Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2010r.

 

 

OR.0055/ 6 /10

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 22.07. 2010r. do 27.08.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2010r.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:  

1. W dniu 27 lipca 2010r. odbył się przetarg na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Rzeczyca-Kolonia Witoszyn –Rąblów - etap I”, na który wpłynęły 3 oferty. Do realizacji inwestycji wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z Kraśnika. Cena oferty - 187 859,54 zł. Umowę podpisano w dniu 12 sierpnia 2010r.  

2. W dniu 3 sierpnia 2010r. ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Wykonania remontu (rewaloryzacji) budynku Kazimierskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 sierpnia. Wpłynęły 3 oferty, które są obecnie badane.

3. W dniu 6 sierpnia 2010r. ogłoszono przetarg na zadanie „Odbudowa kanalizacji sanitarnej i nawierzchni drogi w ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym”. Przetarg odbył się w dniu 23 sierpnia 2010r. Wpłynęły 2 oferty, które są badane.

4. Dnia 12 sierpnia 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont
i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

5. W dniu 12 sierpnia 2010r. ogłoszono przetarg na „Dostawę estrady przenośnej i namiotów w celu profesjonalnej organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”. Otwarcie pięciu ofert, jakie wpłynęły w odpowiedzi na przetarg nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2010r.

6. W dniu 25 sierpnia 2010r. ogłoszono dwa przetargi na następujące zadania:

a) „Usunięcie, wywiezienie i utylizacja pozostałości po akcji ochrony przeciwpowodziowej z terenów wału w msc. Parchatka w km 3+203 do 4+580
i terenów przyległych do wału”. Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień  
2 września 2010r.,

b) „Odbudowa nawierzchni drogi w ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym”, dotyczący odcinków najbardziej zniszczonych na skutek tegorocznych wód powodziowych. Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2010r.

7. Gmina Kazimierz Dolny złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie o dofinansowanie w kwocie 70 000,00 złotych odbudowy pomieszczeń piwnicy i kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej, zalanych wskutek powodzi. Na to zadanie możliwe jest pozyskanie dotacji w pełnej wysokości 100%.

8. W dniu 27 sierpnia 2010r. ogłoszono przetarg na zadanie „Odbudowa pompowni ścieków ul. Senatorska w Kazimierzu Dolnym”. Odbędzie się on
w dniu 13 września 2010r. Remont obiektu jest konieczny po zniszczeniach zaistniałych wskutek podtopień.   

 

 

Z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych:

1. Zlecono wykonanie wstępnego podziału działek przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 456 i 590/1 położonych Dąbrówce, gmina Kazimierz Dolny (droga prowadząca do miejscowości Podgórz) za kwotę 1500,00 złotych brutto.

2. Zlecono dostawę wraz z rozładunkiem 160 ton mieszanki kruszywa drogowego w celu wykonania utwardzenia dróg gminnych w sołectwie ul. Doły - Wylągi. Utwardzenie drogi sfinansowane będzie ze środków funduszu sołeckiego.

3. Zlecono dostawę wraz z rozładunkiem 28 ton mieszanki kruszywa drogowego na drogę gminną numer geodezyjny 1622/1 (ul. Droga Jaśminowa)
w Kazimierzu Dolnym.

4. Nawieziono i wbudowano 220 ton kruszonego gruzu budowlanego na drogi gminne w sołectwie Witoszyn – zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1. W dniu 4 sierpnia 2010r. odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie rozprawa dotycząca komunalizacji na rzecz gminy nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 25 – siedziba OSP w Kazimierzu Dolnym. Tej sprawy dotyczyło również spotkanie w starostwie puławskim w dniu 24 sierpnia 2010r., w którym uczestniczył Starosta Puławski, przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, członkowie Komisji Infrastruktury RP. Ze strony gminy Kazimierz Dolny udział wzięli dwaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Budżetu oraz burmistrz z pracownikiem odpowiedzialnym.     

2. Przewidziany na dzień 18 sierpnia 2010 r. przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku nr 22 przy ulicy Rynek w Kazimierzu Dolnym, nie odbył się z powodu braku oferentów.

3. Przygotowano i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie protokoły oszacowania strat w gospodarstwach rolnych, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci powodzi w maju i czerwcu 2010r. na terenie naszej gminy. Protokoły te po zweryfikowaniu przez wojewodę zostaną wykorzystane przy udzielaniu pomocy pieniężnej rolnikom poszkodowanym w powodzi. Wypłatą zajmował się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym.

4. W miesiącu czerwcu rozpoczęły się prace przygotowujące do Powszechnego Spisu Rolnego 2010, w związku z tym powołano Gminne Biuro Spisowe. Na terenie gminy Kazimierz Dolny spis przeprowadza 6 rachmistrzów. W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010r. przeprowadzono tzw. obchód przedspisowy.  Właściwy spis rolny rozpocznie się od 1 września i będzie trwał do 31 października 2010r.

 

Z zakresu działań promocyjnych gminy:

1. Od dnia 25 sierpnia trwa rzeczowa realizacja projektu, który uzyskał dofinansowanie unijne z RPO WL, pn. „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu”.  

2. W dniu 25 sierpnia 2010r. w Urzędzie Miasta Puławy miało miejsce spotkanie w celu omówienia wspólnego wniosku kilku gmin (m.in. Puław, Janowca, Końskowoli, Kazimierza Dolnego), przygotowywanego w ramach naszego członkowstwa w LGD, dotyczącego projektu „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystyki wiejskiej”

 

 

Dnia  29 lipca 2010r.  ogłoszono przetarg na zadanie „Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2010/2011”, do którego przystąpiło trzech przewoźników. Otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia 2010r. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Wschód" S.A. z Lublina), oferując kwotę 88 569,25 złotych.

 

 

W dniu 23 lipca 2010r. uczestniczyłem w ramach obowiązków służbowych
w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Dąbrówka, na którym omawiano propozycje zadań przeznaczonych do realizacji w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego oraz sprawy związane z budową drogi Dąbrówka – Podgórz, która okazała się podczas tegorocznej powodzi ważnym szlakiem komunikacyjnym na tereny zalanej gminy Wilków.  

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-09-01 08:51:07
Ostatnia zmiana:
2010-09-01 08:51:31