Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry"


 

 

Kazimierz Dolny, dnia  27 maja 2009 r.

 

SGO. 7624/03/09

 

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry” na działce o nr ewidencyjnym 1287, w dniu 27.05.2009r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry”, o treści zamieszczonej poniżej.

Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta

w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

Burmistrz

Kazimierza Dolnego

 

 

Grzegorz Dunia

 

 

Załączniki

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (86.7kB)    
Źródło informacji:
Iwona Kuzioła Antoszek
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-05-27 15:21:44
Ostatnia zmiana:
2009-05-28 09:30:36