Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kazimierza Dolnego przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 września 2009r.

 

 

OR.0055/ 8 /09

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 1.07.2009r. do 2.09.2009 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 3 września 2009 r.

 

W omawianym okresie zostały podjęte i wykonane następujące zadania:

 

I. Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W dniu 8 lipca 2009r., po rozstrzygniętym przetargu, podpisano umowę na wykonanie remontów siedmiu dróg gminnych na terenie gminy z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Kraśnika. Przedmiot umowy opiewa na kwotę 179 979,77 zł.  W chwili obecnej zgłoszono zadanie do odbioru.

 

2. W dniu 5 sierpnia 2009r. przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa i modernizacja portu jachtowego, pola namiotowego oraz wykonanie ogólnodostępnej przystani-cumowiska w Kazimierzu Dolnym”. Do realizacji została wybrana oferta firmy ARPLAN Biuro Projektowe, Piotr Klimkiewicz z Puław. Umowa została podpisana 19 sierpnia 2009r. Wartość zamówienia wynikająca z przetargu to 91 500,00 zł. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w porozumieniu z Puławami i Janowcem jako jeden z etapów w ramach wspólnego projektu pod nazwą „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony w ubiegłym roku do Polskiej Organizacji Turystycznej pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obecnie znajduje się na liście podstawowej projektów indywidualnych PO IG, został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 50% jego wartości.

 

3. W dniu 3 lipca złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

a) na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy SP w Bochotnicy” – Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa,

b) na zadanie inwestycyjne „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” – Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne.

 

4. 17 lipca 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”. Przetarg odbył się w dniu 31 lipca br. Wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano:

- część nr 1 w zakresie projektu budowlano-wykonawczego prac rewaloryzacyjnych i zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym ofertę Pracowni Projektowej „VERSUS” z Wrocławia za cenę  49 654,00 zł,

- część II w zakresie programu badań archeologiczno-architektonicznych ofertę Pracowni Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek” z Warszawy za cenę 43 920,00 zł. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się przetargu.

 

5. 10 sierpnia 2009r. ogłoszono przetarg na budowę wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce – termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień  7 września 2009r.

 

6. W dniu 3 sierpnia 2009r. podpisano umowę z Pracownią Projektową HYDROL s.c. w Lublinie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy pompowni strefowej w miejscowości Wylągi (budynek szkoły w Skowieszynku) dla potrzeb sieci wodociągowej w Cholewiance i Dąbrówce. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 29 280,00 zł.

 

7. Dnia 17 sierpnia 2009r. podpisano umowę z firmą „2pm” Piotr Musiałowski z Warszawy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zaplecza sanitarnego szaletu miejskiego w Kazimierzu Dolnym. Koszt dokumentacji wynosi 48 800,00 zł.

 

8. W dniu 24 sierpnia 2009r. zawarto umowę z firmą „Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni” Jakub Malinowski z siedzibą w Oblasach na wykonanie selektywnej wycinki samosiewek drzew, krzewów i pnączy  z terenu wzgórza zamkowego i wokół baszty. Cena wykonania zamówienia wynosi 25 750,00 zł. Gmina uzyskała 50% dotację na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

9. W dniu 26 sierpnia 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Organizacja przestrzeni publicznej w Kazimierzu Dolnym w zakresie turystyki”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, złożony w dniu 31 marca 2009r. uzyskał dofinansowanie w wysokości 81 967 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania - wartość projektu 200 000 zł.

 

II. Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1. W dniu 22 lipca 2009r. ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy:

a) działki numer 530/2 i 530/3 położone  w Parchatce (dawna zlewnia mleka) o powierzchni łącznie 0,1203 ha, cena wywoławcza 150 000,00 zł netto - przetarg odbędzie się 3 września 2009 r.

b) działka nr 1331/2 tzw. Kamieniołomy w Kazimierzu Dolnym przy ul. Krakowskiej o powierzchni 4,6947 ha, cena wywoławcza 18 700 000,00 zł netto – przetarg odbędzie się 30 września 2009 r.

b) 8 działek (numery ewid. 2457/1, 2457/4, 2457/3, 2457/2, 2457/5, 4257/1, 4257/2, 4257/3) położonych w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, o łącznej powierzchni 1,2362 ha, cena wywoławcza 1 800 000,00 zł netto  - przetarg odbędzie się 30 września 2009 r.

