Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lutego 2008 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 28 grudnia 2007r.

do 31 stycznia 2008r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 1 lutego 2008r.

 

 

W czasie od ostatniej sesji z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg, bieżącego utrzymania miasta podjęte zostały następujące działania:

 

W dniu 15 stycznia 2008r odbył się przetarg na dzierżawę parkingu wraz z szaletem przy ulicy Zamkowej, przetarg wygrała Pani Barbara Bieniek za kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 36 000 zł netto za jeden rok..

22 stycznia 2008r wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – parkingi
ul. Tyszkiewicza i al. Kazimierza Wielkiego, przetarg planowany na koniec lutego 2008r. Cena wywoławcza czynszu rocznego 245 000 zł netto + podatek VAT 22%.

Podpisano umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji w Puławach na realizację linii komunikacyjnej nr 12 relacji Puławy - Kazimierz Dolny na dotychczasowych zasadach.

 

W dniu 11.01.2008r. podpisano umowy na wykonanie studium wykonalności i projektu aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektów:

- budowa wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii,

- modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Krakowskiej, Klasztornej i Nadrzecznej w Kazimierzu Dolnym.

14 stycznia 2008r. podpisano umowy na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego baszty w Kazimierzu Dolnym oraz na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ruin zamku.

Zlecono wykonanie aktualnych map do celów projektowych dla potrzeb opracowania projekt modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskiej, Klasztornej i Nadrzecznej.

 

Zlecono wykonanie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania projektu przebudowy
ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym a także projektu budowy drogi ul. Szkolnej.

Nawieziono i wbudowano 60 ton kruszywa budowlanego na drogę gminną -działka nr 325/1 w miejscowości Skowieszynek.

 

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej:

 

21 stycznia 2008 r. zawarto umowę dotyczącą uzupełnienia inwentaryzacji budynku wielorodzinnego przy ul. Doły w związku z przeniesieniem kotłowni.

25 stycznia przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku Kuźni w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej. Czynsz ustalony w jego wyniku to 1900zł netto miesięcznie, co daje znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim wynoszącym 500zł netto. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 1 lutego do końca tego roku. Przetarg wygrała pani Beata Rosłoniec.

Wydano 3 decyzje w sprawie podziału nieruchomości oraz 1 decyzję w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

W związku z postanowieniem Lubelskiego Konserwatora Zabytków przystąpiono do wykonania szczegółowej analizy uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu kulturowego – złożone zostały trzy oferty na wykonanie takiego opracowania.

Na dzień 04.02.2008 r. zaplanowano dyskusję publiczną w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące działki nr 70,71 w Kazimierzu Dolnym (przeznaczone pod wyciąg narciarski) i działkę 379 ( z fragmentami działek do niej przylegających) położoną w Bochotnicy, zapewniającą obsługę komunikacyjną.

Wydano decyzje środowiskowe na wał przeciwpowodziowy i na drogę wojewódzką 824 - obie decyzje są prawomocne.

 

Od 02.01.2008 r. wydano:

- 25 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- 15 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,

- 5 postanowień o wstępnej opinii podziału działki,

 

 

W zakresie działalności gospodarczej od ostatniej sesji wydano:

 

5 wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

5 zmian wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

4 wykreśleń z rejestru działalności gospodarczej,

4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

25 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alk.,

52 zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

1 licencję na wykonywanie transportu taksówką.

 

 

W okresie pomiędzy sesjami brałem udział w następujących spotkaniach:

 

3 stycznia – uczestniczyłem w spotkaniu z nowowybranym zarządem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, gdzie omawialiśmy sprawy dotyczące ochrony miasta i jego zabytków przed nadmierną ekspansją inwestycji prywatnych, które mogą być niebezpieczne dla zachowania jednolitości architektonicznej miasta. Tego dnia spotkałem się także z panem Michałem Serzyckim – Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

3 stycznia – w Nałęczowie wziąłem udział w założycielskim zebraniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, którego głównym celem jest szeroko rozumiane działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem funduszy europejskich dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś Leader. Gmina Kazimierz Dolny wspólnie z innymi gminami przystąpiła do tej organizacji jako członek założyciel.

 

4 stycznia – odbyłem spotkanie z członkiem Zarządu Województwa – panem Markiem Flasińskim, omawialiśmy sprawy dotyczące przyszłych inwestycji wojewódzkich, realizowanych na terenie naszej gminy a także ewentualnej pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na nasze potrzeby.

 

4 stycznia – spotkałem się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków panią Landecką oraz dyrektorem Departamentu Planowania Przestrzennego panem Szychem – rozmawialiśmy na temat dalszych kierunków działań dotyczących opracowania studium zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań kulturowych dla naszej gminy.

 

7 stycznia – w Sandomierzu uczestniczyłem w debacie zorganizowanej przez

Radio Kielce z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych woj. świętokrzyskiego na temat „Sandomierz –perła czy pustynia kultury?” Była to okazja do promocji Kazimierza, padły też propozycje współpracy w zakresie turystyki pomiędzy naszymi miastami.

 

8 stycznia – na spotkaniu z członkami Zarządu Powiatu Puławskiego ustaliliśmy wstępne zasady współpracy przy realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

 

9 stycznia – wraz z moim zastępcą uczestniczyliśmy w noworocznym spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców – zostały na nim poruszone tematy dotyczące zamierzeń gospodarczych, kierunków rozwoju miasta na rok 2008r.

 

10 stycznia – zorganizowałem w Kazimierskim Ośrodku Kultury konferencję na temat Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, gdzie przedstawiliśmy mieszkańcom możliwości korzystania z tego programu, którego głównym celem jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, tym samym poprawa warunków życiowych społeczeństwa.

 

14 stycznia – w Kazimierzu spotkałem się z posłem Janem Łopatą oraz posłem Edwardem Wojtasem, wojewodą lubelskim - panią Genowefą Tokarską oraz z członkami zarządu powiatu puławskiego; przedstawiłem węzłowo zamierzenia gospodarcze, główne kierunki rozwoju gminy w najbliższym czasie oraz problemy z ich realizacją, rozmawialiśmy także o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na rozwój gminy spoza jej budżetu.

 

17 stycznia – mój zastępca brał udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa w sprawie tegorocznego Festiwalu Filmowego – w budżecie wojewódzkim zostały ujęte środki w kwocie 200 tys. zł. na dofinansowanie jego organizacji.

 

21 stycznia – kontynuowałem rozmowy z Wojewodą Lubelskim dotyczące możliwości wsparcia naszych zamierzeń inwestycyjnych a także spotkałem się z posłem Ziemi Puławskiej panem Włodzimierzem Karpińskim w jego biurze poselskim w sprawie jego pomocy przy pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na potrzeby inwestycyjne gminy.

 

22 stycznia – przy udziale radnych miejskich brałem udział w spotkaniu z Samorządem Mieszkańców, na którym przedstawiliśmy plany inwestycyjne gminy i sposoby ich zrealizowania i sfinansowania.

 

28 stycznia – uczestniczyłem w rozmowach dotyczących II Majowego Festiwalu Muzycznego w Kazimierzu Dolnym, którego organizatorem jest krakowska Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ z jej założycielem – panią Ewą Wartą-Śmietana.

 

31 stycznia – spotkałem się w MSWiA z dyrektorem departamentu panem Janem Winterem, tematem rozmów były sprawy pozyskania środków finansowych na utwardzenie dróg gminnych przebiegających w wąwozach.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-02-14 07:55:36
Ostatnia zmiana:
2008-02-14 07:56:00