Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2010r.

 

 

OR.0055/ 8 /10

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 24.09. 2010r. do 27.10.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2010r.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1. Po przeprowadzonym przetargu na sprzedaż działki gminnej nr 801/29, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej, w dniu 8 października 2010r. podpisano akt notarialny sprzedaży. Uzyskana cena to 929 078,80 złotych brutto.

2. W dniu 5 października 2010r. podpisano akt notarialny sprzedaży działki nr 2120/1, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Czerniawy. Podstawą była uchwała nr XLI/299/10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Uzyskano cenę 20 000,00 złotych.  

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 4 października 2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbudowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym zniszczonej w wyniku powodzi”. 18 października 2010r. miało miejsce otwarcie złożonych ofert w liczbie siedmiu, wybrano ofertę przedstawioną  przez EKO-TERM s.c. Paweł Węska, Jarosław Żak z Kielc za cenę 64 227,96 złotych.

2. Zaplanowany na dzień 24 września 2010r., drugi już przetarg na „Odbudowę nawierzchni drogi w ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym zniszczonej na skutek powodzi” został unieważniony z powodu braku oferentów. Również
w prowadzonym postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na to zadanie w dniu 18 października 2010r. nie złożono żadnej oferty. 

3. W dniu 27 września 2010r. odbył się przetarg na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Zbędowice”, na który wpłynęła 1 oferta. 11 października 2010r. podpisano umowę na kwotę 125 112,00 złotych
z wykonawcą - Zakładem Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Markuszowie.

4. W ramach zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego:

a) zlecono utwardzenie kruszonym gruzem budowlanym drogi gminnej dz. nr ewid. 252 w sołectwie Góry za kwotę 11 347,00 złotych.

b) zlecono utwardzenie kruszonym gruzem betonowym i tłuczniem drogi gminnej dz. nr ewid. 220/3 w sołectwie Dąbrówka za kwotę 16 628,00 złotych.

c) zlecono utwardzenie kruszonym gruzem betonowym i tłuczniem drogi gminnej dz. nr ewid. 77 w sołectwie Wierzchoniów za kwotę 10 538,00 złotych.

 

W październiku Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Dolnym otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA o wartości 759 700 zł oraz sprzęt strażacki na kwotę 75 691,80 zł zakupione z pozyskanych środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL.

 

W dniu 4 października 2010r. podpisano umowę partnerską z samorządami Janowiec, Wilków, Gmina Puławy oraz firmą Complex IT. Sp. z o. o. z Warszawy dotyczącą złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych wspólnego projektu pn. „Utalentowany przedszkolak”. Wniosek opiewa na kwotę 5 621 502 złote i przeszedł już pozytywnie ocenę formalną. Zakłada on  zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, bajkoterapii, logopedii przez okres 3 lat dla dzieci z przedszkoli prowadzonych przez wnioskodawców. W budżecie projektu dla przedszkola w Kazimierzu Dolnym przewidziano 807 365,00 złotych. Pozyskane ewentualnie środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

W dniu 26 października 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisałem umowę partnerską dotyczącą projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. Do projektu przystąpiło 204 jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Projekt zakłada stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną poprzez dostarczenie i wdrożenie rozwiązań informatycznych, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia pracowników. Finansowany będzie w 85 % z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. Wartość ogólna projektu wynosi 36 milionów złotych. 

 

Gmina Kazimierz Dolny uczestniczyła w targach Tour Salon w Poznaniu w dniach 20-23 października 2010r., wystawiając materiały promocyjne w ramach stoiska zorganizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

1 października – wziąłem udział w spotkaniu informacyjnym w Warszawie poświęconym prezentacji oficjalnego Katalogu Centrów Pobytowych UEFA EURO 2012TM (Team Base Camp Catalogue). Wspólna oferta pobytowa Puław, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego, jako jedyna w naszym województwie, znajduje się w nim na 15 miejscu.

 

5 października – w Nałęczowie uczestniczyłem w konferencji prasowej dotyczącej promocji naszej oferty pobytowej na mistrzostwa Europy EURO 2012.

 

6 października – spotkałem się z przedstawicielami Radia ZET – radia wybranego do produkcji i emisji audycji radia internetowego, logo i baneru audycji w ramach realizacji projektu „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu”

 

10 października – uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia Marii Kuncewiczowej Szkole Podstawowej w Rzeczycy, tego dnia również brałem udział w nadawanej na żywo audycji telewizji TV Lublin, gdzie wspólnie z Prezydentem Puław Januszem Groblem i przedstawicielami Uzdrowiska Nałęczów promowaliśmy nasz region.

 

13 października – brałem udział uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej w Ochotnicy – pierwszej hali w naszej gminie.

 

23 października – na zaproszenie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym tej organizacji.

 

26 października – spotkałem się z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - panem Wojciechem Piekarczykiem, z którym rozmawiałem o możliwościach dofinansowania ze środków funduszu zadania pn. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulice Nadrzeczna, Klasztorna, Krakowska, Góry i modernizacja – przebudowa oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym.

 

      

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-10-29 08:25:33
Ostatnia zmiana:
2010-10-29 08:25:45