Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2009 r.


 

OR.0055/ 3 /09

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 06.03.2009r. do 29.03.2009 r.

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2009 r.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

 

1. W dniu 13 marca 2009 r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki o nr 1122/6 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej o powierzchni łącznej 30 m2, przeznaczonej na zajęcie przez stragany; (pod każdy stragan planowana jest powierzchnia 6 m2) – cena wywoławcza za stragan od 1000 do 1500 zł netto (w zależności od lokalizacji). Przetarg odbędzie się 31 marca 2009r.

2. W dniu 17 marca 2009r. rozstrzygnięto ogłoszone w lutym przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gminnych:

a) parking „strażacki” przy ul. Tyszkiewicza - czynsz w wysokości 30.000,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy - czas określony 1 rok (cena wywoławcza wynosiła 18.000,00zł netto), dzierżawca Jadwiga Bieniek, zam. Kazimierz Dolny.

b) parking „zielony” przy ul. Kwaskowa Góra – czynsz w wysokości 15.150,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy  - czas określony do 31 grudnia 2009 r. (cena wywoławcza 15.000,00 zł  netto), dzierżawca Zofia Doraczyńska, zam. Kazimierz Dolny.

W dniu 27 marca zostały podpisane umowy na dzierżawę tych dwóch parkingów.

c) parking przy ul. Senatorskiej – czynsz w wysokości 15.150,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy - czas określony do 31 grudnia 2009 r. (cena wywoławcza 15.000,00zł netto), dzierżawca Jerzy Mańkowski, zam. Kazimierz Dolny.

d) budynek „Kuźni” – czynsz w wysokości 2.100,00 zł netto miesięcznie (cena wywoławcza 1000 zł netto), dzierżawca Marcin Aab, zam. Kraków.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. 19 marca 2009r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii – etap III (Działanie 2), wpłynęło 9 ofert, obecnie trwa ich rozpatrywanie.

2. Także 19 marca 2009r. zawarto umowę z firmą „Projektowanie Architektoniczno-Budowlane, Józef Dymel” z Białej Podlaskiej na zmianę projektu budowlanego, dotyczącego budowy hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy

3. Wykonano kwasowanie studni nr 1 na ujęciu wody w Wierzchoniowie, co poprawiło wskaźniki wydajności pozyskania wody na poziomie ponad trzykrotnie wyższym niż dotychczas.

 

Zadania inne:

W ramach działań  promocyjnych gminy w dniu 16 marca 2009r. ogłoszono konkurs na wykonanie logo promocyjnego i hasła reklamującego miasto i gminę Kazimierz Dolny. Oba elementy będą wykorzystywane jako jedne z podstawowych składowych systemu identyfikacji wizualnej miasta, jak również we wszelkich innych działaniach marketingowych i promocyjnych gminy.  Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na dzień 2 maja 2009r. Przewidziano nagrodę dla zwycięzców w łącznej wysokości 2,5 tys. zł.

 

W dniu 19 marca 2009r. rozstrzygnięto ogłoszony w lutym konkurs na wsparcie dwóch kategorii zadań o charakterze pożytku publicznego, na które w tegorocznym budżecie przeznaczono kwotę 85 tys. zł. Do konkursu przystąpiły trzy organizacje pozarządowe; wszystkie uzyskały dofinansowanie. Kwotę 25 tys. zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny” przyznano Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie. Kwota 60 tys. zł przeznaczona na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań alternatywnych” została podzielona i przyznana dwóm organizacjom: 45 tys. zł otrzymał KKS „Orły Kazimierz” oraz 15 tys. zł UKS „Jantar”, obie organizacje z siedzibą w Kazimierzu Dolnym.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

9 marca – uczestniczyłem w konferencji „Gmina, powiat, województwo – dekada reformy samorządu terytorialnego” zorganizowanej w Lublinie, na Wydziale Administracji i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Konferencja stanowiła próbę oceny funkcjonowania samorządu oraz ukazywała praktyczne aspekty decentralizacji władzy publicznej.

 

10 marca  - na spotkaniu z mieszkańcami miasta i gminy oraz podmiotami oferującymi usługi turystyczne, przedstawiłem strategię promocyjną miasta oraz propozycje nowych działań podejmowanych w tej materii przez Urząd Miasta.

 

13 marca – wraz z przedstawicielami miast Puławy i Nałęczów rozmawialiśmy na temat przygotowania spójnej strategii promocji naszych starań o uzyskanie statusu ośrodka pobytowego w ramach EURO 2012.

 

24 marca – wspólnie ze Starosta Puławskim uczestniczyłem w rozmowach z Wojewodą Lubelskim na temat możliwości przekazania nieruchomości zajmowanej przez jednostkę OSP w Kazimierzu Dolnym na własność naszej gminy. Wojewoda w pełni popiera nasze starania. Tego dnia wziąłem także udział w konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim na temat naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL oraz po południu w Walnym Zebraniu LGD „Zielony Pierścień”, na którym udzielono absolutorium dla zarządu za ubiegły rok.

 

25 marca – na spotkaniu mieszkańców miasta przedstawiłem zebranym projekt dokumentu pn. „Plan Odnowy Miejscowości Kazimierz Dolny na lata 2009-2015” oraz propozycję wydania katalogu promocyjnego gminy. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w dokumentu, który jest niezbędny do złożenia wniosku w ogłoszonym przez UM WL o przyznanie pomocy finansowej na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW. Wcześniej uczestniczyłem w spotkaniu związanym z omówieniem organizacji wizyty w naszym regionie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

26 marca – wziąłem udział w otwarciu V Targów Pracy w Puławach zorganizowanych przy współpracy z Puławską Izba Gospodarczą pod honorowym patronatem Starosty Puławskiego i Prezydenta Miasta Puławy.

 

29 marca – na zaproszenie Wójta Szydłowa uczestniczyłem w konferencji naukowej „Szydłów przez stulecia”, której wiodącym tematem były m. in. kwestie ochrony i rewitalizacji zabytków szydłowskich.

W tym okresie zakończyłem cykl zebrań z mieszkańcami poszczególnych sołectw naszej gminy. W miesiącach lutym i marcu w każdym sołectwie miało miejsce spotkanie, na którym omawialiśmy wspólnie żywotne i ważne dla mieszkańców problemy. Przekazałem również informację podsumowującą podejmowane działania w ciągu dwóch lat kadencji a także zakreśliłem plany i zamierzenia na przyszłość. Mieszkańcy zwracają uwagę na ciągłe potrzeby remontowe i naprawcze dróg gminnych. Potwierdza to słuszność kierunków naszych działań.

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-04-01 12:20:45
Ostatnia zmiana:
2009-04-01 12:21:01