Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIASTA W KAZIMIERZU DOLNYM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym określa organizację i zasady jego funkcjonowania oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2

 

1.       Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie przepisów prawa określających kompetencje organów gminy, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

2.       Urząd w szczególności realizuje zadania:

1)      własne gminy,

2)      zadania zlecone z mocy ustaw,

3)      zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej,

4)      zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia komunalnego.

 

§ 3,

 

Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA,

SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY.

 

§ 4

 

1.       Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)      ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw związanych z działalnością Gminy Kazimierz Dolny i Urzędu Miasta,

2)      kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)      realizacja zadań w zakresie gospodarki finansowej gminy, wykonywanie budżetu,

4)      gospodarowanie mieniem komunalnym oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Miejskiej,

5)      określanie sposobu wykonania uchwał Rady i załatwiania wniosków i interpelacji posłów, senatorów i radnych,

6)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7)      przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,

8)      realizacja zadań szefa obrony cywilnej,

9)      podejmowanie działań niezbędnych do usunięcia nadzwyczajnych zagrożeń,

10)         podejmowanie decyzji w sprawach obronnych i ochrony przed powodzią,

11)         dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

12)         wykonywanie uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego wobec osób wymienionych w pkt 11,

13)         przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych i innych, od kierowników jednostek organizacyjnych gminy i wskazanych w przepisach pracowników samorządowych,

14)         reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowych, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz udzielanie pełnomocnictw procesowych,

15)         wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

16)         nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta oraz wydawanie innych aktów wewnętrznego zarządzania,

17)         nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

18)         wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawnych i statucie gminy oraz zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza.

 

2.       Burmistrz koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie:

-  gospodarki finansowej,

-  rolnictwa i gospodarki nieruchomościami,

-  obrony cywilnej,

-  spraw wojskowych,

-  ochrony przeciwpożarowej,

-  ochrony zdrowia,

-  promocji gminy.

 

§ 5

1.       Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1)      podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy, w tym funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej,

2)      opracowywanie projektów rozwoju gospodarczego gminy,

3)      kierowanie pracą Urzędu Miasta podczas nieobecności Burmistrza,

4)      wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,

5)      realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej,

6)      załatwianie wniosków posłów, senatorów, interpelacji radnych,

7)      współdziałanie z sołectwami, samorządem mieszkańców, gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

8)      sprawowanie nadzoru nad Miejskim Zakładem Komunalnym,

9)      realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej oraz wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej, należących do kompetencji gminy,

10)   realizacja zadań związanych z programami pomocowymi,

11)   nadzór nad zadaniami wynikającymi z integracji z Unią Europejską,

12)   załatwianie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie .

 

2.       Zastępca Burmistrza koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie:

1)       zagospodarowania przestrzennego,

2)       ochrony środowiska,

3)       ochrony zabytków,

4)       działalności gospodarczej,

5)       inwestycji,

6)       remontów,

7)       infrastruktury technicznej gminy,

8)       utrzymania dróg i ulic,

9)       porządku i czystości,

10)         ochrony przeciwpowodziowej,

11)         pomocy społecznej,

12)         przetargów i stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 6

 

1.       Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności :

1)      zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, organizacja pracy i koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu,

2)      nadzór nad właściwym stosowaniem procedur administracyjnych oraz instrukcji kancelaryjnej,

3)      nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

4)      zadania w zakresie przygotowywania projektów statutów i regulaminów organów gminy,

5)      zapewnienie publikacji prawa miejscowego,

6)      zadania w zakresie zapewnienia obsługi prawnej i administracyjno-biurowej Urzędu i organów gminy,

7)      nadzorowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,

8)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

9)      sprawy doskonalenia kadr i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10)         koordynacja i organizowanie wykonania zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,

11)         wykonywanie zadań wynikających z funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

12)         wykonywanie zadań wynikających z funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

13)         zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

14)         przyjmowanie ustnych oświadczeń woli /testamenty allograficzne/,

15)         wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

 

2.       Sekretarz Gminy koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie:

-         Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich,

-         Spraw organizacyjno-administracyjnych,

-         spraw oświaty,

-         kultury,

-         kultury fizycznej

-         turystyki.

