Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2008 r.


 

 

OR.0055/ 10 /08

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 12.11.2008 r. do 4.12.2008 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2008 r.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1.      W dniu 21 listopada 2008r. przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 801/26, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej z ceną wywoławczą 450 tys. zł. brutto. W wyniku przetargu nieruchomość została sprzedana za kwotę 454,5 tys. zł.

2.      Po raz drugi ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku wiaty przystanku autobusowego w Kazimierzu Dolnym– przetarg odbędzie się 12 grudnia 2008 r., cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 1.800,00 zł netto miesięcznie.

3.      W dniu 2 grudnia 2008 r. przeprowadzono przetarg ustny nieorganiczny na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnym 921, 922, 931/1 o powierzchni łącznej1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym, zabudowanej budynkiem „Łaźni”, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – jedyny oferent nie zgłosił postąpienia powyżej ceny wywoławczej rocznego czynszu dzierżawnego, tj. 103 200,00 zł netto rocznie.

 

Z zakresu utrzymania porządku w gminie:

1.      W dniu 24 października 2008r. rozstrzygnięto przetarg na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Kazimierz Dolny, w wyniku przetargu została wybrana oferta firmy Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach, za kwotę 313 938,00 zł brutto, termin wykonania zamówienia 36 miesięcy. Umowę podpisano w dniu 24 listopada 2008r.

 

2.      W połowie listopada przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu od
ul. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym, poprzez ul. Doły, miejscowość Wylągi do Skowieszynka.

 

Z zakresu infrastruktury drogowej:

1.       Wykonano 330mb nowej nawierzchni asfaltowej o szer. 4m., roboty były prowadzone na drodze gminnej nr ewid. 490 w miejscowości Cholewianka.

2.       Zakończono II etap modernizacji drogi gminnej Zbędowice – Kolonia Zbędowice, w ramach zadania wykonano 350m nowej nawierzchni asfaltowej szer. 3, utwardzone pobocza szer. 1m.

3.       Zakończone zostały roboty prowadzone na drodze gminnej nr 712 w miejscowości Witoszyn.
W ramach zadania wykonano 320 nawierzchni z płyt JOMB.

4.       Zakończono roboty prowadzone na drodze gminnej nr 625 w miejscowości Wierzchoniów,
w ramach inwestycji wykonano 94 m nawierzchni z płyt JOMB.

5.       Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej Góry - Skowieszynek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”.

6.       W ramach prowadzonej akcji zimowej zakupiono 30 ton żużla paleniskowego oraz 10 ton mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dróg na terenie gminy.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1.      Zakończono prace związane z budową wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii  - etap II i etap III (Działanie 1).  Powołane zostały komisje odbiorowe.  Trwają prace komisji,  pracownicy MZK  dokonują przeglądów sieci i poszczególnych przyłączy.

2.      Wykonawca robót przy budowie boiska wielofunkcyjnego zgłosił obiekt do odbioru, powołano komisję odbiorową- prace komisji rozpoczną się w dniu 9.12.2008r.

3.      Zakończono i dokonano odbioru końcowego pierwszego etapu robót przy remoncie dachu GZS
w Kazimierzu Dolnym.

4.      Zakończono prace i dokonano odbioru końcowego przy odbudowie budynku - „wiaty” przystankowej PKS w Kazimierzu Dolnym. Wystąpiono do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

5.      Zakupiono urządzenia do uzbrojenia pogłębionej studni na ujęciu wody w Wierzchoniowie - rury, kabel elektryczny, pompa, zabezpieczenie pomp - na kwotę  30 944,26 zł.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

13 listopada – uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców miejscowości Dąbrówka, na którym omawiano sprawy działalności drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce a także bieżące kwestie interesujące mieszkańców.

 

14 listopada –na zaproszenie burmistrza Poniatowej brałem udział w uroczystym otwarciu nowego boiska, wybudowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”.

 

18 listopada – obchodziliśmy kolejną, 66-tą rocznicę tzw. „Krwawej Środy”; wraz  Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym złożyliśmy wiązanki pod pomnikami upamiętniającymi ofiary tego wydarzenia w Bochotnicy, Zbędowicach, Parchatce i przy Klasztorze Ojców Reformatów w Kazimierzu Dolnym.

 

20 listopada – na postawie podjętej w dniu 12 listopada 2008r. uchwały, z upoważnienia Rady Miejskiej podpisałem z bankiem PKO BP SA w Warszawie umowę o emisję obligacji gminnych na kwotę 3 mln złotych.  

 

24 listopada – wspólnie z wójtem Końskowoli, Wąwolnicy, wiceprezydentem Puław oraz dyrektorem Adamem Madejskim omawialiśmy trudny problem degradacji środowiska naturalnego, dróg biegnących w wąwozach, który w ostatnim czasie nasila się na skutek ruchu pojazdów, tzw. quadów. Poszukujemy skutecznych rozwiązań prawnych ograniczenia tego zjawiska.

 

1 grudnia – wziąłem udział w spotkaniu w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, które poświęcone było tematowi poprawy stanu dróg wojewódzkich, w tym drogi nr 824. W tym dniu także interweniowałem w tej sprawie u Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa. Z naszej strony chcemy aby zadanie dotyczące przebudowy drogi 824 zostało ujęte w budżecie województwa.

 

2 grudnia – w Starostwie Puławskim uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zostałem powołany w jej skład decyzją Starosty z dniem 3 listopada 2008r.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-12-17 07:56:14
Ostatnia zmiana:
2009-01-08 09:52:04