Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2011r.

 

OR.0057.2.2011

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 31.01.2011 r.

do 25.02.2011 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 28 lutego 2011 r.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

1. W dniu 16 lutego 2011r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony budynku tzw. „Jatek” przy ul. Mały Rynek w Kazimierzu Dolnym. Czynsz wywoławczy netto wynosił 3 500,00 złotych miesięcznie. W wyniku przetargu uzyskano cenę 3 535,00 złotych. Dzierżawcą została p. Sylwia Kowalik, zam. Janów Lubelski.

 

2. W dniu 8 i 17 lutego 2011r. wywieszone zostały wykazy nieruchomości położonych w Kazimierzu Dolnym, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu (parking przy Dzwonnicy, lokal użytkowy przy ul. Rynek 22, stragany nr 2, 3 i 4 przy ul. Browarnej) oraz do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas określony do 31 sierpnia 2011 (części działek o nr 2457/4, 2457/7 w Bochotnicy o powierzchni 0,25 ha).   

 

3.  Na początku lutego 2011r. wysłano projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o jego zaopiniowanie; 25 lutego otrzymano odpowiedź, że nie może on uzyskać pozytywnej opinii konserwatora.

 

4. W dniu 11 lutego 2011r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o nr ewid. 1221, 1222, 1448, 1449, 1450, 1451, części działki 1453 położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Kwaskowa Góra. Do założeń projektów zgłoszono jedną pisemną uwagę, która zostanie rozpatrzona.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę na inwestycje:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Góry,

- przebudowę i budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej i Klasztornej w Kazimierzu Dolnym,

- zmianę decyzji pozwolenia na przebudowę (modernizację) drogi gminnej ulicy Krakowskiej i Klasztornej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskiej.

2. Złożono dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Nadrzeczna, Klasztorna, Krakowska, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym” w ramach RPO WL.

 

 

W dniu 24 lutego 2011r. przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku obecnym zadań pożytku publicznego. W wyniku konkursu przyznano dofinansowanie Kazimierskiemu Klubowi Sportowemu „Orły Kazimierz” z Kazimierza Dolnego w kwocie 35 000,00 złotych na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań alternatywnych” oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z Lublina w kwocie 30 000,00 złotych na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny”.

W związku z tym, że kwota przeznaczona w tym roku na wspieranie zadań publicznych nie została w całości wykorzystana, planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu.       

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

2 lutego – wspólnie z dyrektorami szkół podstawowych w Bochotnicy, Dąbrówce i Rzeczycy wziąłem udział w wyjeździe do gminy Daleszyce, na terenie której działa kilka szkół prowadzonych przez podmioty inne niż gmina. Towarzyszyła nam radna kazimierska – p. Ewa Wolna. Mieliśmy okazję do rozmów nt. edukacji, w kontekście prowadzonych w ostatnich tygodniach konsultacji dotyczących propozycji reorganizacji funkcjonowania oświaty w naszej gminie. 

 

3 lutego – uczestniczyłem w konferencji dotyczącej niewielkich liczebnie szkół zorganizowanej przez lubelskiego kuratora oświaty pn. „Mała szkoła – duży problem”.

 

4 lutego – brałem udział w naradzie dotyczącej funkcjonowania żeglugi śródlądowej na Wiśle, uczestniczyli w niej przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Żegluga w Lublinie, Żeglugi Śródlądowej, radni kazimierscy i tutejsi armatorzy.

 

18 i 19 lutego – uczestniczyłem w trzech konsultacyjnych spotkaniach, zorganizowanych w szkołach podstawowych w Dąbrówce, Rzeczycy i Bochotnicy, na których przedstawiłem propozycje innej organizacji tych szkół i zaproponowałem utworzenie stowarzyszeń rozwoju wsi czy też stowarzyszeń rodziców, które mogłyby przejąć szkoły do prowadzenia; w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych – organizacji zajmującej się m. in. problemami małych szkół. 

 

21 lutego – podjąłem delegację angielskich nauczycieli z hrabstwa Davon, którzy gościli w naszym regionie z inicjatywy organizacji BRITISH COUNCIL, zapoznając się z funkcjonowaniem oświaty na szczeblu gminnym.

  

23 lutego - uczestniczyłem w konferencji poświęconej tematyce przeciwpowodziowej dla terenów zagrożonych rzeką Wisłą, zorganizowanej przez Wójta Gminy Wilków, podczas której wypracowano wspólne stanowisko dotyczące występujących zagrożeń, ich przyczyn i możliwości przeciwdziałania. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, hydrolodzy, ekolodzy.     

 

 

W miesiącu lutym wziąłem udział w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP w Wierzchoniowie, Skowieszynku, Rzeczycy i Dąbrówce.

 

Również w lutym, w związku z upływającą kadencją sołtysów i rad sołeckich, uczestniczyłem w czternastu zebraniach wiejskich, podczas których wyłaniano nowe władze sołeckie. Omawiane były również sprawy bieżące, ważne dla mieszkańców.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-03-01 12:02:24
Ostatnia zmiana:
2011-03-01 12:02:34