Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2010r.

 

OR.0055/ 1 /10

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.12.2009r.
do 27.01.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu
28 stycznia 2010r.

 

 

1. W dniu 6 stycznia 2010r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 21, zabudowanej budynkiem „Łaźni”. Cena wywoławcza czynszu rocznego z tytułu dzierżawy nieruchomości 120 tys. zł. netto. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2010r.

 

2. W dniu 27 stycznia 2010r. odbył się (ogłoszony 6 stycznia) przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o numerze 1275 o pow. 2,0673 ha - Góra Trzech Krzyży, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Zamkowej. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosiła 80 tys. zł. netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – jedyny przystępujący nie zaoferował postąpienia.

 

3. 7 stycznia 2010r. wziąłem udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Leopolda Pisza (dawnego naczelnika poczty) -pamiątkowa tablica została odsłonięta na budynku Poczty Polskiej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Tyszkiewicza,

 

4. W dniu 13 stycznia 2010r. podpisano aneks do umowy na dofinansowanie zadania: „Organizowanie przestrzeni publicznej w zakresie turystyki i wypoczynku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz złożono wniosek o płatność o refundację kwoty 59 885 zł na to zadanie.

 

5. W dniu 15 stycznia 2010r. odebrano oficjalnie serwis – stronę internetową Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

6. Od dnia 9 stycznia 2010r. trwają w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych walne zebrania sprawozdawcze za rok 2009 z ich działalności merytorycznej i finansowej. Dotychczas podsumowano działalność jednostek w Kazimierzu Dolnym, Skowieszynku i Witoszynie. Do dnia 13 lutego 2010r. zaplanowano przeprowadzenie wszystkich spotkań. Biorę w nich udział jako Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kazimierzu Dolnym.

 

7. Pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. Gmina Kazimierz Dolny otrzymała informację, że złożony wniosek na dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym i Józefowie działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” został wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania całości projektu wynosi 1 458 158.68 zł  i stanowi 85 % jego kosztów kwalifikowanych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do przetargu i podpisania umowy na zakup samochodów i sprzętu strażackiego w ramach przyznanych środków.

 

8. W dniu 2 października 2009r. Gmina Kazimierz Dolny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury” w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria II: Infrastruktura kultury. Obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną uzyskując maksymalną liczbę 100 punktów możliwych do uzyskania. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 839 840,00 zł (całość projektu 2 628 343,88 zł).   

 

9. Złożony do RPO WL w ramach działania 7.1. projekt „Remont konserwatorski elewacji oraz dachu w kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5 wraz z zagospodarowaniem działki” został przywrócony do konkursu po uwzględnieniu naszego protestu. Trwa procedura jego oceny. Ubiegamy się o dofinansowanie w kwocie 862 848,00 zł.

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-01-28 14:04:10
Ostatnia zmiana:
2010-01-28 14:04:16