Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2008 r.


 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 26.08.2008 r. do 24.09.2008 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2008 r.

 

 

Z zakresu utrzymania bieżącego i remontów dróg gminnych podjęte zostały następujące działania:

1. W dniu 28 sierpnia 2008r. przeprowadzono przetarg na zadanie „Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 712 w miejscowości Witoszyn długości 320mb”. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku za kwotę 263 259,41 zł brutto.

2. Zlecono wykonanie utwardzenia dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 625 w miejscowości Wierzchoniów, etap II – zlecenie wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDIMER” Sp. z o.o. za kwotę 51 309,85 zł brutto.

3. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej nr ewid. 490 w miejscowości Cholewianka na odcinku długości 330mb. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 13 października 2008r. o godz. 1000.

4. Ogłoszono przetarg na dostawę materiałów brukarskich do wykonania remontu chodnika na ul. Krakowskiej i Klasztornej w Kazimierzu Dolnym, rozstrzygnięcie dnia 2 października 2008r. o godz. 1000.  

5. Nawieziono 20 ton tłucznia na „górną” ul. Puławską w Kazimierzu Dolnym.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W dniu 2 września 2008r. podpisano umowę na zadanie Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna i Klasztorna w Kazimierzu Dolnym” z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe BUDIMER Sp. z o.o. w Puławach za kwotę 1 292 265,35 zł. Prace remontowe zostały rozpoczęte. Podczas spotkań z dyrekcją Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach i Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Puławy uzgodniono sprawę funkcjonowania komunikacji publicznej w okresie trwania remontu na ul. Nadrzecznej.

2. Zakończono procedurę przetargową dotyczącą zadania „Budowa wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii - etap III (Działanie 1)”. W dniu 28.08.2008r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROSAN z Lubartowa za kwotę 179 857,41 zł.

3. Wymieniono oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny w salach dydaktycznych, sali komputerowej, sali nauczania indywidualnego, bibliotece i pokoju nauczycielskim w budynku Szkoły Podstawowej w Bochotnicy. Koszt tych prac to 20 tys. zł.

4. Rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kazimierzu Dolnym. Otwarcie ofert odbyło się 12 września 2008r. Wpłynęły dwie oferty.  Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy  „TERMOCHEM” Sp. z o.o. z Puław za cenę 473 608,11 zł. Trwa jeszcze postępowanie przetargowe, ponieważ wpłynął protest.

5. Poniesiono koszty w wysokości 9 760 zł na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na wzgórzu zamkowym w ramach inwestycji „Opracowanie koncepcji zagospodarowania zamku i baszty”.

6. Przekazano ostatnią ratę płatności w wysokości 11 233 zł dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  w Kazimierzu Dolnym na dofinansowanie kosztów przebudowy budynku administracyjno-socjalnego na ujęciu wody przy ul. Filtrowej w Kazimierzu Dolnym. Kwota całkowitego dofinansowania dla MZK w roku 2008 wyniosła 50 000 zł.

7. Podpisano porozumienie z Powiatem Puławskim w sprawie  realizacji I etapu zadania pod nazwą „Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym (od przepustu - koniec wałodrogi - do oczyszczalni)”.

8. W dniu 5 września 2008r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wspólnie z dyrektorami szkół w Bochotnicy, Rzeczycy i Dąbrówce złożono wniosek w ramach PO KL dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych. Uzyskane ewentualne środki pozwolą na rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz poprawę jakości kształcenia w naszych szkołach.

 

Do tej pory wykonano:

1.       utwardzenia dna wąwozów w Bochotnicy (dł. 430m), Witoszynie (dł. 411m), Rzeczycy (dł. 245m),  Parchatce (dł. 480m) i ul. Kwaskowa Góra (dł. 265m),

2.       remont drogi gminnej w Zbędowicach (dł. 300m) i Dąbrówce (dł. 700m),

3.       remont chodników: ul. Małachowskiego – 195m, Zamkowa – 94m, Tyszkiewicza – 431m, Rynek (Ku Farze – 62m), Kwaskowa Góra – 406m,

4.       oświetlenie w Cholewiance.

 

W trakcie realizacji są następujące zadania:

1.       remont przystanku PKS,

2.       przebudowa ul. Nadrzecznej,

3.       remont dachu GZS w Kazimierzu Dolnym,

4.       budowa boiska przy GZS,

5.       utwardzenie dna wąwozu w Witoszynie,

6.       pogłębienie ujęcia wody w Wierzchoniowie,

7.       budowa wodociągu w Rzeczycy.

