Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2008 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 25.04.2008 r. do 28.05.2008 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2008 r.

 

 

W czasie od ostatniej sesji zostały podjęte następujące działania:

 

Z zakresu utrzymania dróg gminnych:

1.       Wyłoniono wykonawcę na utwardzenie dna wąwozów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Bochotnica, Parchatka, Witoszyn, Rzeczyca  (numery ewid. dróg:  2405, 724, 672/1, 108). Przetarg, przeprowadzony w dniu 13 maja 2008r. wygrała firma WODREX Sp. z o. o. z Lublina, która zaoferowała następujące kwoty brutto za wykonawstwo:

1.       Bochotnica – 136 428,90 zł,

2.       Parchatka – cena jednostkowa za 1 mb – 343,36 zł.

3.       Witoszyn – 115 259,51 zł,

4.       Rzeczyca – 96 699,88 zł. Umowa zostanie podpisana 29 maja 2008r.

2.       Dokonano konserwacji wąwozu Doły w Kazimierzu Dolnym - oczyszczono koryto ściekowe, podcięto gałęzie na długości 670 mb.

3.       Wykonano naprawę nawierzchni drogi tłuczniowej na odcinku długości 1200 mb – dotyczy to działki nr 1039 w Kazimierzu Dolnym (droga przeciwpowodziowa).

4.       Nawieziono wraz z wbudowaniem 20 ton tłucznia na drogę gminną w miejscowości Dąbrówka (działka nr 220/3).

5.       Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego ul. Cmentarna w Kazimierzu Dolnym.

 

Pod koniec kwietnia została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zbędowicach i Parchatce; jej koszt to 256,80zł. W kolejnym etapie zbiórka będzie prowadzona w Bochotnicy i Wierzchoniowie.

 

Podpisano umowy na wykonanie oświetlenia na istniejących słupach w miejscowościach  Bochotnica i Cholewianka.

 

Z zakresu inwestycji gminnych podjęto następujące działania:

1.       Podpisano umowę na budowę wodociągu Rzeczyca i Rzeczyca Kolonia – etap II z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych „HYDROSERVICE” z Lublina – kwota umowy to 184 494,13 zł.

2.       Złożono zamówienie na dostawę dla MZK w Kazimierzu Dolnym pompy zatapialnej i autozłącza do pompowni zlokalizowanej w ul. Nadwiślańskiej.

3.       Ogłoszono przetargi na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parchatka, w ramach Aglomeracji Puławy” z terminem otwarcia ofert 10.06.2008r. godz. 10:00 oraz na wykonanie remontu dachu Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym - etap I z terminem otwarcia ofert 12.06.2008r. o godz. 10:00. Zakres I etapu obejmuje remont  dachu skrzydła wschodniego i częściowo środkową część, w tym remont więźby dachowej i kominów, pokrycie dachu dachówką, wykonanie obróbek blacharskich i  rynien, montaż barier śniegowych i instalacji odgromowej. 

4.       W dniu poprzedniej sesji – 25 kwietnia 2008r. - złożono 4 wnioski do RPO WL dotyczące: budowy drogi Góry –Skowieszynek, budowy drogi Zbędowice – Kolonia Zbędowice, budowy wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy -  Kolonii oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Nadrzecznej, Krakowskiej i Klasztornej w Kazimierzu Dolnym; wniosek dotyczący dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego przy GZS w Kazimierzu Dolnym został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu  30 kwietnia 2008r., przeprowadzone zostały także konsultacje w ministerstwie.

5.       Wspólnie z Miastem Puławy i Gminą Janowiec złożono wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej, która ma odpowiadać za działanie 6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu:  "Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec". Weryfikacja wniosków ma się zakończyć do 6 czerwca br. (dotychczas otrzymaliśmy informację, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną).

6.       Zlecono opracowanie studium wykonalności i wniosku do RPO WL na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bochotnicy – budowa hali sportowej.