 

§ 7

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektu budżetu gminy,

2)      nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

3)      sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu gminy,

4)      opracowywanie analiz i informacji o sytuacji finansowej gminy oraz wynikających z nich wniosków,

5)      kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

6)      opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

7)      nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,

8)      przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,

9)      współdziałanie w przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,

10)         prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

11)         prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

12)         wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,

13)         wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych w zakresie działania Referatu Finansowego,

14)         zadania w zakresie kierowania Referatem Finansowym.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 8

 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.      Referat Finansowy,

2.      Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa,

3.     Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich,

4.    stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej,

5.      stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

6.      stanowisko pracy do spraw promocji i dziedzictwa kulturowego,

7.      stanowisko pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych,

8.      stanowisko pracy do spraw informatyki,

9.      stanowisko pracy do spraw oświaty,

10.    Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko pracy do spraw obywatelskich.

 

  

 

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 

§ 9

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:

1)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych.

2)      opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji,

3)      przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,

4)      przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji,

5)      realizacja uchwał Rady oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji z ich wykonania,

6)      przygotowywanie wniosków i materiałów do projektów programów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy oraz realizacja zadań z przyjętych programów,

7)      wydawanie zaświadczeń z zakresu merytorycznej działalności,

8)      merytoryczne przygotowywanie materiałów do elektronicznej publikacji, wynikających z ustaw nakładających obowiązek publikacji określonych informacji,

9)      właściwe stosowanie przepisów prawa, przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych,

10)   kompletowanie, ewidencjonowanie, właściwe przechowywanie dokumentów i zbiorów akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

§ 10

 

Do zadań Referatu Finansowego, którym kieruje Skarbnik Gminy należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektu budżetu gminy i materiałów niezbędnych do jego uchwalenia oraz planów finansowych,

2)      dokonywanie analiz budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian budżetu,

3)      przygotowywanie materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu,

4)      obsługa finansowo – księgowa i kasowa Urzędu,

5)      prowadzenie ewidencji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

6)      obsługa funduszy celowych, środków pozabudżetowych i dotacji przekazanych gminie,

7)      uruchomianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

8)      sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przekazywanych dotacji z budżetu oraz kontroli gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,

9)      prowadzenie finansowej ewidencji mienia komunalnego,

10)   prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

11)   przygotowywanie dokumentów w sprawie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

12)   prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatków „pośrednich”, w tym podatku VAT,

13)   prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego w tym:

a/      prowadzenie ewidencji podatników, wymiar podatków i opłat, przeprowadzanie kontroli,

b/      gromadzenie i przechowywanie deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c/       przygotowywanie projektów uchwał Rady i aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d/      prowadzenie księgowości podatków i opłat,

e/      nadzór nad inkasentami poboru podatków i opłat,

f/         podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,

14)   wydawanie zaświadczeń w zakresie działania Referatu,

15)   sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym podatkowych

16)   prowadzenie ksiąg rachunkowych,

17)   współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi, bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

18)   prowadzenie windykacji i egzekucji zobowiązań pieniężnych,

19)   obsługa finansowa inwestycji prowadzonych przez gminę,

20)   obsługa finansowa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,

21)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie działania Referatu.

 

§ 11

Do zadań Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa należy w szczególności:

1)      zadania związane z produkcją rolną i rozwojem rolnictwa,

2)      współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo, służbą weterynaryjną, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,

3)      wykonywanie zadań wynikających z przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Agencji Nieruchomości Rolnych,

4)      zadania wynikające z przepisów o hodowli zwierząt, ochronie zwierząt, prawa łowieckiego oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

5)      wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa ras uznanych za agresywne,

6)      realizacja zadań wynikających z przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

7)      zadania wynikające z przepisów o nasiennictwie, z przepisów o ochronie roślin uprawnych,

8)      zadania wynikające z przepisów o ochronie gruntów rolnych, leśnych i o lasach,

9)      zatwierdzania ugód w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach,

10)   zadania z prawa wodnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

11)   zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczania posiadanych materiałów,

12)   organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

13)   zadania w zakresie zarządzania ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

14)   oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, prowadzenie dokumentacji operatów numeracji porządkowej nieruchomości,

15)   zadania gminy wynikające z przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o regulacji rynku rolnego i przetworów mlecznych,

16)   zadania gminy w zakresie realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, w tym przeprowadzenia kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i kontroli zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych,