 

Otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informacje dotyczące oceny czterech wniosków złożonych do RPO WL o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

a)      Przebudowa drogi gminnej Góry – Skowieszynek w relacji Rynek w Kazimierzu Dolnym – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 824, jako rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (km 0+000 do 2+441),

b)      Przebudowa drogi gminnej Zbędowice – Kol. Zbędowice w Gminie Kazimierz Dolny km 0+000 do 1+258, jako rozbudowa układu komunikacyjnego Gminy,

c)       Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ul. Krakowska, Klasztorna, Nadrzeczna w Kazimierzu Dolnym,

d)      Budowa wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii.

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i zostały sklasyfikowane na liście rankingowej. Niestety mamy małą szansę na otrzymanie środków finansowych, w związku z tym wspólnie z samorządowcami gminnymi z powiatów puławskiego, opolskiego i ryckiego przekazaliśmy nasze stanowisko i wątpliwości co do obiektywnej oceny wniosków, wnioskując o przeanalizowanie sposobu oceny projektów przez ekspertów.

 

Wystąpiłem do Marszałka Województwa Lubelskiego p. Krzysztofa Grabczuka z interwencją dotyczącą złego stanu technicznego dróg wojewódzkich nr 824 i 830. W tej sprawie zwróciłem się również do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, członków Zarządu Województwa Lubelskiego oraz posłów z naszego regionu. Kopie wystąpień przedkładam radnym z miejscowości Bochotnica, Parchatka, Skowieszynek i Wierzchoniów z prośbą o aktywizację mieszkańców dla poparcia mojej inicjatywy.

 

Z zakresu gospodarki mieniem gminnym ogłoszono dwa ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości:

1.       działka nr 544/2, położona w Witoszynie, o powierzchni 0,0410 ha – cena wywoławcza 20 tys. zł brutto – przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2008r.

2.       działka nr 801/26, położona w Kazimierzu Dolnym, o powierzchni 0,0344 ha – cena wywoławcza 450 tys. zł netto – przetarg wyznaczono na dzień 21 listopada 2008r.

 

W omawianym okresie przystąpiono do opracowywania wymaganego przepisami 4-letniego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami gminy Kazimierz Dolny. W związku z tym zwrócono się do prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych o wskazanie zamierzeń remontowych odnośnie posiadanych obiektów.

 

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

27 sierpnia – w związku z ubieganiem się Kazimierza o rolę piłkarskiego ośrodka pobytowego w czasie mistrzostw Europy w 2012r. nasze miasto odwiedził wysoki przedstawiciel UEFA, który zapoznał się z warunkami i możliwością zorganizowania zaplecza techniczno – socjalnego dla piłkarzy.  Wizytacja, której towarzyszyłem wypadła pomyślnie.

 

5 września – spotkałem się z Komendantem Powiatowym Policji Mirosławem Farionem, z którym rozmawialiśmy o naszej dotychczasowej współpracy dotyczącej dodatkowych patroli na ulicach Kazimierza, poruszyliśmy możliwości rozwiązania problemów, pojawiających się nieodłącznie wraz z sezonem turystycznym w naszym mieście, przekazałem także uwagi zgłaszane przez mieszkańców i turystów odnośnie pracy funkcjonariuszy policji.

 

10 września – w starostwie powiatowym w Puławach wziąłem udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów naszego regionu, na którym dyskutowano o sytuacji służby zdrowia w naszym regionie, problemach szpitala puławskiego i możliwościach finansowej pomocy na jego rzecz ze strony samorządów. Poruszono także temat organizacji dożynek powiatowych.

 

17 września – uczestniczyłem w konferencji dotyczącej Osi IV „Leader” w ramach PROW na lata 2007 – 2013, zorganizowanej w Lublinie przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Na konferencji przedstawiono dotychczasowe doświadczenia dotyczące realizacji programu oraz wynikające z nich wnioski.

 

18 września – na zaproszenie organizatorów i burmistrza Nałęczowa brałem udział w Komitecie Honorowym Startu V Etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbywającym się w Nałęczowie.

 

23 września – uczestniczyłem w spotkaniu  w Urzędzie Miasta Puławach, które dotyczyło wypracowania wspólnego stanowiska jednostek samorządowych w sprawie dokonanej oceny merytorycznej wniosków składanych do RPO WL.

 

24 września – wziąłem udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Puławach, które miało na celu omówienie spraw formalno-prawnych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

 

25 września -  mieszkaniec naszej gminy obchodził piękny jubileusz 100-lecia urodzin. Wraz z Przewodniczącym RM uczestniczyłem w tej niecodziennej uroczystości, składając gratulacje w domu rodzinnym jubilata.

 

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-10-14 11:00:02
Ostatnia zmiana:
2008-10-14 11:00:03