Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kazimierza Dolnego przedstawione na Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2009 r.

 

 

OR.0055/ 7 /09

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 18.06.2009r. do 30.06.2009 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2009 r.

 

 

1. W dniu 26 czerwca została podpisana umowa na zadanie „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym wraz z oświetleniem” z firmą „KOROBUD” Małgorzata Grzeszczakz Lubartowa za cenę oferty 502 725,68 złotych.

 

2. W przetargu na remonty dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. z Kraśnika za cenę 179 979,77 złotych.

 

3. W dniu 29 czerwca 2009r. podpisałem umowę partnerską z Powiatem Puławskim jako liderem i gminami powiatu uczestniczącymi w projekcie pod nazwą „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego”. Wniosek o dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia złożony zostanie do dnia 3 lipca 2009r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Kategoria I: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym.

 

4. Zaplanowany na dzień 30 czerwca 2009r. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej – działka nr 1331/2 przy ul. Krakowskiej (dawny kamieniołom) nie odbył się z powodu braku oferentów; w ustalonym terminie żaden podmiot nie przystąpił do przetargu.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

19 czerwca – na zaproszenie wicewojewody lubelskiego Henryki Strojnowskiej uczestniczyłem w spotkaniu, którego tematem było omówienie możliwości kontynuacji nauki przez młodzież przebywającą w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance. W rozmowach tych brał udział wicestarosta puławski oraz kierownictwo ośrodka.  Poruszono problemy związane z kształceniem młodzieży ośrodka. Kwestie te przejmie na siebie Starostwo Powiatowe.

 

22 czerwca – na spotkaniu z naczelnikiem wydziału ruchu drogowego KPP w Puławach oraz z osobami prowadzącymi w mieście działalność w zakresie usług parkingowych rozmawialiśmy o potrzebie zapewnienia większej przepustowości komunikacyjnej miasta w sezonie, problemach z parkowaniem i możliwościach poprawy sytuacji w tym zakresie.

 

23 czerwca – brałem udział w spotkaniu z osobami świadczącymi usługi dorożkarskie, którzy przedstawili mi swoje zastrzeżenia co do organizacji tego typu usług w naszej gminie, rozmawialiśmy o możliwościach zwiększenia nadzoru gminy nad organizowaniem i wykonywaniem tej działalności, szczególnie w kontekście utrzymania porządku czy nadania numerów porządkowych dorożkom. 

 

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-09-01 15:06:36
Ostatnia zmiana:
2009-09-01 15:07:07