Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 2 czerwca 2009 r.


 

OR.0055/ 5 /09

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 28.04.2009r. do 01.06.2009 r.  przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 2 czerwca 2009 r.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania porządku :

 

1.      7 maja 2009r. podpisano umowę na wykonanie zadania: „Budowa wodociągu w Rzeczycy, Rzeczycy – Kolonii etap III, działanie 2” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „INŻ.-WOD-BUD”, Mieczysław Szopa z Lublina za kwotę 601 781,87zł brutto. Obecnie trwają prace budowlane.

2.      Zakończono prace przy zadaniu „Remont drogi dojazdowej i ciągów pieszych oraz remont muru oporowego przy GZS w Kazimierzu Dolnym”. Komisyjny odbiór odbył się 13 maja 2009r.

3.      Zakończono prace i przekazano do eksploatacji przyłącze wodociągowe  i kanalizacyjne do budynku Młyna Wodnego w ramach projektu budowy Regionalnego Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjno-Sportowego w Kazimierzu Dolnym”. Wartość robót wyniosła 29 854,36 zł brutto.

4.      W dniu 29 maja 2009r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Kraśnika na przebudowę drogi gminnej Zbędowice-Kolonia - Zbędowice – etap III o długości 608m – wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z  umową wynosi 147 900,70 zł brutto.

5.      W drugiej połowie maja ogłoszono przetargi nieograniczone na następujące zadania inwestycyjne:

a)      15 maja 2009r. - zadanie „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym wraz z oświetleniem” – otwarcie ofert nastąpi 5 czerwca 2009r. o godz. 1015.

b)      21 maja 2009r. - zadanie „Przebudowa chodnika w ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym” – otwarcie ofert zaplanowano na dzień 15 czerwca 2009r. o godz. 1015.

c)       26 maja 2009r. - na wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Kazimierz Dolny, w ramach zamówienia wyremontowanych zostanie 7 dróg w miejscowościach: Jeziorszczyzna nr ewid. 62 i 31 (droga do „Lipowej Doliny”), Witoszyn nr ewid. 673 (kontynuacja robót z 2008) i 789, Kazimierz Dolny nr ewid. 491/1 i 61 (ul. Zbożowa) oraz Wylągi nr ewid. 223/1 (boczna drogi powiatowej) na łącznej długości 1801 mb i szerokości od 2,7 do 3,0 metrów. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16 czerwca 2009r. o godz. 1115.

d)      26 maja 2009r. – zadanie „Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 1518 w miejscowości Kazimierz Dolny” boczna tzw. Chałajowego Dołu, otwarcie ofert w dniu 16 czerwca o godz. 1015.

 

W dniach 20-21 maja 2009r. przeprowadzono naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz usunięto stary i nawieziono świeży piasek; zamówiono także dodatkowe części, które należy uzupełnić lub wymienić w urządzeniach.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi w okresie od 27 kwietnia do 1 czerwca 2009r.

1.      Zawarto umowy dzierżawy nieruchomości  - 5 umów na dzierżawę ogródków kawiarnianych w trybie bezprzetargowym – cena za 1m2 powierzchni - 20 zł netto miesięcznie oraz 5 umów na stragany, wynikające z przeprowadzonego przetargu  – Rynek w Kazimierzu Dolnym;

2.      W dniu 6 maja 2009r. zawarto umowę z firmą Budplan Sp. z o. o. z Warszawy na sporządzenie opracowania „Prognoza oddziaływania na środowisko”. Przygotowanie tego dokumentu jest niezbędne do podjęcia  dalszych prac nad przygotowywanym projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny.

3.      W dniu 22 maja 2009r. podpisano akt notarialny – ustanowienie służebności na działce nr 801/30 w Kazimierzu Dolnym, ul. Sadowa.

4.      W związku z przeprowadzanym remontem instalacji elektrycznej w budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 maja 2009 r. zawarto umowę na wykonanie wymiany pionów elektrycznych (jest to drugi etap prac).

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

1-3 maja – podczas trwającego Trzeciego Majowego Festiwalu Muzycznego, którego współorganizatorem jest Urząd Miasta, spełniałem obowiązki współgospodarza imprezy. Inauguracja festiwalu miała miejsce w hotelu Król Kazimierz a rozpoczął ją piękny koncert Wiesława Ochmana. W ciągu trzech dni publiczność festiwalu miała możliwość udziału w koncertach o wysokim poziomie artystycznym.

6 maja – wspólnie z przedstawicielami jednostek samorządowych z terenu powiatu puławskiego gościłem w naszym mieście Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który przybył do naszego regionu z wizytą z okazji obchodów Dnia Strażaka. Na kazimierskim rynku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały z rak prezydenta pamiątkowe dyplomy uznania. 

