Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kazimierza Dolnego przedstawione na sesji Rady Miejskiej w 29 października 2009r.

 

 

OR.0055/ 9 /09

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 03.09.2009r. do 28.10.2009 r.  przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2009 r.

 

I. Z zakresu bieżącego utrzymania dróg i porządku:

1. Utwardzono drogę gminną nr ewid. 2060 (boczna ul. Słonecznej) w Kazimierzu Dolnym (232 ton kruszonego gruzu budowlanego oraz 30 ton mieszanki kruszywa drogowego).

2. Wyremontowano odcinek drogi gminnej nr ewid. 730 w Wierzchoniowie (droga do Grzegorczyka) polegający na wbudowaniu 60 ton kruszonego gruzu budowlanego.

3. We wrześniu wykonane utwardzenie pod dwa przystanki w Jeziorszczyźnie i przy ul. Doły (tam też pomalowano wiatę przystankową).

 

II. Z zakresu inwestycji gminnych: 

1. W dniu 7 września 2009r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę wodociągu
w Cholewiance i Dąbrówce. Ponieważ wpłynął protest powtórzono czynności oceny ofert i wybrano ponownie ofertę firmy HYDROSERVICE z Lublina za cenę ofertową 1 700 000,- zł brutto. Czekamy na uprawomocnienie się przetargu.

2. 14 września 2009r. podpisano umowę z Panią Elżbietą Zygułą  zam. Puławy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchoniowie. Koszt opracowania wynosi 34 160 zł brutto.

3. W dniu 15 września 2009r. podpisano umowę z firmą “Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni” Jakub Malinowski z Oblasów na wycinkę 14 szt. drzew wraz z uporządkowaniem terenu, wycinkę odrostów oraz samosiejek wraz z przeprowadzeniem oprysku oraz koszenie samosiejek  na wzgórzu zamkowym i wokół wieży zamkowej. Wartość  umowy 13 054 zł brutto.

4. W dniu 18 września 2009r. podpisano umowę z firmą  Kubar s.c. z Puław na wymianę okien  i drzwi w budynku dawnej remizy w Okalu.  Koszt 7 sztuk okien oraz drzwi zewnętrznych metalowych wynosi 7 626,22 zł brutto. Natomiast w dniu 28 września 2009r. została podpisana umowa na remont dachu, kominów, obróbki blacharskie w tym budynku z firmą Usługi Budowlane Adam Watras z Kazimierza Dolnego za cenę 7 704,69 zł brutto.

5. Po rozstrzygnięciu przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2009r.  przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji „Rewaloryzacji i zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”:

- w zakresie projektu budowlano-wykonawczego prac rewaloryzacyjnych i zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym podpisano w dniu 11 września 2009r umowę z Pracownią Projektową „VERSUS” z Wrocławia za cenę oferty 49 654 zł brutto,

- w zakresie programu badań archeologiczno-architektonicznych podpisano umowę z Pracownią Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek” z Warszawy, cena oferty: 43 920 zł brutto.

6. W dniu 2 października 2009r. odebrano komisyjnie inwestycję pn. “Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej”.

7. W dniu 06 października 2009r. odbył się przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kazimierzu Dolnym ( szkoła w Dąbrówce). Wpłynęło 6 ofert. Trwa ich badanie.

8. W dniu 12 października 2009r. podpisano umowę z projektantem Andrzejem Kodłubajem z Puław na wykonanie projektu zabezpieczenia skarpy przy ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym. Cena projektu -  9 760,00 zł brutto.

9. W przetargu w dniu 14 października 2009r. na remont oporowego przy GZS w Kazimierzu Dolnym nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg na to zadanie ogłoszono 16 października 2009r. – termin otwarcia ofert wyznaczono na 9 listopada 2009r.

10. Po przeprowadzonym w dniu 15 października 2009r. przetargu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Zbędowicach w zakresie:

- wykonania instalacji centralnego ogrzewania - wpłynęły 3 oferty,

- wymiana stolarki okiennej wpłynęły  - 4 oferty. Trwa ich badanie.

