Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2008 r.


 

OR.0055/ 9 /08

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 25.09.2008 r. do 11.11.2008 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2008 r.

 

 

Z zakresu gospodarki mieniem gminnym:

1.            Przeprowadzono  w dniu 21 października 2008r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 544/2, położonej w Witoszynie o powierzchni 0,0410 ha za cenę wywoławczą 20 tys. zł brutto – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów;

2.            Ogłoszono  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości przejętych z MZK (STAR, lawina do odśnieżania, warfama) – w dniu 4 listopada 2008r. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów;

3.            W dniu 6 listopada 2008r. przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku wiaty przystanku autobusowego w Kazimierzu Dolnym – z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego 3 000,00 zł netto miesięcznie. Zakończył się on wynikiem negatywnym – żaden z uczestników nie zgłosił postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

4.            Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem „Łaźnia”. Cena wywoławcza czynszu 103 200,00 zł (słownie: sto trzy tysiące dwieście złotych) rocznie netto. Przetarg wyznaczono na dzień 2 grudnia 2008r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1.       Zakończono procedurę przetargową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy GZS w Kazimierzu Dolnym. Umowę podpisano w dniu 9.10.2008r. z  Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „TERMOCHEM” Sp. z o.o. z Puław. Cena oferty: 473 608,11 zł. Obecnie trwają prace budowlane.

2.       Zakończono prace budowlane związane z pogłębieniem studni nr 1 na ujęciu wody w Wierzchoniowie. Wyniki analiz wody pobranej ze studni są dobre – wskaźniki dla żelaza i manganu są dużo niższe od poziomu dopuszczalnych norm. Wysłano zamówienia na artykuły i urządzenia w celu uzbrojenia pogłębionej studni – przewidywany koszt około 30 000 zł.

3.       Zakończono procedurę przetargową na zabudowę samochodu strażackiego dla OSP w Wierzchoniowie. Podpisano umowę pomiędzy OSP Wierzchoniów, a firmą ABOT Sp.  z o.o. z  Olsztyna.  Koszt  usługi – 125 000 zł.

4.       Zlecono wykonanie i montaż 11 szt. okien w  szkole w Skowieszynku firmie Panorama z Puław – koszt 10 000 zł.

 

Z zakresu utrzymania bieżącego i remontów dróg gminnych podjęte zostały następujące działania:

 

1.       Zakończono postępowanie przetargowe na remont drogi gminnej nr ewid. 490 w miejscowości Cholewianka (długość 330mb, szerokość 4,5m). Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą cenę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. za kwotę 71 572,03 zł brutto. Zadanie zostało już wykonane.

2.       Zakończono postępowanie przetargowe na dostawę materiałów brukarskich do wykonania remontu chodnika na ul. Krakowskiej i Klasztornej w Kazimierzu Dolnym. Wpłynęły dwie oferty. Warunki udziału w postępowaniu spełniało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „KLINKIER” Tadeusz Boreczek z Puław za kwotę 127 308,94 zł brutto.

3.       Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji drogi gminnej Zbędowice – Kolonia Zbędowice etap II (długość 350 m, szerokość 3m). Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura z Markuszowa za kwotę 114 051,70 zł brutto. Obecnie rozpoczęto realizacje prac budowlanych.

4.       Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na ul Krakowskiej i ul. Klasztornej w Kazimierzu Dolnym. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o. o. z Lublina z kwotą 163 480,00 zł brutto.

5.       Rozpoczęto roboty związane ze skablowaniem sieci niskiego napięcia oraz oświetlenia drogowego w ul. Krakowskiej i Klasztornej. Koszty związane ze skablowaniem sieci na podstawie porozumienia z Gminą Kazimierz Dolny wykonuje Zakład Energetyczny. Koszt ułożenia kabla oświetleniowego pokrywa Gmina Kazimierz Dolny za kwotę 66 123,95 zł brutto, w/w roboty wykonuje firma „ELTO” Sp. z o. o. z Lublina. Po wykonaniu skablowania sieci wykonany zostanie chodnik o nowej nawierzchni.

6.       Zlecono wykonanie remontu chodnika w ul. Małachowskiego – etap II za kwotę 23 694,68 zł brutto. Wykonawcą robót jest pan Piotr Dulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlano-Brukarskie z Lubartowa. (długość remontowanego odcinka 125 m).

7.       Zakupiono i wbudowano 100 ton kruszywa budowlanego na drogi gminne w Rzeczycy o nr ewid. 614 i 504.

8.       Mechanicznie wyrównano drogi gminne w miejscowości Wierzchoniów o nr ewid. 625, 672, 529.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

27 września – uczestniczyłem w obchodach związanych z 10-leciem działalności klubu sportowego „Orły Kazimierz”. Gościem honorowym był Adam Olkowicz - wiceprezes PZPN.