7.       Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach na roboty publiczne przy drogach gminnych w ramach programu EKODROGI (4 osoby bezrobotne na 4 miesiące).

8.       Nasza gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowych i innymi gminami powiatu przystąpiła do projektu pod nazwą „Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej szansą rozwoju powiatu puławskiego”. Projekt będzie realizowany w ramach PO KL Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej a dotyczył będzie przeprowadzenia szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników samorządowych z zakresu administracji samorządowej. W dniu 21 maja wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony do MSWiA.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi w okresie od  25 kwietnia do 27 maja 2008 r. dokonano:

1.       W dniu 6 maja 2008 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingu – część działki nr 920/2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, (parking przy Kuźni) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – uczestnik nie zgłosił postąpienia powyżej ceny wywoławczej; w związku z tym 9 maja 2008 r. zawarto umowę dzierżawy tej działki na okres do 12 czerwca 2008 r. tj. do czasu rozstrzygnięcia następnego przetargu na ta działkę.

2.       W dniu 9 maja 2008 r. zawarto umowę dzierżawy działek nr 336/2 i 335, położonych przy ul. Tyszkiewicza (parking strażacki) na okres do 7 sierpnia 2008 r.;

3.       Podpisano akt notarialny – umowę sprzedaży działki nr 801/15 z dnia 13 maja 2008 r., położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej;

4.       W dniu 15 maja 2008 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów;

5.       W czasie przeprowadzonego 20 maja 2008 r. przeglądu gwarancyjnego obwałowania rzeki Wisły Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zobowiązał się do wykonania  dodatkowego zabezpieczenia ujścia rzeki Grodarz w celu uniknięcia nieszczęśliwego wypadku, co zostało zaprotokołowane.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

26 kwietnia – wziąłem udział  w spotkaniu z mieszkańcami wsi Bochotnica, na którym przedstawiono mieszkańcom cele i założenia nowopowstałego Bochotnickiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego, omówione zostały również bieżące sprawy funkcjonowania miejscowości i gminy,

 

2 maja – perspektywy dalszego funkcjonowania i rozwoju Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym były tematem spotkania z władzami UMCS, w którym brałem udział w siedzibie placówki,

 

4 maja - uczestniczyłem w festynie zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrówce wraz ze Szkołą Podstawową w Dąbrówce z okazji dnia św. Floriana - patrona   strażaków. W imprezie udział wzięły jednostki straży z terenu gminy oraz jednostki z Wilkowa i Karczmisk. Podczas festynu przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na zakup nowej motopompy dla OSP w Dąbrówce,

 

7 maja – odbyłem wyjazd służbowy do Warszawy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie rozmawiałem na temat naszego wniosku o zwiększenie subwencji oświatowej ze środków pochodzących z rezerwy oświatowej MEN; zaowocowało to przyznaniem gminie 300 tys. zł z przeznaczeniem na remont dachu zespołu szkół; tego dnia wziąłem udział w konferencji prasowej w warszawskim Empiku, dotyczącej festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, gdzie przedstawiono tegoroczny program; konsultowałem również w Ministerstwie Sportu nasz wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Zespole Szkół, kolejne rozmowy z przedstawicielami ministerstwa na temat boiska miały miejsce w dniu 19 maja,

 

12 maja – uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Lublina na temat ustanowienia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym wzięli udział metropolita lubelski, wojewoda, marszałek województwa, posłowie Lubelszczyzny, udzieliłem poparcia staraniom władz Lublina o uzyskanie statusu metropolii,

 

26 maja – towarzyszyłem przedstawicielom PZPN w wizytacji trójkąta Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów pod kątem spełniania wymogów naszych miast jako miejsca pobytowego dla drużyny podczas EURO 2012 – nasza wspólna oferta została bardzo wysoko oceniona.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-06-09 12:33:19
Ostatnia zmiana:
2008-06-09 12:34:00