11. W dniu 19 października 2009r. podpisano umowę z firmą „Usługi Projektowo-Instalacyjne” Waldemar Grela z Lublina na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Instalacji systemu monitoringu i zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń, instalacje teletechniczne i narzędzia ICT na terenie zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym.  Koszt opracowania to 48 800 zł brutto.

12. W przetargu w dniu 22.10.2009r. na “Organizowanie przestrzeni publicznej w zakresie turystyki i wypoczynku. Podstawowe wyposażenie przestrzeni publicznej (ławki, kosze na śmieci, kwietnik, stojaki na rowery, stragany wystawiennicze)” w zakresie:

- ławki -  wpłynęły 3 oferty,

- kosze na śmieci  - wpłynęły 3 oferty,

- stojaki na rowery  - wpłynęły 2 oferty,

- stragany wystawiennicze – nie wpłynęła żadna oferta.

Obecnie trwa rozpatrywanie ofert.

13. W dniu 23 października 2009r. zgłoszono do odbioru wykonanie zadania pn. “ Przebudowa ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym wraz z oświetleniem”.

14. Przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Komunalnego  w wysokości 20 000 zł  na zakup pompy głębinowej na ujęcie wody przy ul. Filtrowej. Pompę została już zamontowana.

 

III. Z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi:

1. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 21, zabudowanej budynkiem „Łaźni” – przetarg zaplanowano na 4 listopada 2009r. Cena wywoławcza czynszu rocznego ustalona na kwotę 150 000 zł netto.

2. Ogłoszony na dzień 3 września 2009 r. przetarg na sprzedaż działki numer 530/2 i 530/3 położone  w Parchatce (budynek zlewni mleka) – nie odbył się z powodu braku oferentów.

3. Zaplanowane na dzień 30 września 2009 r. przetargi na sprzedaż działki
nr 1331/2 tzw. Kamieniołomy w Kazimierzu Dolnym przy ul. Krakowskiej oraz ośmiu działek położonych
w Bochotnicy (nr ewid.: 2457/1, 2457/4, 2457/3, 2457/2, 2457/5, 4257/1, 4257/2, 4257/3) nie odbyły się z powodu braku oferentów.

 

IV. Zadania realizowane z zakresu promocji gminy:

1. W dniach od 4 do 13 września trwał Festiwal Malarstwa pod nazwą “Kolonia Artystyczna”, zorganizowany przez Urząd Miasta wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w celu upamiętnienia przypadającej w tym roku setnej rocznicy zorganizowania pierwszego pleneru malarskiego w naszym mieście. W jego ramach miało miejsce szereg ciekawych wystaw artystycznych. W plenerze brali udział studenci szkół artystycznych z całego kraju, rywalizując o nagrodę Burmistrza Kazimierza Dolnego.

2. W dniach 12 -17 września na ziemi kazimierskiej odbywały się Europejskie Dni Dziedzictwa, upływające pod hasłem “Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” – impreza stanowiła ciąg wydarzeń kulturalnych, zakotwiczonych w ciekawych historycznie miejscach. Ideą EDD jest udostępnienie miejsc kultury oraz zabytków, czasem niedostępnych na codzień dla szerokiej rzeszy zainteresowanych kontaktem z nimi. Urząd Miasta był jednym ze współorganizatorów imprezy na terenie województwa lubelskiego.  

3. W dniu 22 września 2009r. podpisałem umowę partnerską z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym dotyczącą promocji na etapie realizacji oraz wzajemnej współpracy dotyczącej wykorzystania obiektu w projekcie pod nazwą “Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont
i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury”.    

4. W dniu 25 września 2009r. przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w nagraniu programu “Jaka to melodia”, wyemitowanego w dniu 11 października w ramach Turnieju Miast.

