Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2010r.

 

OR.0055/ 7 /10

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30.08. 2010r. do 24.09.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2010r.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontu (rewaloryzacji) budynku Kazimierskiego Ośrodka Kultury” do wykonania zadania wybrano ofertę firmy WOJDYŁA Budownictwo Sp. z o.o. z Rabki Zdroju za cenę 2 401 418,46 zł. Umowę w tej sprawie podpisano 16 września 2010r.

2. Do realizacji zamówienia publicznego na „Odbudowę kanalizacji sanitarnej i nawierzchni drogi w ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „BUDIMER” Sp. z o.o. z Puław. Cena oferty wynosi 990 774,99 zł. W dniu 16 września 2010r. podpisano umowę.

3. W przetargu na odbudowę pompowni ścieków w ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym złożono 1 ofertę, którą przedstawiło Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „CHEMBUD” Sp. z o.o. z Puław – Lider i Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDIMER” Sp. z o.o. z Puław – Partner z ceną 160 156,82 zł. Oferta ta została wybrana  do realizacji.  

4. Po przeprowadzonym w dniu 27 sierpnia 2010r. przetargu na „Dostawę estrady przenośnej i namiotów w celu profesjonalnej organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” do realizacji wybrano ofertę firmy ALSPAW Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego za cenę 138 369,96 zł. W dniu 15 września 2010r. podpisano umowę.

5. W dniu 2 września 2010r. odbył się przetarg na zadanie „Usunięcie, wywiezienie i utylizacja pozostałości po akcji ochrony przeciwpowodziowej z terenów wału w msc. Parchatka w km 3+203 do 4=580 i terenów przyległych do wału”. Wpłynęło 5 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „Energopol” S.A. „ENERGOPOL-KATOWICE” . Cena oferty 98 698,00 zł. Umowę podpisano w dniu 16 września 2010r.

6. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie  pozytywnie rozpatrzył wniosek na przyznanie dotacji na  odbudowę kotłowni w budynku Urzędu Miasta ul. Senatorska 5. Otrzymaliśmy dotacji w wysokości 70 000,00 złotych.

7. Zaplanowany na 9 września 2010r. przetarg na „Odbudowę nawierzchni drogi w ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym zniszczonej na skutek powodzi” został unieważniony. Ponownie ogłoszono przetarg na to zadanie, z terminem otwarcia ofert ustalonym na dzień dzisiejszy, tj. 24 września 2010r. 

8. W dniu 10 września 2010r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Zbędowice”. W ramach zadania wyremontowany zostanie łącznie odcinek 287 metrów drogi. Otwarcie ofert odbędzie się 27 września 2010r.

9. Wykonano utwardzenie kruszonym gruzem budowlanym (120 ton) i mieszanką tłucznia (60 ton) drogi gminnej w miejscowości Zbędowice. Zadanie to sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11 055,00 złotych..

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

W dniu 15 września 2010r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 801/29, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej, przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena osiągnięta w przetargu to 761,540,00 złotych netto (929.078,80 złotych brutto). Nabywcą jest pan Andrzej Adaszewski z Wandalina.

 

 

Z zakresu działań promocyjnych gminy:

1. Przygotowano i wydano bezpłatną broszurę informacyjno-reklamową pod hasłem „Jesień i zima w Kazimierzu Dolnym”. Wydawnictwo jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Urzędu, jak również w niektórych  obiektach turystycznych.    

2. Gmina Kazimierz Dolny brała udział w Targach Turystycznych
Tour & Travel w Warszawie w dniach 23-24 września 2010r., prezentując materiały promocyjne na wspólnym stoisku zorganizowanym przez LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”.

3. W ramach realizacji projektu „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu” w dniu 14 września 2010r. podpisano umowę z firmą Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Niemcach na opracowanie jednego z założonych w projekcie działań, tj. Planu Promocji, zawierającego strategię marki Kazimierz Dolny. Umowa opiewa na kwotę 20 618,00 złotych.

4. W dniu 2 września 2010r. prowadziłem rozmowy z Burmistrzem Jarosławia (woj. podkarpackie) mające na celu podjęcie ewentualnej współpracy i zawiązanie partnerstwa przy realizacji wspólnego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (działanie 1.4 - promocja i współpraca).

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

15 września – w Warszawie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  prowadziłem rozmowy w sprawie pozyskania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska rozmawiałem o możliwości częściowego sfinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP Bochotnica i budowy strażnicy w Kazimierzu Dolnym, natomiast w Ministerstwie Sportu rozmawiałem o budowie hali sportowej w Bochotnicy – w tej sprawie gmina podpisze umowę na sfinansowanie części kosztów inwestycji.

 

16 września – odbyłem spotkanie ze Starosta Puławskim dotyczące komunalizacji na rzecz gminy nieruchomości przy ul. Senatorskiej, zajmowanej przez OSP w Kazimierzu Dolnym

 

17 września – spotkałem się z delegacją z dzielnicy Berlina Steglitz-Zehlendorf, która gościła w naszym regionie.

 

18 września – podczas X Integracyjnych Zawodów Strzeleckich Miast i Gmin Powiatu Puławskiego o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Puławskiego” nasza reprezentacja grupowa w składzie: Jerzy Arbuz, Jan Celiński i Grzegorz Dunia uplasowała się w środku stawki, w punktacji indywidualnej zdobyliśmy 2 miejsce a młodzieżowa drużyna w konkursie pozasamorządowym w składzie: Kacper Kowalski, Łukasz Kubiś i Janusz Dunia zdobyła puchar zajmując 3 miejsce.          

 

19 września – uczestniczyłem w uroczystości 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszynie, podczas której nadano jednostce sztandar ufundowany przez mieszkańców oraz przekazano jej samochód bojowy STAR 244 (dotychczas używany przez OSP Kazimierz Dolny).

 

20 września –w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie uczestniczyłem w konferencji „strategiczne wyzwania rozwojowe gminy Wilków – kontekst powodzi”, w której brali udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzy Miller oraz Członek Rady Ministrów – Michał Boni.

 

21 września – na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Wrocławski z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego, jaka miała miejsce w Kazimierzu, wygłosiłem referat nt. „Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce – spojrzenie praktyka”.

 

23 września – brałem udział w otwarciu spotkania koordynacyjnego Grupy roboczej województw ds. PROW 2007-2013, działającej przy Konwencie Marszałków RP. Konferencja miała miejsce w dniach 22-24 września w Kazimierzu Dolnym.  

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-09-27 16:37:51
Ostatnia zmiana:
2010-09-27 16:37:57