Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kazimierza Dolnego przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2009r.

 

 

 

OR.0055/ 10 /09

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.10.2009r. do 24.11.2009r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu
25 listopada 2009 r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych: 

1. W dniu 9 listopada 2009r. odbył się przetarg na remont muru oporowego przy GZS w Kazimierzu Dolnym - wpłynęło 7 ofert. Do wykonania zamówienia wybrana została oferta HYDRO-TRANS Dominik Figura z Cholewianki za cenę 38 190,10 zł. Czekamy na uprawomocnienie się przetargu.

2. W dniu 12 listopada 2009r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE z Lublina na budowę wodociągu w Cholewiance
i Dąbrówce. Wartość robót po rozstrzygnietym przetargu wynosi 1 700 000,00 zł.

3. W dniu 13 listopada 2009r. podpisano umowy:

a) na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Kazimierzu Dolnym (Dąbrówka) z firmą Prace Ogólnobudowlane, Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński z siedzibą w Brzózie. Wartość robót zgodnie z umową 103 780,62 zł.

b) na przebudowę budynku dawnej szkoły w Zbędowicach w zakresie:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z firmą P.H.U Izaura
z Lublina za cenę 51 065 zł.

-  wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych z firmą MEGA Plast
Sp. z o.o. z Lublina za cenę 34 153,70 zł.

4. Po przetargu na zadanie “Organizowanie przestrzeni publicznej  w zakresie turystyki i wypoczynku. Podstawowe wyposażenie przestrzeni publicznej (ławki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki na rowery, stragany wystawiennicze)” w zakresie:

- stragany wystawiennicze (10 szt.) – w dniu 16 listopada 2009r. podpisano umowę z Zakładem Drzewnym s.c. w Puławach za cenę 30 000,- zł

- ławki (60 szt.) - w dniu 20 listopada 2009r. podpisano umowę z firmą Archispaw z Chełmka za cenę 31 232,- zł

- kosze na śmieci (90 szt.), kwietniki (8 szt.) - w dniu 20 listopada 2009r. podpisano umowę z firmą KONSTALMET s.c. z Jemielnicy za cenę 30 390,20 zł.

5. Wspólny projekt powiatu puławskiego i 10 gmin z jego terenu pod nazwą “Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego”, złożony w dniu 3 lipca 2009r. przez lidera projektu – Powiat Puławski w ramach RPO WL - Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Kategorii II: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym (nr konkursu 09/RPOWL/4.1/2009) przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znajduje się na liście wniosków do dofinansowania. Projekt opiewa na kwotę 878 995,00zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania to 85% jego kosztów. Gmina Kazimierz Dolny podpisała umowę uczestnictwa jako partner w projekcie w dniu 29.06.2009r.

 

Gospodarka nieruchomościami gminnymi:

1. Zaplanowany na dzień 4 listopada 2009r. przetarg się na dzierżawę budynku „Łaźni” przy ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym nie odbył się z powodu braku oferentów.

2. 6 listopada 2009r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1275 - Góra Trzech Krzyży. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2009r. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 100 000,00zł netto.  

3. W dniu 16 listopada 2009r. złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania “Zielony Pierścień” o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na projekt pn. “Upamiętnienie starego cmentarza żydowskiego przy ul. Lubelskiej”. Koszt realizacji operacji wynosi 24 986,42 zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 70%.

 

Z zakresu spraw związanych z oświatą:

W dniu 18 listopada 2009r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. “Gimnazjalne centrum turystyczno-edukacyjne”. Gmina uzyskała w ramach POKL 212 485,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt będzie trwał od 1 grudnia 2009r. do 31 grudnia 2010r. i zakłada zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjum.   

 

Z zakresu promocji gminy:

W dniu 3 listopada 2009r. zawarto umowę z firmą Szulc-Efekt Sp. z o.o. na wykonanie strony internetowej Gminy Kazimierz Dolny.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem
w następujących spotkaniach:

 

3 listopada – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyłem spotkanie z Podsekretarzem Stanu – p. Tomaszem Mertą, którego tematem było omówienie możliwości dofinansowania projektu pn. “Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu ministerialnego “Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Uzyskane środki zabezpieczyłyby część wymaganego od gminy wkładu własnego na realizację zadania.    

 

4 listopada – spotkałem się z mieszkańcami sołectwa Okale, na którym omawialiśmy bieżące sprawy społeczności ze szczególnym uzwględnieniem remontu dawnej remizy strażackiej

 

5 listopada – wspólnie z prezydentem Puław i wójtem Janowca uczestniczyłem w spotkaniu w Warszawie w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, które dotyczyło spraw związanych z realizacją projektu “Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”

Tego samego dnia wziąłem udział w zebraniu mieszkańców Gór, gdzie poruszana była sprawa budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Władze Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym poddawały w wątpliwość celowość jej realizacji, mieszkańcy jednak zdecydowanie opowiedzieli za powstaniem sieci.

 

6 listopada – uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która dotyczyła podsumowania realizacji projektu “Ochrona i zagospodarowanie muraw kserotermicznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym”, w którym brała udział również nasza gmina a w ramach którego zabezpieczono m. in. Górę Trzech Krzyży, wzgórze Albrechtówka, teren w rejonie wiatraka w Mięćmierzu.

 

12 listopada – na spotkaniu z przedstawicielami Browaru „Warka” wchodzącego w skład grupy ŻYWIEC, agencji Top-Art podsumowaliśmy wspólnie tegoroczne „Profesjonalia Piwowarów i Barmanów” w Kazimierzu Dolnym. Omówiono także ramowe założenia organizacyjne podobnej imprezy planowanej w roku 2010. 

 

14 listopada – wziąłem udział w II Zawodach Strzeleckich w Szydłowie zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości. Drużyna z naszej gminy zajęła 2 miejsce na 10 startujących ekip.

 

16 listopada – uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie, na którym zostały uchwalone zmiany w dokumencie strategicznym grupy – Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

 

17 listopada – miała miejsce narada koordynacyjna zespołów projektowych realizujących dokumentację dotyczącą projektu “Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”.

 

18 listopada – wspólnie z przedstawicielami szkół, zakładów pracy i instytucji działających na terenie gminy uczciliśmy 67 rocznicę tzw. „Krwawej Środy”. Złożono wiązanki, zaś uczestnikom uroczystości przypomniano historię tamtych wydarzeń.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-11-26 08:10:29
Ostatnia zmiana:
2009-11-26 08:10:50