17)   zadania w zakresie statystyki rolniczej,

18)   zadania dotyczące podziału nieruchomości, scalania nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości,

19)   współpraca z sołtysami,

20)   zadania gminy wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rolników,

21)   wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, sprawy zeznań świadków dot. pracy w gospodarstwie rolnym,

22)   gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym zadania związane ze sprzedażą, zamianą, przekazywaniem w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, najem; organizowanie przetargów,  

23)   regulowanie stanu prawnego nieruchomości mienia komunalnego, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy,

24)   prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

25)   uwłaszczanie nieruchomości osób prawnych będących dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu,

26)   przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności osób fizycznych,

27)   zadania związane z ustalaniem cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości gminne; ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu, aktualizacja opłat,

28)   sprzedaż nieruchomości gminnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych,

29)   wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

30)   przygotowywanie projektów uchwał Rady, w tym dot. nabywania nieruchomości do zasobu gminy, zbycia, zamiany, darowizny, przeznaczania gruntów pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,

31)   zadania związane z zarządzaniem i administrowaniem budynków mieszkalnych gminy,

32)   realizacja zadań w zakresie gospodarki lokalowej; wynikających z przepisów o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy; o najmie lokali mieszkalnych, o własności lokali,

33)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie działania Referatu.

 

§ 12

Do stanowiska pracy do spraw organizacyjno – administracyjnych należy w szczególności:

1)      obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Urzędu Miasta w tym:

a/      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

b/      zaopatrywanie Urzędu w czasopisma i wydawnictwa,

c/       zaopatrywanie Urzędu w materiały kancelaryjne i biurowe oraz sprzęt i inne środki rzeczowe,

d/      prowadzenie gospodarki materiałowej, sprawy zakupu, eksploatacji, konserwacji urządzeń i sprzętu biurowego,

e/      prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu i kierowanie ich do załatwienia,

2)      ewidencja pieczęci urzędowych, tablic urzędowych,

3)      udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw, o kompetencjach organów i instytucji,

4)      prowadzenie sekretariatu; organizowanie zainteresowanym kontaktów z Burmistrzem, kierowanie do właściwych pracowników,

5)      prowadzenie archiwum i obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu,

6)      przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń i obwieszczeń,

7)      obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Rady Miejskiej, w tym:

a/      organizowanie sesji Rady Miejskiej,

b/      organizowanie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

c/       dokumentowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,

d/      udostępnianie uchwał i protokołów do publicznego wglądu,

e/      przekazywanie uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych, organom i jednostkom wskazanym do ich realizacji,

f/         przekazywanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,

g/      prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady,

h/       prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych radnych,

i/         archiwizacja dokumentacji Rady Miejskiej,

8)      wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, wyborami samorządowymi, organów sołectwa, samorządu mieszkańców miasta, referendum i konsultacji społecznych,

9)      wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,

10)   prowadzenie spraw związanych z organizacją Urzędu, przygotowywanie projektu regulaminu Urzędu,

11)   ewidencja i prowadzenie zbiorów zarządzeń Burmistrza,

12)   prowadzenie zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i udostępnianie do wglądu w siedzibie Urzędu,

13)   prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,

14)   prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

15)   przygotowywanie materiałów i dokumentów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

16)   prowadzenie spraw urlopów i zwolnień od pracy,

17)   przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

18)   kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

19)   prowadzenie spraw socjalnych pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

20)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie działania stanowiska pracy.

 

§ 13

 

Do zadań Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich należy w szczególności:

1)      realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych z zakresu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, urządzeń sieci telefonicznych , budownictwa komunalnego oraz inwestycji ochrony środowiska,

2)      przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji, w tym:

a/      prowadzenie spraw mających na celu uzyskanie dokumentacji prawnej i technicznej,

b/      organizowanie przetargów, przygotowywanie umów i porozumień,

3)      nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,

4)      koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z udziałem ludności,

5)      rozliczanie inwestycji i remontów, przeprowadzanie odbiorów, przekazywanie do eksploatacji , sporządzanie sprawozdań,

6)      współpraca z funduszami finansującymi inwestycje i remonty,

7)      wykonywanie zadań wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych,

8)      sprawy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, zdrojów ulicznych hydrantów, opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,