2. Podpisano aneksy do umów dzierżawy lokali użytkowych położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek: lokale Cukiernia „Baryłka”, PTTK, kawiarnia „Rynkowa”, przy ul. Browarnej – szalet, przy ul. Lubelskiej - kiosk, przy ul. Sadowej – „Amfibar” – w sprawie podwyższenia dzierżawnego czynszu miesięcznego; wzrost czynszu na poziomie 6,7% - według wskaźnika inflacji za rok 2007 i 2008;

 

III. Z zakresu spraw związanych z oświatą:

1. 13 lipca 2009r. ogłoszono przetarg na zadanie „Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2009/2010”. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 24 lipca 2009r. – wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o. o. za cenę brutto 176 738,80 zł. Umowa z przewoźnikiem została zawarta w dniu 5 sierpnia 2009r.

2.  W dniu 9 lipca 2009r. gmina Kazimierz Dolny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projektu pod nazwą „Gimnazjalne centrum turystyczno-edukacyjne”. Projekt dotyczy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kazimierskiego gimnazjum, wartość projektu wynosi 228 525,00zł.  

 

IV. Z zakresu promocji gminy:

1. Już po raz trzeci Kazimierz Dolny wyemitował tzw. dukaty lokalne. Od 18 lipca do 30 września w obiegu znajduje się dukat lokalny o nominale 7 eurokazimierzy, za którą można nabywać towary i usługi w placówkach handlowych i usługowych go akceptujących (bon towarowy o wartości 7 złotych). Dukat wydano z okazji 15-lecia współpracy partnerskiej Kazimierza Dolnego i niemieckiego miasta Staufen, stąd jego nazwa - eurokazimierz.

2. W dniach 10-12 lipca gmina wspólnie z Biurem Promocji „Promedia” zorganizowała I Ogólnopolski Kiermasz Smaków Regionalnych oraz I Przegląd Kazimierskiego Dziedzictwa Kulinarnego „Zasmakuj w Kazimierzu”; przez trzy dni miasto gościło około 30 wystawców z różnych regionów Polski a na rynku królowały swojskie produkty, wytwarzane tradycyjnymi sposobami, których próżno szukać w ofercie handlowej sklepów.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

12 lipca – w Janowcu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których brało udział 7 jednostek z terenu gminy, Zwyciężyła jednostka OSP z Wierzchoniowa,

 

26 lipca - w niemieckim mieście Staufen odbyły się oficjalne uroczystości związane z 15-leciem współpracy naszych miast. Na zaproszenie władz niemieckich w dniach 24-27 lipca 2009 r. z oficjalną wizytą przebywała w Staufen 30-osobowa delegacja z Kazimierza Dolnego.

 

1 sierpnia – wziąłem udział w otwarciu trzeciej edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, w trakcie otwarcia miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której pani Grażynie Torbickiej – Dyrektorowi Artystycznemu festiwalu wręczony został tytuł Honorowego Obywatela Kazimierza Dolnego,    

 

18 sierpnia – uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Biura Obchodów CHOPIN 2010 – Ferdynandem Ruszczycem, z którym omawialiśmy organizację w Kazimierzu imprezy związanej z obchodami 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Biuro jest głównym koordynatorem działań podejmowanych w związku ze zbliżającym się rokiem chopinowskim, w ramach którego planowanych jest szereg imprez popularyzujących muzykę naszego kompozytora,

 

29 lipca – w Janowcu odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, organizowane w ramach dożynek powiatowych, w których zwycięzca gminnych zawodów – jednostka z Wierzchoniowa zajęła 4 miejsce (ma 12 startujących drużyn) a drużyna żeńska również z Wierzchoniowa – 2 miejsce (na 6 drużyn).

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-09-07 09:58:05
Ostatnia zmiana:
2009-09-07 09:58:12