Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lipca 2008 r.


 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.05.2008 r. do 16.07.2008 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lipca 2008 r.

 

 

W czasie od ostatniej sesji wykonano następujące prace z zakresu utrzymania dróg gminnych:

1.      Dokonano konserwacji wąwozu (czyszczenie koryta ściekowego, podcięcie gałęzi) wraz z koszeniem rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr 728 w miejscowości Parchatka (droga prowadząca do miejscowości Zbędowice).

2.      Nawieziono i wyrównano kruszywo budowlane na drogach gminnych o nr ewid. 793 w  Dąbrówce, nr ewid. 552 w Rzeczycy oraz na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym.

3.      Oczyszczono pobocze drogowe (podcięcie gałęzi) przy ul. Zamkowej w Kazimierzu Dolnym.

4.      Wykoszono zielony parking wraz z odtworzeniem rowu odwadniającego przy ul. Doły.

5.      Mechanicznie wyrównano drogi gminne wskazane przez sołtysów na terenie sołectw Wierzchoniów , Bochotnica, Rzeczyca, Rzeczyca-Kolonia , Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna a także odcinek gruntowy drogi gminnej ul. Krakowska w Kazimierzu Dolnym.

6.      Dokonano przebudowy przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z płyt JOMB w ciągu drogi gminnej nr ewid. 690 w miejscowości Witoszyn.

7.      Odtworzono rów odwadniający w miejscowości Wierzchoniów, umocniono skarpy płytami chodnikowymi.

 

W tym czasie przeprowadzono kilka przetargów na inwestycje drogowe w gminie:

A)      9 lipca – przetarg na zadanie dotyczące przebudowy chodników w ul. Rynek (prawa strona do kościoła Farnego – Ku Farze), ul. Zamkowa, ul. Małachowskiego w Kazimierzu Dolnym – wybrano ofertę firmy „Korobud”, Małgorzata Grzeszczak z Lubartowa za cenę łączną brutto 125 156,22zł.

B)      10 lipca na zadanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Tyszkiewicza oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej Kwaskowa Góra – Doły w Kazimierzu Dolnym. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy spośród 5 oferentów.

C)      11 lipca na zadanie budowy nawierzchni drogi w Dąbrówce – wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Puławy S.A. Cena 144 399,20zł brutto.

D)      15 lipca – na wykonanie utwardzenia dna wąwozu w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 1496 Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym – wybrano firmę Melitor z Lublina za cenę brutto 79 226,80zł.

 

 

Na przełomie czerwca i lipca zostało wykonane oświetlenie uliczne na istniejących słupach w miejscowościach  Bochotnica i Cholewianka.

Z zakresu utrzymania porządku w gminie została zlecona do wykonania w dniach 18-22 sierpnia 2008r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Bochotnicy i Wierzchoniowie.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1.     Rozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej w Parchatce w ramach aglomeracji Puławy”. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta, którą  złożyła firma POLTES s.c. Zakład Usług Inżynieryjnych w Puławach. Cena oferty:  66 978,00 zł brutto.

2.     Rozstrzygnięto przetarg na remont dachu Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym - etap I. Wpłynęła tylko jedna oferta, która została złożona przez Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.  w  Warszawie Oddział w Lublinie. Umowa na realizację robót została zawarta w dniu  30.06.2008r. Cena oferty:  671 000,72 zł brutto. Rozpoczęto już prace przy inwestycji.

3.     Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na Wykonanie rekonstrukcji i pogłębienia studni nr 1 na ujęciu wody w Wierzchoniowie, gmina Kazimierz Dolny”. Wpłynęła tylko jedna oferta - Zakładu Studni Głębinowych w Lubartowie, która też została wybrana do realizacji za kwotę 128 408,00 zł brutto. Umowę na realizację robót zawarto w dniu 07.07.2008r. Prace zostały rozpoczęte.

4.     Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna i Klasztorna w Kazimierzu Dolnym”. Wpłynęły 3 oferty. Do realizacji zamówienia została  wybrana oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDIMER” z Puław za cenę 1 292 265,35 zł brutto. Przetarg jeszcze nie jest prawomocny.

5.     Ogłoszono przetarg nieograniczony na następny - III etap – budowy wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy-Kolonii. Termin złożenia i otwarcia ofert wyznaczony jest na dzień 31.07.2008r. o godz. 10:00.

 

W dniu 4 lipca 2008 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Dowożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2008/2009". Zapewnienie dowozu uczniów do szkół jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach i ono też zostało wybrane do realizacji zadania za kwotę 176 601,36zł brutto.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

 

1.    12 czerwca 2008 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingu – część działki nr 920/2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej (parking koło Kuźni), który zakończył się wynikiem negatywnym – uczestnik nie zgłosił postąpienia powyżej ceny wywoławczej;
w związku z tym
26  czerwca 2008 r. przeprowadzono kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę tego parkingu, w wyniku którego osiągnięto cenę 20 200.00 zł netto (umowa dzierżawy na czas określony do dnia 31 grudnia 2008r.).

