Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010r.

 

OR.0055/ 9 /10

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 22.11. 2010r. do 29.12.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010r.

 

W dniu 25 listopada 2010r. ogłoszono przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny w 2011r.”, który rozstrzygnięto 3 grudnia 2010r. Dopuszczalne było składanie ofert częściowych. Złożono 4 oferty, z których do realizacji zadania wybrano:

Część nr 1: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie miasta Kazimierz Dolny w 2011r.” – P.P.U.H. „DROGBET” Sp. jawna Kotowski, Sieczkowski z Kazimierza Dolnego. Cena oferty: 47 251,20 złotych.

Część nr 2: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w 2011r. w sołectwach: Okale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi” -  P.T.H. „VIKTOR” Elżbieta Kozak z Puław. Cena oferty: 10 700,00 złotych.

Część nr 3: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w 2011r. w sołectwach: Góry (od skrzyżowania do ujęcia wody przy ul. Filtrowej i Wąwóz Doły), Skowieszynek, Bochotnica, Wierzchoniów, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Witoszyn, Zbędowice, Parchatka - P.T.H. „VIKTOR” Elżbieta Kozak z Puław. Cena oferty: 23 540,00 złotych.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

W dniu 3 grudnia 2010r. ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę parkingów:

  1. parking tzw. „zielony” przy ul. Kwaskowa Góra z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy 20 000,00 złotych netto,  
  2. parking przy ul. Senatorskiej z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy 18 000,00 złotych netto,
  3. parking tzw. „strażacki” przy ul. Tyszkiewicza z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy 18 000,00 złotych netto,
  4. parkingi miejskie przy ul. Tyszkiewicza i przy Al. Kazimierza Wielkiego z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy 180 000,00 złotych netto,    
  5. parking przy „Dzwonnicy” przy ul. Zamkowej - z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy 28 000,00 złotych netto.

Przeprowadzenie wszystkich przetargów zaplanowano na 28 grudnia 2010r. i tak:

  1. parking zielony – uzyskano czynsz w wysokości 20 200,00 złotych,
  2. parking przy ul. Senatorskiej – uzyskano czynsz w wysokości 18 200,00 złotych,  
  3. parking strażacki – uzyskano czynsz w wysokości 37 400,00 złotych,
  4. parkingi miejskie – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż żaden z przystępujących nie zgłosił postąpienia,
  5. parking przy „Dzwonnicy” – przetarg odwołano z uwagi na fakt, iż jedyne wpłacone wadium wpłynęło od osoby fizycznej, która ma wobec Gminy Kazimierz Dolny zaległości pieniężne z tytułu umowy dzierżawy.

 

14 grudnia 2010r. ukazało się obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierz Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dotyczących obszaru działek o numerach 1221, 1222, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453 położonych  w Kazimierzu Dolnym.

W/w projekty są udostępnione do wglądu w dniach od 29 grudnia 2010r. do 11 lutego 2011r.

 

15 grudnia 2010r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy II etap – stan wykończeniowy”. Kwota uzyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Odnowa i rozwój wsi wynosi 394 599 złotych.     

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

15 grudnia na mój wniosek w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym została zorganizowana narada dotycząca modernizacji wału przeciwpowodziowego w Parchatce, podczas której przedyskutowano kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Obecni byli przedstawiciele inwestora - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, wykonawcy – firmy „Energopol-Katowice” S.A. z Katowic oraz mieszkańcy Parchatki.

 

20 grudnia – wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez nowego Marszałka Województwa Lubelskiego – p. Krzysztofa Hetmana i Wojewodę Lubelskiego – p. Genowefę Tokarską, gdzie omówiono sprawy dotyczące funkcjonowania urzędów administracji publicznej oraz perspektywy rozwoju naszego województwa.      

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-12-30 14:06:23
Ostatnia zmiana:
2010-12-30 14:07:02