Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2010r.

 

 

OR.0055/ 2 /10

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 28.01.2010r. do 24.03.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 25 marca 2010r.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

 

1.  Przygotowano i w dniu 9 lutego 2010r. złożono wniosek do LGD
o dofinansowanie unijne z PROW w ramach Osi Leader (tzw. małe projekty) zadania pn. „Oznakowanie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz oznakowanie historycznych nazw ulic w Kazimierzu Dolnym”. Koszt wynosi 25 429,66 złotych, maksymalny poziom dofinansowania 70 %. Uchwałą Rady Programowej LGD z dnia 5 marca 2010r. operacja została wybrana do wsparcia finansowego.

2. W dniu 10 lutego 2010r. ogłoszono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości gminnych w Parchatce (była zlewnia mleka), dwie działki
o powierzchni łącznej 0,1203 ha, cena wywoławcza netto 100 000,00 złotych,

- nieruchomości gminnych w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, osiem działek o powierzchni łącznej 1,2362 ha, cena wywoławcza netto 1 500 000,00 złotych.

Przetargi na sprzedaż mienia odbędą się w dniu 14 kwietnia 2010r.   

3. W dniu 5 marca 2010r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1275 – Góra Trzech Krzyży położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Zamkowej (okres umowy trzyletni), z ceną wywoławczą czynszu rocznego 80 000,00 złotych netto.

4. W dniu 10 marca 2010r. ogłoszono przetargi na dzierżawę nieruchomości gminnych:

- tzw. parking strażacki, obejmujący dwie działki o łącznej pow. 2282 m2, położone w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Tyszkiewicza z ceną wywoławczą czynszu za cały okres umowy 20 000,00 złotych netto,

- tzw. parking zielony, obejmujący trzy działki o łącznej pow. 8482 m2, położone w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Kwaskowa Góra z cena wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy 15 000,00 złotych netto,

- części działki nr 1122/6 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej
o pow. 6 m2, przeznaczonej na zajęcie pod stragan nr 5 z ceną wywoławczą czynszu miesięcznego 1 000,00 złotych netto.  

Przetargi na dzierżawę mienia odbędą się w dniu 26 marca 2010r.

5. W dniu 3 marca 2010r. podpisano umowę na zabezpieczenie dachu na budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek, polegające na uzupełnieniu ubytków w pokryciu dachowym, powodujących liczne zacieki oraz stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. Obecnie trwają prace zabezpieczające.

 

6. W dniu 8 marca 2010r. podpisano 2 akty notarialne – umowę sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym.

 Z zakresu inwestycji gminnych:

 1. W dniu 23 lutego 2010r. podpisano z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Promesa Ministra Kultury” projektu pn. „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”. Kwota uzyskanej dotacji to milion złotych, natomiast w dniu 11 marca 2010r. z Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano umowę o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 873 589,05 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

2. W dniu 3 marca 2010r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy  – I etap stan surowy zamknięty”. Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 29 marca tego roku.

3. W dniu 18 marca 2010r. ogłoszono przetarg na remonty dróg gminnych: część nr 1 dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cholewianka na długości 505 metrów (remont nawierzchni asfaltowej): część nr 2 dotyczy wykonania nawierzchni drogi asfaltowej na długości 97 metrów w miejscowości Dąbrówka. Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2010r.

4. Wysłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskich ogłoszenie
o zamówieniu na „Zakup sprzętu i wyposażenia obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym i Józefowie działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Termin otwarcia ofert 4 maja 2010r.

W dniu 22 marca otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL dla projektu ”Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury”. Wartość projektu 2 628 343,88 złotych, wartość dofinansowania 1 839 840,72 złotych.

 

W dniu 29 stycznia 2010r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WL Działanie 2.4 projektu pn. „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu”. Projekt ten, o ogólnej wartości 350 000,00 złotych, przeszedł już pozytywnie ocenę formalną.

 

Przeprowadzono i rozstrzygnięto w dniu 10 marca 2010r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego. W wyniku konkursu przyznano dofinansowanie na wsparcie zadania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jantar” z Kazimierza Dolnego w kwocie 20 000,00 złotych oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z Lublina w kwocie 30 000, 00 złotych. 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

3 lutego – zebranie mieszkańców ulicy Krakowskiej, gdzie poruszano sprawy parkowania oraz przebudowy tej ulicy i możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel. 

