Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2010r.

 

OR.0055/ 4 /10

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.04.2010r. do 8.06.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2010r.

 

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi:

1. W dniu 11 maja 2010r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku wiaty przystanku autobusowego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Tyszkiewicza. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 800 złotych netto. Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2010r.,

2. Tego samego dnia gmina przejęła lokal użytkowy w piwnicy budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym,

3. W miesiącu maju wykonano montaż 7 sztuk tablic informacyjnych na obiektach zabytkowych w Kazimierzu Dolnym. Na to zadanie gmina pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER.

 

 

Z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych:

1. Zlecono koszenie zielonego parkingu wraz z odtworzeniem rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej numer ewid. 106/1 w Kazimierzu Dolnym (droga na Kiljana).

2. Zlecono konserwację wąwozu (koszenie poboczy, czyszczenie koryta ściekowego, podcinanie gałęzi drzew) w ciągu drogi gminnej nr ewid. 728 w miejscowości Parchatka, (droga prowadząca do miejscowości Zbędowice);

3. Zlecono wykonanie prac w obszarze wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 127/1, 127/2 w miejscowości Kazimierz Dolny (tzw. wąwóz Doły) w zakresie: oczyszczenia nawierzchni płyt JOMB, koryta ściekowego; wypełnienia powstałych ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym; uprzątnięcia osuwiska powstałego na skutek intensywnych opadów deszczu.

4. Nawieziono i wbudowano 20 ton kruszonego gruzu budowlanego i 90 ton mieszanki kruszywa na drogę gminną numer ewid. 454 w miejscowości Dąbrówka - droga prowadząca do Podgórza.

5. W dniu 14 maja 2010r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Puławy S.A. dotyczącą zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cholewianka” na kwotę 85 395,61 zł brutto. W ramach prac budowlanych wyrównano istniejące ubytki w nawierzchni i wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 505m. Komisyjny odbiór zadania zaplanowano na dzień 9 czerwca 2010r.

6. Nawieziono i wbudowano 270 ton mielonego gruzu na drogę w Dąbrówce nr ewid. 793 (droga do Rogowa).

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W dniu 30 kwietnia 2010r. przeprowadzono przetarg na zadanie „Budowa drogi Góry – Skowieszynek”, na który wpłynęło 4 oferty. Trwa ich badanie.

2. 5 maja 2010r. odbył się przetarg na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym i Józefowie działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, wpłynęło 6 ofert, które są obecnie sprawdzane.

3. W dniu 24.05.2010 r podpisano umowę z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EDACH  Sp. z o.o.  Lublin – Lider oraz POLMIL Ltd. Sp. z o.o.  Kielce – Partner na zadanie: „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej  w Bochotnicy  – I etap stan surowy zamknięty” – wartość przedmiotu umowy wynosi 1 567 699,17zł.

4. Po przeprowadzonym przetargu na utwardzenie dna wąwozów do realizacji wybrano ofertę  Firmy Usługowo-Handlowej Grzegorz Przerwa z Głowaczowa.  Umowę w tym zakresie podpisano w dniu 7 czerwca 2010r. Przetarg obejmował 3 części, tj.:

część 1 – utwardzenie drogi gminnej nr ew. 516 w Rzeczycy na długości 520 m – wartość 170 226,01 zł.,

część 2 – utwardzenie drogi gminnej ul. Zbożowa w Kazimierzu Dolnym na odcinku 290 m – wartość 65 563,42 zł.,

część 3 – utwardzenie drogi gminnej ul. Małachowskiego na długości 125 m – wartość  42 382,25 zł.

5. W dniu 1 czerwca 2010r. podpisano umowę i przekazano plac budowy konsorcjum firm: Renova Sp. z o.o. z Warszawy jako lider oraz Budowa Łowicz Sp. z o.o. z Łowicza jako partner 1 i Candelux Sp. z. o.o. z Warszawy jako partner 2, realizującym zadanie „Wykonanie rewaloryzacji  zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”. Cena osiągnięta po przeprowadzonym przetargu wynosi 4 701 090,48 zł. Podpisano również 5 umów z inspektorami nadzoru na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w związku z wykonywaniem zadania.