2.    18 czerwca 2008 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1122/6, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej, przeznaczonej pod stragan; przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – żaden z uczestników nie zgłosił postąpienia powyżej ceny wywoławczej czynszu miesięcznego.

3.    7 lipca 2008 r. ogłoszono wykaz mieszkań stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dotyczy to lokali mieszkalnych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Doły.

4.    10 lipca a 2008 r. podpisano akt notarialny sprzedaży działki przy ul. Sadowej na rzecz pani Kosobuckiej.

 

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

31 maja – uczestniczyłem w obchodach Dnia Drogowca, zorganizowanych
w Kazimierzu Dolnym przez Krajową Dyrekcję Dróg Publicznych Oddział Lubelski.

 

2 czerwca – brałem udział w uroczystości w Starostwie Powiatowym z okazji obchodów Dnia Samorządowca, na uroczystości tej za długoletnią działalność na niwie samorządowej zostali odznaczeni dwaj mieszkańcy naszej gminy: pan Edward Skocz i pan Stanisław Pałka.

 

3 czerwca – spotkałem się z głównymi inspektorami ochrony danych osobowych z 10 państw Europy Środkowowschodniej, którzy przebywali w Kazimierzu Dolnym w ramach 3-dniowej konferencji związanej z problematyką danych osobowych.

 

4 czerwca – podczas spotkania w Krakowie z prof. Wojciechem Kosińskim przekazałem swoje uwagi do opracowywanych przez niego uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska kulturowego w studium i planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy; opracowanie to jest niezbędne do dalszych prac nad projektem studium zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja nad tym projektem odbyła się w dniu 11 lipca 2008r. w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

 

5 czerwca – przyjąłem w Kazimierzu ambasadora Egiptu w Polsce wraz z delegacją przedstawicieli Najwyższej Komisji Wyborczej w Egipcie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Państwową Komisję Wyborczą w Warszawie i miało na celu przekazanie wzajemnych doświadczeń obu krajów w sprawach wyborczych, udzieliłem także wyczerpującej informacji na temat wyborów przeprowadzanych na szczeblu samorządowym.

 

18 czerwca – uczestniczyłem w konferencji, która miała miejsce w Trybunale Koronnym w Lublinie a dotyczyła zagadnień partnerstwa publicznego prywatnego jako nowych możliwości w dziedzinie współfinansowania realizacji zadań i inwestycji publicznych w powiązaniu ze środkami inwestorów z sektora prywatnego.   

 

20-23 czerwca – brałem udział w delegacji do partnerskiego miasta Stauffen w Niemczech, gdzie odbywał się turniej piłkarski z okazji 100 rocznicy istnienia klubu FC 08 Stauffen. W zawodach tych wzięły udział 4 drużyny: ze Stauffen, Grünen, francuskiego miasta Bonneville oraz kazimierski klub „Orły”, który rozgrywki te wygrał. Była to także okazja do rozmów na temat dalszych perspektyw naszej współpracy partnerskiej, gdyż w przyszłym roku przypada 15-lecie jej nawiązania.

 

25 czerwca – odbyłem wyjazd służbowy do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie zabiegałem o przyznanie naszej gminie środków finansowych na utwardzenie dróg w wąwozach oraz na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w GZS w Kazimierzu Dolnym. Spodziewam się uzyskać na te przedsięwzięcia dotacje w wysokości 200 tys. zł na każde z nich .

 

1 lipca – na spotkaniu dotyczącym mojego zarządzenia w sprawie wprowadzenia i promowania zasad porządkowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej na terenie Kazimierza Dolnego przedstawiłem przedsiębiorcom i osobom zainteresowanym założenia, cele i zasady z niego wynikające.

 

3 lipca – uczestniczyłem w spotkaniu, którego tematem był projekt pod nazwą „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”, złożony do Polskiej Organizacji Turystycznej (w ramach PO Innowacyjna Gospodarka).

 

8 lipca – na zaproszenie Wojewody Lubelskiej Genowefy Tokarskiej wziąłem udział w konferencji podsumowującej dotychczasowe działania na terenie województwa lubelskiego podejmowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które odbyło się w Sali Błękitnej LUW w Lublinie.

 

10 lipca – prowadziłem rozmowy z Komendantem Głównym PSP w Warszawie, nadbrygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem dotyczące wsparcia finansowego ze strony PSP dla naszych gminnych jednostek straży na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

11 lipca – uczestniczyłem w uroczystości otwarcia mostu im. Jana Pawła II w Puławach.

 

13 lipca – na kazimierskim rynku powitałem kolarzy, którzy wzięli udział w V edycji maratonu rowerowego, pokonując dystans 700 km w ciągu 24 godzin. Tego dnia odbył się także na naszym rynku koncert Polskiej Orkiestry Radiowej, z którego została nadana bezpośrednia godzinna transmisja w I programie PR. Było to poprzedzone kilkoma relacjami z naszego miasta, stanowiąc promocję i zachętę do odwiedzenia Kazimierza Dolnego.

 

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-07-24 08:36:00
Ostatnia zmiana:
2008-07-24 08:36:20