13 lutego – uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Rzeczycy. Było to ostatnie ze spotkań podsumowujących działalność ochotniczych straży w roku 2009.

19 lutego – na zaproszenie Wojewody Lubelskiego brałem udział w spotkaniu, na którym poruszano kwestie związane ze zbliżającą się polską prezydencją
w Radzie Unii Europejskiej i czy jesteśmy do tego przygotowani jako region.

22 lutego – w Warszawie, w Instytucie Polskiej Akademii Nauk uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym zagadnień ochrony przyrody, szczególnie siedlisk ptasich, zlokalizowanych na obszarze NATURA 2000, które mogą mieć wpływ na realizację projektu pn. „ Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”. Brał w nim udział dr Wiesław Nowicki – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

25 lutego – spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, panią Moniką Smoleń, na którym omawialiśmy  sprawy dotyczące uzyskanych środków z programu „Promesa Ministra Kultury”.

 1 marca – uczestniczyłem w spotkaniu z zarządem stowarzyszenia „Dwa Brzegi” – tematem była organizacja i przygotowanie tegorocznego festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym. 

3 marca – w Kazimierzu Dolnym, Puławach i Nałęczowie odbyła się wizytacja przeprowadzona przez przedstawiciela Unii Europejskich Federacji Piłkarskich (UEFA) pana Michała Listkiewicza oraz przedstawicieli spółki EURO 2012. Oceniano obiekty mające zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji
o przyznaniu miastom statusu centrum pobytowego dla piłkarskich reprezentacji narodowych na  mistrzostwach EURO 2012.

4 marca – wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej na zaproszenie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego gościłem w pałacu prezydenckim. Spotkanie miało na celu uczczenie przypadającej w tym roku siedemsetnej rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Obecni byli przedstawiciele miast zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

5 marca – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej LGD „Zielony Pierścień”, na którym zatwierdzano zgłoszone do dofinansowania w ramach PROW tzw. małe projekty. 

7 marca – wraz z przedstawicielami instytucji kazimierskich, kombatantami
i mieszkańcami miasta wziąłem udział w uroczystościach związanych
z 61 rocznicą śmierci majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, żołnierza-partyzanta, wybitnie zasłużonego dla naszego regionu.
Jednym z punktów uroczystości było otwarcie w Kazimierskim Ośrodku Kultury wystawy „Zaplute karły reakcji”, poświęconej działalności opozycji antykomunistycznej po roku 1945 na naszych terenach.
 

11 marca – w Lublinie spotkałem się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Grabczukiem oraz osobno z członkiem zarządu województwa Arkadiuszem Bratkowskim, z którymi rozmawiałem na temat planowanych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie, możliwościach objęcia ich patronatem marszałka a także o udzieleniu wsparcia finansowego  dla poszczególnych imprez.  

W miesiącu marcu 2010r. uczestniczyłem w zebraniach wiejskich
w poszczególnych miejscowościach, i tak:

9 marca – Parchatka, główny temat to modernizacja obwałowań rzeki Wisły, obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnych oraz członek zarządu województwa lubelskiego – pan Marek Flasiński,

12 marca – Cholewianka i Dąbrówka, wspólne zebranie mieszkańców, główny temat to budowa wodociągu w tych miejscowościach, rozmowy z udziałem  przedstawicieli firmy wykonującej sieć,   

15 marca – Okale i Mięćmierz, tematem były sprawy dotyczące remontu remizy, dróg gminnych oraz przygotowań do budowy wodociągu,

16 marca – Witoszyn i Rzeczyca – podsumowano przeprowadzoną inwestycję wodociągową, zwrócono uwagę na pozimowy stan dróg i potrzebę pilnych remontów,

19 marca – Kolonia Rzeczyca – poruszano sprawy dróg oraz bieżące potrzeby mieszkańców,

19 marca – Bochotnica – tematem wiodącym była sprawa remontów dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez te miejscowość.
W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta puławski pan Witold Popiołek oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich pan Andrzej Chmielowski.

24 marca – Kazimierz Dolny, spotkanie informacyjne, sprawy bieżące.

Podczas wszystkich zebrań przedstawiłem mieszkańcom dokładną informację
o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w roku 2009r., w formie przygotowanej prezentacji multimedialnej.   

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-03-26 11:40:34
Ostatnia zmiana:
2010-03-26 11:41:31