 

 

Informacja

W miesiącu wrześniu odbyły się we wszystkich czternastu sołectwach naszej gminy zebrania wiejskie, na których zapoznano mieszkańców z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim. Mieszkańcy decydowali o realizacji w roku następnym zadań finansowanych ze środków pochodzących z wyodrębnionego funduszu sołeckiego. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli pracownicy Urzędu, służąc pomocą i wyjaśnieniami.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

12 września – uczestniczyłem w wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się na zamku w Kazimierzu Dolnym z udziałem władz województwa, przedstawicieli sąsiednich samorządów, dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego. Tego dnia wziąłem również udział w uroczystym odsłonięciu pomnika w Mięćmierzu upamiętniającego 70-tą rocznicę uratowania skarbów wawelskich przez miejscową ludność, 

 

18 września -  uczestniczyłem w otwarciu imprezy „Profesjonalia Piwowarów i Barmanów” w Kazimierzu Dolnym,

 

20 września – walne zebranie Kazimierskiego Towarzystwa Wiślanego, podczas którego omawiano kwestie związane z przebudową wału wiślanego 

 

24-25 września – wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej brałem udział w konferencji „Workshop – Miasto – Światło – Święta” zorganizowanej w Cieplicach przez prezydenta Jeleniej Góry w ramach Karkonoskiego Festiwalu Światła. Tematem było wykorzystanie technik oświetleniowych w projektowaniu infrastruktury turystycznej. Konferencję połączono z prezentacją najnowocześniejszych, energooszczędnych technologii produktów związanych z iluminacjami wykorzystywanymi do świątecznych dekoracji miast.

 

26 września – w Kazimierzu gościłem Korpus Dyplomatyczny - grupę 42 ambasadorów z całego świata, których wizytę zorganizowały władze wojewódzkie, odwiedziny naszego miasta były jednym z punktów ich pobytu na ziemi lubelskiej.

 

29 września – na zaproszenie dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie wziąłem udział w uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowego pawilonu sal operacyjnych w szpitalu, obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

 

30 września – na spotkaniu w Warszawie z władzami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej omówiałem warunki umowy dotyczącej wykorzystania terenów będących pod zarządem tejże instytucji przy realizacji tzw. projektu wiślanego, czyli zadania pn. “Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy
i Janowiec”.   

 

6 października – uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Muzeum Czartoryskich w Puławach, placówka ta stanowi filię Muzeum Nadwiślańskiego, obecni byli jako goście honorowi przedstawiciele rodu Czartoryskich z kraju i zagranicy.

 

7 października – zostałem zaproszony na otwarcie międzynarodowej konferencji “Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod honorowym patronatem Ministrów Infrastruktury oraz Środowiska a także Wojewody Lubelskiego. Celem jej było wypracowanie katalogu dobrych praktyk przy realizacji inwestycji drogowych przyjaznych środowisku.

 

9 października – spotkałem się z Wojewodą Lubelskim – Genowefą Tokarską, którą zapoznałem z podejmowanymi przez LWKZ działaniami dotyczącymi wpisu do rejestru zabytków kazimierskich kamieniołomów. Przedstawiłem pani Wojewodzie nasze stanowisko w tej kwestii.

 

19 października – uczestniczyłem w zebraniu Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym, podczas którego Stowarzyszenie podpisało umowę z Browarem „Jagiełło” z Chełma na produkcję piwa o nazwie „Kazimierskie”. Będzie to jeden z elementów promocji miasta podejmowanych przez miejscowych przedsiębiorców. 

 

21 października – wziąłem udział w konferencji, jaka miała miejsce w Białymstoku. Celem jej było wskazanie samorządom dróg pozyskiwania środków unijnych i możliwości pozyskiwania finansowania z sektora finansowego. Na konferencji podsumowano wykorzystanie środków unijnych przez samorządy z województw lubelskiego i podkarpackiego, wręczono wyróżnienia "Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2009" dla gmin, które posiadają najwyższy wskaźnik pozyskania środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 

20-21 października – mój zastępca na zaproszenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uczestniczył we Fromborku w uroczystościach 700-lecia nadania miastu praw miejskich, była to okazja do wymiany doświadczeń.

 

26 października – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miała miejsce niezwykła uroczystość wręczenia tytułu Doctor Honoris Causa tej uczelni profesorowi Stefanowi Stuligroszowi, wybitnemu dyrygentowi, twórcy chóru „Poznańskie Słowiki”, który gościł w ubiegłym roku w Kazimierzu. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu.

 

  

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-11-10 14:27:28
Ostatnia zmiana:
2009-11-10 14:27:42