Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2010r.

 

 

OR.0055/ 5 /10

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 9.06.2010r. do 21 lipca 2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2010r.

 

 

Z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych:

1. W ramach środków finansowych obejmujących fundusz sołecki na rok 2010r. w lipcu i czerwcu wykonano następujące zadania:

- utwardzono drogę gminną nr ewid. 521 w miejscowości Cholewianka na długości 36mb i szer. 3,0 z płyt JOMB za kwotę 13 422,39 zł brutto,

- podpisano umowę na wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy za kwotę 15 000,00 zł brutto,

- zlecono wykonanie rozgraniczenia działki nr 523 z działkami 198, 199 położonych w Kolonii Rzeczyca - koszt 2.500,00 zł.

2. W czerwcu i lipcu utwardzono poprzez wbudowanie kruszonego gruzu budowlanego drogi gminne:

- nr 625 w miejscowości Wierzchoniów (do Mitury) – 40 ton;

- nr 344 w miejscowości Cholewianka (za willą Irys) – 40 ton;

- nr 358 w miejscowości Bochotnica (na Łazińskiego) - 40 ton;

- nr 156 w miejscowości Rzeczyca – 20 ton;

- nr 644 i 647 w miejscowości Zbędowice – po 40 ton;

3. Mieszanką kruszywa drogowego (28 ton) utwardzono następujące drogi:

- nr ewid. 521 w miejscowości Cholewianka (droga do Kozaków),

- nr 520/2 w miejscowości Wylągi (droga na Rydza).

4. Wbudowano kruszony gruz budowlany w ilości 20 ton oraz 90 ton mieszanki kruszywa na drogę gminną numer ewid. 454 w miejscowości Dąbrówka (droga na Podgórz).

5. Utwardzono kruszonym gruzem budowlanym drogę gminną nr 793
w miejscowości Dąbrówka (droga do Rogowa) - 270 ton

6. Wbudowano kruszony gruz budowlany w ilości 120 ton i 90 ton mieszanki kruszywa na drogi gminne nr 320/3 w miejscowości Skowieszynek i nr 713/1
w miejscowości Wierzchoniów - drogi stanowiące ciąg komunikacyjny – na tzw. Węgierzec.

 

 

Z zakresu utrzymania czystości i porządku:

W dniu 12 lipca 2010 r. zawarto umowę z firmą DERTEX DDD z siedzibą w Jaworze dotyczącą wykonania zabiegu zwalczania populacji komarów i meszek. Zabieg przeprowadzony będzie metodą agrolotniczą i obejmie powierzchnię 3092,36 ha. W terminach od 15 lipca do 31 sierpnia 2010r. wykonawca przeprowadzi opryski z powietrza w godzinach rannych i wieczorowych - pierwszy zabieg wykonano w dniach 19-20 lipca. Powtórzenie zabiegu planowane jest na pierwszą połowę sierpnia. Do odkomarzania stosowany jest preparat Aqua K-Othrine.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1. W dniu 14 czerwca 2010r. podpisano akt notarialny kupna rzecz gminy działek nr 2/1 i 9/1 z przeznaczeniem pod drogę gminną, położonych w miejscowości Rzeczyca (podstawa: uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/300/10 z dnia 29  kwietnia 2010r.)

2. W dniu 17 czerwca 2010r. podpisano z Muzeum Nadwiślańskim
w Kazimierzu Dolnym akt notarialny – umowę zamiany działek, nabycia własności budynku i ustanowienia służebności gruntowej (podstawa: uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/301/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.) 

3. W dniu 30 czerwca 2010r. ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na:

a) dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 142,38 m2, położonego w piwnicy budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym, wywoławczy czynsz miesięczny ustalono na kwotę 3.500,00 zł. netto,

 a) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0446 ha, położonej przy ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym, cena wywoławcza 754.000,00 zł. netto.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2010r., drugi w dniu 15 września 2010r.

4. Od 13 do 16 lipca 2010r. wykonano na terenie miasta montaż oznakowania, tj. tabliczek informacyjnych i kierunkujących w ramach zadania pn. „Oznakowanie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz oznakowanie historycznych nazw ulic w Kazimierzu Dolnym”. Realizacja przedsięwzięcia jest współfinansowana ze środków unijnych PROW w ramach osi LEADER, tzw. małe projekty. 

 

 

Z zakresu działań promocyjnych gminy:

1. W dniu 24 czerwca 2010r. podpisano z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, która jest Instytucją Pośredniczącą II Osi Priorytetowej  RPO WL umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu” (najlepiej oceniony wniosek w naborze – 90/100 pkt). Projekt opiewa na kwotę 350.000,00zł., z czego 85% będzie finansowane z funduszy europejskich.

2. W dniu 30 czerwca 2010r. - podpisano umowę na organizację imprezy „Profesjonalia Piwowarów i Barmanów”, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2010r. – gmina z tytułu użyczenia terenów uzyska dochód w kwocie 100.000,00 zł. netto.  

