Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29 listopada do 27 grudnia 2007r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007r.

 

 

W czasie od ostatniej sesji z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace:

 

1.       Wykonano wznowienie granic drogi gminnej nr ewidencyjny 360/1 w miejscowości Dąbrówka na odcinku długości 40 metrów.

2.       Wykonano konserwację wąwozu (czyszczenie koryta ściekowego, podcięcie gałęzi) w ciągu drogi gminnej o numerze geodezyjnym 728 w miejscowości Parchatka (droga prowadząca do miejscowości Zbędowice).

3.       Wykonano utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 655 na odcinku długości 150m oraz nr ewid. 663 na odcinku długości 170m w miejscowości Zbędowice  kruszywem budowlanym wraz z wałowaniem.

4.       Zlecono wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr ewid. 238 na odcinku długości 370m i nr ewid. 297 na odcinku długości 310m  w miejscowości Rzeczyca za pomocą kruszyw budowlanych wraz z wałowaniem.

5.       Wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr ewid. 52/2 w miejscowości Dąbrówka na odcinku długości 700m.

6.       Mechanicznie wyrównano drogę gminną nr ewid. 242 w miejscowości Cholewianka -odcinek długości 600m.

7.       Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 3 decyzje na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

 

 

Realizacja zadań z zakresu inwestycji gminnych od 29 listopada do 27 grudnia 2007 przedstawia się następująco:

 

1.       Zakończono prace przy wymianie niesprawnego kotła na nowy kocioł gazowy w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 58 545,54 zł.

2.       Rozliczono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyznaną na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym. Kwota pożyczki w wysokości 128 000 zł stanowi udział gminy w kosztach zakupu samochodu, który  wyniósł  528 000 zł.

3.       Zaktualizowano  kosztorys inwestorski inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bochotnicy”. Wartość robót budowlanych rozbudowy SP w Bochotnicy  wg  zaktualizowanego kosztorysu  wynosi 5 182 164,19 zł brutto.

4.       Wykonano ogrodzenie, wjazd, remont rynien oraz prace porządkowe przy budynku i na terenie po byłej szkole w Zbędowicach.  Koszt robót wyniósł 27 621,11 zł.

5.       Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przyłącza gazowego na działce przy ul. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym. Wartość robót wyniosła 37 827,74 zł.

 

 

W zakresie działalności gospodarczej w omawianym czasie dokonano:

 

8 wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

5 zmian wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

6 wykreśleń z rejestru działalności gospodarczej,

wydano 2 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2 zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

oraz 1 licencję na wykonywanie transportu taksówką.

 

 

Gospodarka przestrzenna:

 

Ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu od 04.01.2008r. do 04.02.2008r. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące działki nr 70, 71 w Kazimierzu Dolnym (przeznaczone pod wyciąg narciarski) i działkę 379 ( z fragmentami działek do niej przylegających) położoną w Bochotnicy zapewniającą obsługę komunikacyjną.

 

Od 29 listopada 2007 r. wydano:

20 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

14 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,

6 postanowień dotyczących wstępnej opinii podziału działki.

 

 

Z zakresu utrzymania miasta:

 

1.       Ogłoszono przetarg na dzierżawę parkingu wraz z szaletem przy ulicy Zamkowej, przetarg odbędzie się dnia 10.01.2008r.

2.       W miesiącu grudniu wykonano dodatkowe podświetlenie Fary od strony Rynku, w dniu 28.12.2007r., planowana jest wymiana słupa i lampy na ulicy Witkiewicza na terenie Zespołu Szkół Zawodowych, a także wymiana słupa i lampy na Małym Rynku.

3.       W miesiącu grudniu odbył się przetarg na prowadzenie robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Kazimierza Dolnego – wygrała firma „Drogbet” z siedzibą w Kazimierzu Dolnym przy ul. Góry 19.

 

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie od 29 listopada do 27 grudnia 2007 r.:

 

1.       Wydano 5 decyzji w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości dotyczących następujących działek:

-        nr 291 położona w Bochotnicy – Szkoła Podstawowa w Bochotnicy;

-        dz. nr 244 położona w Rzeczycy – Szkoła Podstawowa w Rzeczycy;

-        dz. nr 1187 położona w Kazimierzu Dolnym – Przedszkole;

-        dz. nr 1224/5 położona w Dąbrówce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dabrówce;

-        dz. nr 1245/2 i 1245/3 położone w Kazimierzu Dolnym – Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym.

2.       W dniu 28 listopada 2007 r. zawarto umowę dzierżawy lokalu o pow. 30 m2 w budynku byłej szkoły podstawowej w Parchatce na okres 3 miesięcy;

3.       Wydano 3 decyzje w sprawie podziału nieruchomości;

 

 

W czasie pomiędzy sesjami uczestniczyłem w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 

1 grudnia – w Kazimierskim Ośrodku Kultury uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, również tego dnia wziąłem udział w Starostwie Puławskim w uroczystości wręczenia przez Starostę statuetek dla gmin, które wsparły finansowo powiat w akcji pomocy szpitalowi puławskiemu na zakup sprzętu i aparatury.

 

7 grudnia – na uroczystości w Domu Kultury wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczałem medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia dla 9 par małżeńskich z terenu naszej gminy; w tym dniu wziąłem także udział w zebraniu zorganizowanym przez zarząd Samorządu Mieszkańców, gdzie podsumowano tegoroczny sezon turystyczny oraz poruszono kwestie porządku i bezpieczeństwa w mieście.

 

8-9 grudnia – odbył się I Kazimierski Jarmark Świąteczny, na którym można było podziwiać stoiska ze sztuka ludową, posłuchać kolęd i pastorałek. Atrakcją była prezentacja dukata kazimierskiego. Mamy nadzieję, że jarmark wpisze się na stałe do kalendarza imprez.

 

17 grudnia – w Nałęczowie uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki dla gmin leżących w strefie tzw. Krainy Lessowych Wąwozów.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-02-14 07:55:36
Ostatnia zmiana:
2008-02-14 07:55:56