10 maja – podczas festyny szkolnego w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym dokonałem uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego, które  wykonano w roku ubiegłym.

15 maja – w Warszawie odbyłem spotkanie z Generalnym Konserwatorem Zabytków, Panem Tomaszem Mertą – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którym omawiałem kwestie dotyczące możliwości utworzenia w Kazimierzu stanowiska miejskiego konserwatora zabytków, finansowanego ze środków budżetu państwa oraz pozyskania pieniędzy na renowację kazimierskiego zamku i baszty.

Tego dnia rozmawiałem również w MSWiA z członkiem Gabinetu Politycznego Ministra panem Grzegorzem Świszczem, tematem było udzielenie zgody na  przesunięcie uzyskanych z ministerstwa środków finansowych na utwardzenie dna wąwozów w kwocie 78 tys. zł. na remont kolejnego wąwozu nie objętego wnioskiem – z kwoty przyznanych gminie 400 tys. zł po przetargach pozostały niewykorzystane oszczędności – stąd nasze wystąpienie o przesunięcie zaoszczędzonych pieniędzy – pozytywnie rozpatrzone przez MSWiA.

Sprawdziłem również postęp prac związanych z przygotowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w firmie Budplan sp. z o. o. w Warszawie.

21 maja – uczestniczyłem w terenowym spotkaniu mieszkańców ul. Szkolnej, którzy przekazali mi swoje uwagi w sprawie coraz większego natężenia ruchu i konieczności opracowania projektu kompleksowej organizacji ruchu dotyczącego tej ulicy. 

24 maja – w Puławach miał miejsce III Turniej Gmin Krainy Lessowych Wąwozów, na którym zaprezentowały się cztery gminy z naszego regionu. Wspólnie z radnymi, niektórymi mieszkańcami oraz pracownikami Urzędu Miasta reprezentowałem naszą gminę w tej imprezie. Kolejny, czwarty  turniej odbędzie się za rok w Kazimierzu.

25 maja – w Lublinie prowadziłem rozmowy z członkami zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja LUBZEL Sp. z o. o. na temat kontynuacji modernizacji sieci elektroenergetycznej w ulicach Sadowej, Nadwiślańskiej i Szkolnej; efektem tych rozmów była wizyta przedstawicieli firmy w naszym mieście w dniu 29 maja br., na której przyjęto wstępne ustalenia w tej sprawie.

Uczestniczyłem także w otwarciu boiska szkolnego, zbudowanego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Opolu Lubelskim, na którym był obecny Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki oraz członek Zarządu WL Marek Flasiński (kom. ustny).

26 maja – z nowym członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych Almax Sp. z o. o. w Radomiu (dawny Komunalnik) rozmawiałem na tematy dotyczące prawidłowości realizacji zobowiązań wynikających z umowy podpisanej z tą firmą po przeprowadzonym przetargu na utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymaniu zieleni w naszej gminie.

27 maja – odbyłem wyjazd służbowy do Warszawy, gdzie w siedzibie PKO BP SA rozmawiałem z prezesem zarządu firmy PKO Inwestycje Sp. z o. o. panem Wojciechem Rzepką na temat możliwości finansowania ze źródeł banku planowanych do realizacji inwestycji komunalnych w naszej gminie.

Również tego dnia z przedstawicielami NBP omawiałem szanse pomocy banku przy pozyskaniu inwestorów i promocji gminy dotyczące propozycji sprzedaży kamieniołomów i budowy obiektów sportowych.

Następnie z panią Grażyną Torbicką – Dyrektorem Artystycznym oraz Zbigniewem Dobroszem – producentem Festiwalu Dwa Brzegi omawialiśmy sprawy związane z przygotowaniami do tegorocznej organizacji imprezy. W tej chwili wszystko przebiega zgodnie z planem i oczekiwaniami. Te rozmowy kontynuowałem w dniu 1 czerwca na spotkaniu z zarządem Stowarzyszenia „Dwa Brzegi”.

31 maja – na zaproszenie dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego pana Jacka Serafinowicza  wziąłem udział w inauguracji obchodów Dni Wisły 2009, która miała miejsce w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym. Dni Wisły to impreza o charakterze oświatowym i kulturalnym, organizowana już po raz dziesiąty, mająca na celu uświadamianie społeczeństwu potrzeby ochrony otaczającej nas przyrody.

 

 

 


Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-06-04 11:58:11
Ostatnia zmiana:
2009-06-04 11:59:03