3. Kazimierz Dolny w „Dzień Dobry TVN” - 3 lipca na antenie TVN ukazał się 2,5 minutowy spot reklamowy zachęcający do odwiedzenia miasta zrealizowany w ramach kampanii promocyjnej województwa lubelskiego

4. Od 15 do 25 lipca trwają w Kazimierzu warsztaty iluminacji, których celem jest stworzenie tzw. masterplanu oświetlenia Kazimierza Dolnego. Założenia ogólnego planu oświetlenia przygotowują studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Urząd jest współorganizatorem warsztatów. Głównym aranżerem prac jest firma Philips Lighting Poland S.A.  

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:      

1. W dniu 24 czerwca 2010r podpisano umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym i Józefowie działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”:

a) Część nr 1 obejmująca dostawę 2 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych – umowa z firmą Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielsko-Białej. Wartość zamówienia: 1 519 400,00 zł,
w tym:

- Gmina Kazimierz Dolny – 759 700,00 zł

- Gmina Józefów – 759 700,00 zł

b) Część nr 2 obejmująca dostawę 1 lekkiego samochodu ratownictwa technicznego – umowa z firmą FRANK-CARS Sp. z o.o. z Częstochowy. Wartość zamówienia 170 000,00 zł., w tym:

- Gmina Józefów – 170 000,00 zł

c) Część nr 3 obejmująca zakup wyposażenia – umowa z firmą KADIMEX Biuro Handlowe Mariusz Przybytnik z Warszawy. Wartość zamówienia 104 014,70 zł, w tym:

- Gmina Kazimierz Dolny – 75 691,80 zł

- Gmina Józefów – 28 322,90 zł

2. Wykonano wiatę przystanku autobusowego w Bochotnicy. Wartość robót wyniosła 21 951,46 zł. Zadanie to zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego.

3. W dniu 1 lipca 2010r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. ze Zwolenia podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi Góry – Skowieszynek”. Wartość przedmiotu umowy wynosi 1 664 557,04 zł. Termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2011r.

4. W dniu 12 lipca 2010r. ogłoszono przetarg na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Rzeczyca-Kolonia Witoszyn –Rąblów - etap I”. Termin składania i otwarcia  ofert upływa w dniu 27 lipca 2010r. W odpowiedzi na złożony w marcu wniosek o dofinansowanie, gmina otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę 200 000,00 zł. na realizację tego zadania.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

11 czerwca – w Janowcu wziąłem udział w posiedzeniu powiatowego sztabu powodziowego, na spotkaniu obecna była wojewoda lubelski – Genowefa Tokarska

 

17 czerwca – w Lublinie uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – p. Andrzejem Millerem, na którym omówiono sytuację popowodziową, ustalono kierunki dalszych działań, przekazano informacje dla gmin nt. usuwania skutków powodzi. Minister wręczył samorządowcom promesy na usuwanie skutków tegorocznej powodzi. Nasza gmina otrzymała kwotę 1 400 000,00zł. Z tych pieniędzy zostanie wykonana odbudowa nawierzchni drogi i kanalizacji sanitarnej w ul. Puławskiej oraz odbudowa części nawierzchni ul. Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym.

 

21 czerwca – brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami prasy i mediów z branży turystycznej (wizyta studyjna 17 dziennikarzy, m.in. z Gazety Wyborczej, TVP Polonia, Radia Plus Warszawa, Aktualności Turystycznych) - w ramach trwającej realizacji projektu „Kampania promocyjna Krainy Lessowych Wąwozów” współfinansowanego ze RPO WL, działanie 7.2.

 

22-23 czerwca – na zaproszenie europosłanki – prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej gościłem wraz z 30-osobową delegacją samorządowców w siedzibie  Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Spotkaliśmy się z panią europoseł oraz komisarz unijną ds. polityki regionalnej p. Danutą Hübner – rozmowy dotyczyły realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych na terenach woj. lubelskiego.

 

28 czerwca – w miejscowości Wólka k. Lublina uczestniczyłem w spotkaniu zwołanym przez Związek Gmin Lubelszczyzny, którego tematyka była ukierunkowana na pomoc gminom poszkodowanym w wyniku powodzi.  

 

18 lipca – stowarzyszenie „Dwa Brzegi” przy pomocy finansowej UM zorganizowało w Kazimierzu charytatywny koncert połączony z licytacją dzieł sztuki i sprzedażą cegiełek, którego całkowity dochód jest przeznaczony na pomoc powodzianom z gmin Janowiec i Wilków. Obrazy na aukcję przekazała Kazimierska Konfraternia Sztuki. Koncert poprowadziła Honorowy Obywatel Miasta – Grażyna Torbicka.

 

19 lipca – w Puławach, w Urzędzie Miasta miało miejsce kolejne już spotkanie  przedstawicieli samorządów Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław z udziałem przedstawicieli Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Uzdrowiska „Nałęczów”, Hotelu „Król Kazimierz” dotyczące organizacji centrum pobytowego dla kadr narodowych w piłkarskich mistrzostwach Europy w roku 2012. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci spółki EURO 2012. Nasza oferta jest rekomendowana UEFA jako centrum pobytowe piłkarzy. Ostateczne decyzje zostaną podjęte przez federację, następnie menedżerowie z poszczególnych państw będą wizytować i wybierać konkretne miejsca. Tym samym nasze ponad dwuletnie starania mogą zakończyć się sukcesem.   

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-07-23 08:50:33
Ostatnia zmiana:
2010-07-23 08:51:05