9)      zadania w zakresie dróg gminnych, w tym:

a/      sprawy budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz obiektów mostowych,

b/      przygotowywanie robót inwestycyjno-remontowych dróg, rozliczanie inwestycji drogowych,

c/      utrzymywanie i zabezpieczenie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

d/      prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

e/      koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

f/        współpraca z zarządcami dróg,

g/      nadzór nad realizacją zimowego utrzymania dróg i ulic ,

10)         organizacja, planowanie i nadzór robót publicznych wraz z ich rozliczeniem z Urzędem Pracy,

11)         prowadzenie zbiorczej statystyki inwestycji gminnych,

12)         zadania w zakresie działań integracyjnych z Unią Europejską,

12a) całokształt zadań gminy w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych,

13)         prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

14)         zadania związane z przyjmowaniem wniosków od przedsiębiorców o nadanie numeru REGON oraz zgłoszeń w zakresie NIP,

15)         sprawy udzielania licencji na krajowy transport drogowy taksówką,

16)         wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

17)         wykonywanie czynności pomocniczych wobec Krajowego Rejestru Sądowego,

18)         kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców,

19)         współdziałanie z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców,

20)         sprawy prowadzenia targowisk; ustalania ich lokalizacji i regulaminu, ustalania stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,

21)         ustalanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych oraz kontrola przestrzegania tych ustaleń,

22)         wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń,

23)         kontrola przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

24)         sprawy przyznawania dodatków mieszkaniowych,

25)         zadania w zakresie udostępniania placów pod stragany, stoiska, ogródki letnie i inne,

26)         zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz wynikające z przepisów o odpadach, w tym:

a/      zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją składowisk odpadów komunalnych,

b/      współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi, Miejskim Zakładem Komunalnym i jednostkami świadczącymi usługi na rzecz oczyszczania,

c/      opracowywanie projektów gminnych planów gospodarki odpadami,

d/      przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,

e/      przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, sprawy likwidacji „dzikich wysypisk śmieci,

27)         nadzór i kontrola urządzania i utrzymania zieleni miejskiej, parków, skwerów zieleni publicznej oraz parkingów, sprawy wydzierżawiania parkingów, opłat parkingowych,

28)         nadzór nad realizacją zadań statutowych Miejskiego Zakładu Komunalnego,

29)         organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami żołnierskimi i cmentarzami wojennymi,

30)         opiniowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnych,

31)         zadania w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, w tym oznakowania miasta,

32)         zadania wynikające z prawa przewozowego, w tym uzgadnianie rozkładu jazdy w regularnym przewozie osób, współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji i PPKS w zakresie obsługi pasażerów,

33)         zadania wynikające z ustawy – Prawo Energetyczne, w tym sprawy oświetlenia ulic, placów, dróg, współpraca z Zakładem Energetycznym,

34)         zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia, w tym wynikające z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej i o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

35)         współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

36)         wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie działania Referatu.

 

§ 14

 

 

1)      Zadania w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

2)      zadania związane z realizacją i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego,

3)      prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywania planów,

4)      wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5)      zadania związane z ustalaniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji,

6)      ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

7)      wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego, w tym dla celów notarialnych,

8)      opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego,

9)      zadania związane z ustalaniem i pobieraniem jednorazowej opłaty, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w razie zbycia tej nieruchomości,

10)   prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

11)   zadania dotyczące wymagań prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych w studium uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego,

12)   zadania w zakresie kontroli stosowania prawa ochrony środowiska,

13)   wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

14)   sprawy naliczania i pobierania opłat za usuwanie za zezwoleniem drzew i krzewów,

15)   sprawy wymierzania kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska, polegających na zniszczeniu terenów zieleni lub drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,

16)   zadania w zakresie ograniczenia w korzystaniu z urządzeń technicznych, środków transportu i komunikacji, uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji,

17)   sprawy odpadów specjalistycznych, niebezpiecznych, zezwolenia na korzystanie ze środowiska,

18)   zadania gminy wynikające z prawa budowlanego, współpraca z organami nadzoru budowlanego, Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym,

19)   zadania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji „Szkolne obiekty sportowe”,

20)   zadania w zakresie ochrony dóbr kultury i opieki nad zabytkami, w tym:

a/      uwzględnianie ochrony zabytków, parków kulturowych oraz opieki nad zabytkami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania

b/      przestrzennego, projektach budżetu i prawie miejscowym,

c/       zadania związane ze sporządzaniem programu opieki nad zabytkami, opiniowaniem, przyjęciem przez Radę Miejską, sporządzanie sprawozdań z realizacji programu,

d/      zadania związane z parkiem kulturowym i jego ochroną,

e/      prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

f/         zadania w zakresie opieki nad zabytkami, do których tytuł prawny posiada gmina,

g/      przyjmowanie zawiadomienia o odkryciu przedmiotu , co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , i przekazywanie zawiadomienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,

h/       współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,


zadania w zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska wymienione w § 14 pkt. 1-20 są zadaniami Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa.