 

1 października – na zaproszenie komendanta Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie uczestniczyłem w uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego.

Tego dnia również miało miejsce podsumowanie działalności programu ministerialnego „Śpiewająca Polska”, które odbyło się w GZS w Kazimierzu Dolnym. Chóry dziecięce i młodzieżowe z województwa lubelskiego uczestniczące w tym programie prezentowały się w Kazimierzu Dolnym podczas obchodów Lubelskiego Dnia Dziecka 1 czerwca tego roku.

 

12 października – świętowaliśmy 70-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Bochotnicy, na uroczystości przekazano szkole sztandar ufundowany przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, był to czas na przypomnienie historii szkoły i zastanowienie się nad jej dalszym rozwojem.

 

15 października – mój zastępca uczestniczył w konferencji, która miała miejsce w Józefowie pod Warszawą a dotyczyła szczegółowych ustaleń odnośnie warunków, jakie należy spełnić oraz oczekiwań wobec ośrodków pobytowych dla kadr piłkarskich w czasie EURO 2012. Brały w niej udział delegacje 44 miast, które wstępnie zakwalifikowały się do udziału w przedsięwzięciu.

Tego dnia spotkałem się z radnymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji działających na terenie gminy, gdzie przedstawiłem informację o realizowanych w gminie inwestycjach i kierunkach dalszych działań oraz możliwości i źródłach finansowania podejmowanych przedsięwzięć. Poinformowałem także społeczność o zamiarze zbycia mienia gminnego tj. części terenu przy kazimierskim kamieniołomie.

 

17 października – brałem udział w konferencji zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym przez Zarząd i Sejmik Województwa. Podczas tego spotkania miałem okazję przedstawić władzom wojewódzkim potrzeby naszej gminy w zakresie remontów i modernizacji dróg wojewódzkich.

 

21 października – uczestniczyłem w naradzie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, która dotyczyła planowanej modernizacji obwałowania rzeki Wisły w dolinie parchacko-bochotnickiej.

 

22 października – wraz z prezydentem Puław, burmistrzem Nałęczowa, zaproszonymi przedsiębiorcami na spotkaniu w Domu Chemika w Puławach omawialiśmy wspólną ofertę naszych miast przygotowaną na EURO 2012, dokonano także wizytacji niektórych obiektów treningowych w Puławach.

 

25 października – wspólnie z prezydentem Puław i burmistrzem Nałęczowa udzieliłem wywiadu dla Telewizji Lublin, który wyemitowano w dniu
26 października; dotyczył on naszej oferty przygotowanej na EURO 2012, przedstawiłem korzyści płynące dla regionu z ewentualnego zakwalifikowania się do programu.

 

27 października – uczestniczyłem w obradach Sejmiku Województwa – jednym z punktów była prezentacja oferty na EURO 2012.

 

28 października – miało miejsce oficjalne otwarcie Zakładu Fizjoterapii i Masażu „Bio-Relax” w Kazimierzu Dolnym, wspólnie z radnymi zaproszono mnie do udziału w uroczystości. Zakład zapewnia bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie rehabilitacji medycznej w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizuje kompleksowe usługi w tym zakresie. Dzięki uruchomieniu placówki znacząco poprawił się zakres i jakość usług rehabilitacyjnych oferowanych mieszkańcom gminy.

 

7 listopada – spotkałem się z dyrektorem Instytutu Archeologii UMCS prof. Andrzejem Kokowskim oraz jego zastępcą – Jerzym Liberą. Omawialiśmy możliwość podjęcia badań archeologicznych wzgórza zamkowego, terenów wokół baszty i dawnego portu w celu przygotowania do fachowego zagospodarowania tych terenów pod kątem turystyki.

 

8 listopada – reprezentacja gminy, składająca się z radnych i pracowników samorządowych wzięła udział w Turnieju Strzeleckim o puchar Wójta Gminy Szydłów, mającym na celu uczczenie 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Zawody miały miejsce w Szydłowie. W zawodach tych uczestniczyło w sumie dwanaście drużyn z aż 4 województw, nasze dwie drużyny trzyosobowe zajęły dwa pierwsze miejsca zdobywając puchar, a dyrektor Gminnego Zespołu Szkół pan Jerzy Arbuz zdobył nagrodę najlepszego strzelca turnieju. Była to też okazja do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń samorządowych. 

 

11 listopada – w naszym miasteczku odbyły się uroczystość upamiętniająca 90-tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Godnym zauważenia jest fakt licznej obecności mieszkańców, młodzieży, strażaków w tych uroczystościach. Wspólnie z Panam Przewodniczącym Rady i z moim zastępcą w imieniu władz samorządowych naszej gminy złożyliśmy wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z tej okazji Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadesłał list do władz samorządowych i  mieszkańców naszej gminy.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-11-21 08:00:42
Ostatnia zmiana:
2008-11-21 08:01:10