Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i wyposażeniu Pensjonatu "Kazimierski" w Kazimierzu Dolnym


 

 

Kazimierz Dolny, dnia 4 czerwca 2009 r.

 

SGO. 7624/04/09

 

 

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i wyposażeniu Pensjonatu “Kazimierski” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, na działce o nr ewidencyjnym 342, w dniu 04.06.2009r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i wyposażeniu Pensjonatu “Kazimierski” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, na działce o nr ewidencyjnym 342.

Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta

w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9 w godzinach urzędowania

tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Załączniki

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (95kB)    
Źródło informacji:
Iwona Kuzioła Antoszek
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-06-04 13:02:13
Ostatnia zmiana:
2009-07-01 11:57:59