 

§ 14a

Do stanowiska pracy do spraw promocji i dziedzictwa kulturowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków,

2) sprawy ładu przestrzennego i wizualnej przestrzeni publicznej Kazimierza Dolnego,

3) promocja gminy, w tym poprzez kulturę, sztukę, ochronę zabytków, turystykę kulturową,

4) realizacja zadań systemu informacji miejskiej, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, turystyki, ochrony dóbr kultury,

5) pozyskiwanie środków finansowych na działania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury,

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisóww zakresie działania stanowiska pracy.  

 

§ 15

 

Do stanowiska pracy do spraw oświaty należy w szczególności:

1)       zadania w zakresie zakładania, prowadzenia , przekształcania i likwidacji publicznych szkół, przedszkoli oraz granic obwodów szkół i sieci szkół,

2)       realizacja obowiązku szkolnego, w tym koordynacja dowożenia dzieci do szkół,

3)       analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół,

4)       przygotowywanie dokumentów w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

5)       zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, w tym w zakresie powoływania komisji konkursowej,

6)       prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół, przygotowywanie dokumentów w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, wynagradzania, odwołania z tego stanowiska,

7)       przygotowywanie projektów regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania oraz przyznawania niektórych dodatków nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy,

8)       przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza,

9)       zadania związane z nadawaniem nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego, powoływanie komisji egzaminacyjnych, przeprowadzaniem egzaminu, przygotowywaniem aktów nadania,

10)   przygotowywanie projektu oceny dyrektora szkoły, współpraca z organem nadzoru pedagogicznego,

11)   udział w ustalaniu potrzeb w zakresie inwestycji i remontów obiektów oświatowych,

12)   koordynacja zadań statutowych szkół, współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium Oświaty,

13)   przygotowywanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych, pomocowych na realizację zadań oświatowych,

14)   przygotowywanie informacji, analiz, wniosków, sprawozdań dotyczących oświaty,

15)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,

16)   współpraca z Urzędem Pracy w zakresie zadań gminy wynikających z przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

17)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie działania stanowiska pracy.

 

Zadania w zakresie prowadzenia szkół mają także zastosowanie do przedszkola prowadzonego przez gminę.

 

§ 16

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego, stanowiska do spraw obywatelskich należy w szczególności:

1)       prowadzenie spraw w zakresie akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, w tym:

a/      rejestracji urodzeń, zawarcia związku małżeńskiego, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

b/      sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

c/       wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

d/      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

e/      wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

f/         wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

g/      przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, przekazywanie akt do Archiwum Wojewódzkiego,

h/       organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego,

2)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,

3)       zadania związane z ustanowieniem pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa, o przysposobienie i roszczenia alimentacyjne, wskazanie opiekuna prawnego

4)       załatwianie spraw konsularnych,

5)       prowadzenie spraw związanych z repatriacją i spraw gminy wynikających z ustawy o cudzoziemcach,

6)       prowadzenie ewidencji ludności, przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego, wymeldowania, wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych, poświadczenie zamieszkania, udzielanie informacji adresowych,

7)       sprawy związane z nadawaniem numeru PESEL,

8)       przesyłanie właściwym dyrektorom szkół (przedszkola) informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 – 18 lat

9)       zadania związane ze sporządzaniem spisu wyborców i prowadzenie rejestru wyborców,

10)   prowadzenie spraw wojskowych, w tym:

a/      rejestracja przedpoborowych, przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

b/      doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej,

c/       zadania związane z przyznawaniem zasiłków członkom rodziny żołnierzy oraz żołnierzom, pokrywaniem należności mieszkaniowych i innych uprawnień wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony,

d/      współpraca z administracją wojskową,

11)   sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na organizację imprez masowych,

