również wiejskie zebrania wyborcze zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zebrania odbyły się w czterech ostatnich sołectwach:

w Dąbrówce sołtysem został Pan Stanisław Kuś,

w Rzeczycy-Kolonii sołtysem została Pani Teresa Mokijewska,

w Skowieszynku sołtysem została Pani Elżbieta Kubiś

i w Witoszynie sołtysem został ponownie Pan Karol Saran.

W dniu 13 marca b.r. odbyła się I sesja nowo wybranych sołtysów. Uzgodniono z sołtysami harmonogram przeglądu dróg gminnych zaplanowany w okresie od 20 do 31 marca 2007 r., który przedstawię również Państwu Radnym.

W dniu 14 marca 2007 r. odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego, na którym wybrano Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarząd Samorządu Mieszkańców. Zarząd liczy 4 osoby i w skład jego weszli: Andrzej Górecki, Remigiusz Jeżewski, Monika Kubiś-Arbuz i Jerzy Mańkowski a Przewodniczącym Zarządu został Pan Tomasz Rodzik.

W ramach bieżącej działalności w zakresie przygotowania inwestycji: wystąpiliśmy z wnioskiem o pozwolenie na budowę kotłowni gazowej w budynku zbiorowego zamieszkania przy ul. Doły 4. Szacunkowy koszt wynosi ok. 150 tys. zł. Przygotowujemy warunki przetargu na to zadanie i na odbudowę przystanku PKS.

W dniu 6 marca b.r. miałem przyjemność odebrać na spotkaniu w Zamościu władz wojewódzkich, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawicieli powiatów i gmin promesę od Ministerstwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Otrzymaliśmy promesę w kwocie 100 tys. zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej oraz promesę w kwocie 300 tys. zł na program ochrony wąwozów. Określony został zakres rzeczowy wykorzystania tych dotacji, przygotowujemy zlecenia na opracowanie kosztorysów niezbędnych do ogłoszenia przetargów.

W omawianym okresie przeprowadzone zostały przetargi na dzierżawę parkingów, wyniki których są następujące:

- parking położony przy ul. Kwaskowa Góra tzw. zielony wydzierżawiono Panu Jarosławowi Cendrowskiemu od dnia 28 kwietnia do 31 października 2007 r. z czynszem dzierżawnym w kwocie 2400 zł miesięcznie netto,

- parking z płyt przy ul. Puławskiej wydzierżawiono Pani Jadwidze Bieniek od 28 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 r. z czynszem dzierżawnym 65.000 zł netto za cały okres dzierżawy.

Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym na dzierżawę parkingu przy dawnym PZMot. przy ul. Tyszkiewicza został odwołany. Już po ogłoszeniu przetargu, przyszła informacja od właściciela stacji paliw PKN-ORLEN, że planowana jest przebudowa tej stacji, co może zmienić układ komunikacyjny i dojazd do działki. Obecnie, z uwagi na zbliżające się rozpoczęcie sezonu ogłoszony został ponowny przetarg na dzień 28 marca 2007 r. a do tego czasu PKN-ORLEN zobowiązał się wyjaśnić sprawę.

Z decyzją o odwołaniu pierwszego przetargu nie zgodziła się Pani Barbara Bieniek, składając do Zarządu OSP pismo w tej sprawie, które otrzymałem do wiadomości, z żądaniem zawarcia z nią umowy.

Ponadto w zakresie gospodarki nieruchomościami:

1.       przeprowadzono negocjacje wysokości czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe oraz ogródki kawiarniane,

2.       ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na dzień 27 marca 2007 r. na dzierżawę części dz. nr 1122/6 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej i na dzierżawę części dz. nr 1113 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek – każda część o pow. 6 m2  przeznaczonych pod stragany,

3.       ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę piwnicy położonej w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12, o powierzchni 5 m2, przeznaczonej na pomieszczenie magazynowe (przetarg odbędzie się również w dniu 27 marca 2007 r.),

4.       wydano decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem 1323/2, przełożonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Krakowskiej, w prawo własności.

 

W zakresie gospodarki przestrzennej informuję, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny zostało negatywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną. W związku z tym odesłano opracowanie projektantowi, którym jest „BUDPLAN” i wyznaczono nowy termin przygotowania poprawionego projektu na dzień 30 marca 2007 r.

Wymieniona wyżej jednostka projektowa przesłała materiały do wyłożenia studium pod wyciąg narciarski w rejonie ul. Góry. Planowany termin wyłożenia  - od 10 kwietnia 2007 r.

W ramach posiadanych kompetencji, w związku z chorobą Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego, powierzyłem pełnienie jego obowiązków do odwołania  Panu Pawłowi Zakiewiczowi.

Na dzień 27 marca b.r. zaplanowane jest rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej  konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które przeznaczyliśmy 35.000- zł. Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2007 r.

W związku z artykułem prasowym w „Tygodniku Powiśla” dotyczącym jakoby korupcji i innych nadużyć w Urzędzie Miasta, zwróciłem się do Zastępcy Prokuratora Generalnego oraz do Delegatury NIK w Lublinie o zajęcie się tą sprawą. Z Delegatury NIK otrzymałem odpowiedź, że odstępują od kontroli z związku z tym, że sprawę prowadzić będzie Prokuratura w Radomiu.

Z Prokuratury Generalnej przesłano pismo do mojej wiadomości skierowane do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie w celu udzielenia odpowiedzi.

W omawianym okresie uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

-         z Prezydentem Puław w sprawie włączenia gminy Kazimierz Dolny i kilku innych gmin w projekt dotyczący budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach technologii „Wimax”,

-         z Dyrektorem Woj. Domu Kultury i Prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie w sprawie organizacji Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych a następnie, z udziałem Dyrektora WDK i Wiceprezesa TV Lublin, w sprawie transmisji z tego Festiwalu i jego promocji,

-         z Marszałkiem Województwa i Prezesem TV Lublin oraz Panią Grażyną Torbicką w dniu 9.03.2007 r. w sprawie organizacji Festiwalu Filmowego „Dwa Brzegi”,

-         z Wicestarostą Puławskim w sprawie przygotowania porozumienia dotyczącego wprowadzenia do wieloletniego planu inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 2529 L na odcinku Bochotnica-Kazimierz-Uściąż,

-         z Dyrektorem Pow. Zarządu Dróg w celu ustalenia zakresu bieżących remontów na drogach powiatowych –o tym z pewnością będzie mowa w dalszej części sesji.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".