6. W ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w miesiącu maju 2010r. przeprowadzono remont sanitariatów w budynku dawnej szkoły w Parchatce. Koszt remontu wyniósł 14 859,60 zł. Z tych samych środków wykonano wymianę 8 szt. okien w budynku OSP w Skowieszynku za cenę 4 765,32 zł.

 

Z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie:

1. 5 maja 2010r. przeprowadzono przetarg na zadanie „Utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny”. Złożono 4 oferty. Do realizacji została wybrana oferta Zakładu Oczyszczania Miasta, Anna Włodek, Jeziorszczyzna  za cenę 327 050,00zł. Umowę na okres do końca 2012r. zawarto w dniu 1 czerwca 2010r.

2. W dniu 6 maja 2010r., podpisano umowę na okres do końca 2012r., której przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Wartość przedmiotu umowy ustalona w wyniku postępowania przetargowego, w którym  wzięło udział 4 oferentów, wynosi 63 275,52zł. Wykonawcą jest Zakład Oczyszczania Miasta Anna Włodek, Jeziorszczyzna.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach: 

8 maja – na zaproszenie starosty legionowskiego p. Jana Grabca wziąłem udział w warsztatach szkoleniowych na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego, na których przedstawiłem zebranym założenia i stan realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny,

22-25 maja – w naszym miasteczku gościła delegacja z partnerskiego miasta Stauffen w Niemczech,   

25 maja - w miejscowości Szczekarków spotkałem się z Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim, któremu przedstawiłem sytuację oraz potrzeby naszej gminy związane z występującym zagrożeniem powodziowym,

1 czerwca – uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, którego tematem była organizacja XLIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych,

 

 

Wydarzenia ostatnich tygodni zostały zdominowane przez fale wezbraniowe, jakie przechodziły na rzece Wiśle. Z dniem 18 maja i 4 czerwca 2010r. ogłosiłem stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy. Przed przejściem fal powodziowych ogłosiłem ewakuację części Kazimierza, Bochotnicy oraz Parchatki ze szczególnie zagrożonych zalaniem terenów. Wprowadziłem również zakazy blokowania dróg, przebywania na wałach przeciwpowodziowych, podejmowania czynności utrudniających prowadzoną akcję przeciwpowodziową. Ze względów bezpieczeństwa wystosowałem w mediach apel do turystów o powstrzymanie się od weekendowego przyjazdu do naszego miasta w dniach 22-23 maja. W prowadzoną akcję, oprócz PSP w Puławach zaangażowanych było i nadal jest 7 jednostek OSP z naszej gminy, radni, sołtysi, jednostki wojskowe, funkcjonariusze Policji Państwowej, pracownicy Przychodni Zdrowia, Miejskiego Zakładu Komunalnego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, dyrektorzy i pracownicy szkół, jak również wielu mieszkańców gminy, restauratorów, przedsiębiorców itd. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należą się słowa uznania i podziękowania za poświęcenie, trud i wysiłek włożony w umacnianie wałów, ofiarność i bezinteresowne zaangażowanie. Po raz kolejny nasza społeczność pokazała, że w obliczu zagrożenia potrafi się zorganizować i podjąć działania w obronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy i nie tylko. Przykładem jest pobliska gmina Wilków, doświadczona klęską powodzi. Członkowie OSP, właściciele jednostek pływających, jednostka WOPR, mieszkańcy naszej gminy, po przerwaniu wału w Zastowie Polanowskim ruszyli nieść pomoc potrzebującym. Nasz region w tym czasie wizytowali przedstawiciele władz rządowych i samorządowych - marszałek województwa Krzysztof Grabczuk, członkowie zarządu Ireneusz Sobczak oraz Marek Flasiński, poseł Janusz Palikot, poseł Stanisław Żmijan, Komendant Główny PSP – nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz, minister Jerzy Miller. Przy okazji tych wizyt informowałem na bieżąco o sytuacji, prowadzonej akcji przeciwpowodziowej, potrzebach, stratach, itp. w naszej gminie.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-06-10 09:02:12
Ostatnia zmiana:
2010-06-10 09:03:12