12)   zadania wynikające z przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym:

a/      koordynacja imprez kulturalnych,

b/      prowadzenie spraw instytucji kultury, ich tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji, nadawania statutu,

c/       prowadzenie rejestru instytucji kultury,

13)   zadania gminy wynikające z przepisów o kulturze fizycznej,

14)   zadania wynikające z przepisów o usługach turystycznych, w tym:

a/      sprawy związane z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie (pokoje gościnne), aktualizacja ewidencji i wykazów,

b/      udzielanie informacji o obiektach świadczących usługi hotelarskie,

15)   prowadzenie spraw obrony cywilnej, w tym:

a/      planowanie i organizowanie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

b/      zadania związane z opracowywaniem planu obrony cywilnej gminy, planowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

c/       tworzenie formacji obrony cywilnej,

d/      nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności, świadczeń na rzecz obrony,

e/      koordynowanie akcji ratowniczych oraz działań w sytuacjach kryzysowych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych,

f/         zapewnienie warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej, prowadzenie magazynu obrony cywilnej,

16)   zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych,

17)   prowadzenie kancelarii tajnej,

18)   sprawy związane z ochroną przeciwpożarową i funkcjonowaniem na terenie gminy ochotniczych straży pożarnych, w tym zadania związane z wyposażeniem jednostek OSP w sprzęt przeciwpożarowy i środki określone przepisami,

19)   przyjmowanie zgłoszeń w formie zawiadomienia o organizowaniu zabawy publicznej, dyskoteki i podobnej działalności kulturalnej,

20)   przyjmowanie zgłoszeń w formie zawiadomienia o przeprowadzeniu zgromadzenia, zadania wynikające z Prawa o zgromadzeniach,

21)   współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, zadania wynikające z Prawa o stowarzyszeniach,

22)   wydawanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych, zadania z ustawy o zbiórkach publicznych,

23)   współpraca z Policją i miejscowym Posterunkiem Policji,

24)   współpraca z miastami partnerskimi, prowadzenie dokumentacji związanej z kontaktami międzynarodowymi,

25)   zadania w zakresie promocji gminy,

26)   prowadzenie dokumentów związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju miasta i gminy,

27)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego, stanowiska pracy spraw obywatelskich.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, PISM I DECYZJI

§ 17

 

1.       Burmistrz podpisuje:

1)       zarządzenia i inne akty normatywne,

2)       pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz, w tym informacje, wystąpienia, sprawozdania i inne pisma adresowane do organów administracji rządowej, posłów i senatorów,

3)       wystąpienia kierowane do organizacji politycznych, związkowych i samorządowych,

4)       odpowiedzi na wnioski posłów i interpelacje radnych,

5)       pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy,

6)       odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,

7)       inne pisma i dokumenty określone przepisami szczególnymi,

8)       pisma i decyzje zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu.

1a.  Ustala się zasady numerowania, datowania, przechowywania  zarządzeń Burmistrza:

       1)       zarządzenia otrzymują w każdym roku kalendarzowym ich wydania kolejne numery pisane  
       cyframi arabskimi, począwszy od numeru jeden,

       2)      datę wydania oznacza się przez wskazanie miesiąca słownie, zaś dnia i roku cyframi
     arabskimi oraz skrótem wyrazu rok – ‘r.’, 
3)  
zarządzenia przechowuje się w zbiorach zarządzeń

2.       Zastępca Burmistrza podpisuje:

1)       pisma i decyzje zastrzeżone dla Burmistrza w czasie jego nieobecności

2)       decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza,

3)       inne pisma i dokumenty nie zastrzeżone do kompetencji Burmistrza.

 

3.       Sekretarz Gminy podpisuje:

1)       pisma i decyzje zastrzeżone dla Burmistrza w czasie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy,

2)       decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza,

3)       inne pisma i dokumenty nie zastrzeżone do kompetencji Burmistrza.

 

4.       Skarbnik Gminy podpisuje pisma i dokumenty w zakresie swego działania.

5.       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma i dokumenty w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

6.       Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych i zaświadczeń, parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

§ 18

 

1.       Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna, ustalona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

2.       Zmiana regulaminu organizacyjnego może być dokonana w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Załączniki

Zarzadzenie nr 10 - Regulamin Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym (120.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25 Kierownika Urzędu Miata (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".