Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011r.

 

OR.0057.3.2011

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 28.02.2011 r. do 29.03.2011 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 30 marca 2011 r.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

1. W dniu 11 marca 2011r. ogłoszono dwa przetargi:

- przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingu przy ul .Zamkowej w Kazimierzu Dolnym, tzw. „parking przy Dzwonnicy” na czas określony do końca 2011r. Wywoławczy czynsz dzierżawny za cały okres obowiązywania umowy ustalono na 22.000,00 złotych netto. Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2011r.

- przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 142,38 m2, położonego w piwnicy budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym na czas nieokreślony. Wywoławczy czynsz miesięczny ustalono na 3.000,00 złotych netto. Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2011r.

2. W dniu 18 marca 2011r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony części dz. nr 1122/6, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarna o powierzchni 3 x 6 m2 przeznaczonych na zajęcie przez stragany nr 2, 3 i 4. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny netto wynosi:

a) stragan nr 2 – 1.200,00 zł.,

b) stragan nr 3 – 1.000,00 zł.,

c) stragan nr 4 -  1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2011r.

3. W dniu 11 i 23 marca wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dawna baza MZK przy ul. Krakowskiej) oraz do sprzedaży  (nieruchomość zabudowana budynkiem nieczynnej kotłowni węglowej przy
ul. Doły). Na obie
te nieruchomości zostaną wkrótce ogłoszone przetargi.

4. 22 marca 2011. ukazało się obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Projekt studium udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych w dniach od 6 kwietnia do 26 maja 2011r. w Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym przy ul. Nadwiślańskiej. Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zaplanowana została od dnia 23 do 26 maja 2011r.

5. W dniu 25 marca 2011r. ogłoszono przetarg dotyczący ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Kazimierz Dolny wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zadanie obejmuje dwie części: ubezpieczenie majątku gminy, odpowiedzialności cywilnej i osób oraz ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011r. 

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” w ciągu ostatniego miesiąca ogłoszono i przeprowadzono pięć przetargów na zadania:

- w dniu 18 marca 2011r. - przetarg na „Oświetlenie bulwaru nad Wisłą
w Kazimierzu Dolnym
”; wpłynęło 18 ofert,

- w dniu 21 marca 2011r. - przetarg na „Przebudowę ulicy Sadowej
w Kazimierzu Dolnym”; wpłynęła 1 oferta,      

- w dniu 21 marca 2011r. - przetarg  na „Budowę zaplecza sanitarnego – szaletu miejskiego w Kazimierzu Dolnym”;  wpłynęła tylko 1 oferta. Cena oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Przetarg unieważniono i ogłoszono ponownie z terminem otwarcia ofert zaplanowanym na 11 kwietnia 2011r.;

- w dniu 23 marca 2011r. - przetarg na „Zagospodarowanie terenów zieleni przy wale-bulwarze w Kazimierzu Dolnym”, wpłynęło 6 ofert,

- w dniu 24 marca 2011r. - przetarg na „Przebudowę i modernizację portu jachtowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wpłynęły 3 oferty.

Wszystkie oferty w ramach powyższych przetargów są obecnie poddawane analizie w celu wyboru najkorzystniejszej z nich.

2. W dniu 8 marca 2011r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Dostawa
i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny”. Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę kruszywa w ilości 200 ton oraz gruzu betonowego w ilości 2 000 ton wraz z ich wbudowaniem i zagęszczeniem na odcinkach dróg położonych na terenie gminy Kazimierz Dolny. Zamówieniem są objęte drogi gminne wskazane do utwardzenia w ramach funduszu sołeckiego na ten rok, tj. Cholewianka, Góry, Wylągi, Rzeczyca Kolonia, Wierzchoniów, Witoszyn, Zbędowice. Przetarg odbył się 17 marca 2011r. wpłynęły 2 oferty. Trwa ich badanie.

3. 23 marca 2011r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny”. Przetarg obejmuje dwie części:

- część 1: Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107833L Dąbrówka- Rogów na odcinku 1390 metrów – wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej,

- część 2: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w msc. Dąbrówka na długości 97 metrów – zadanie w ramach środków z funduszu sołeckiego. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 kwietnia 2011r.

 

W związku z tym, że kwota przeznaczona w roku 2011 na wspieranie zadań publicznych nie została w całości wykorzystana, Gmina Kazimierz Dolny ogłosiła w dniu 7 marca 2011r. kolejny otwarty konkurs ofert, który dotyczy prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań alternatywnych. Na wsparcie zadania jest zarezerwowane 20 000,00 złotych. Otwarcie konkursowych ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2011r.  

 

W miesiącu marcu wystosowałem wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego o systemowe wsparcie ze strony Skarbu Państwa dla Kazimierza Dolnego i innych pomników historii w Polsce.

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

7 marca – zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami Kazimierza Dolnego, na którym zostały zaprezentowane prowadzone obecnie inwestycje gminne oraz założenia dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

 

21 marca – uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Puławskiej, na którym po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania z dotychczasowej działalności stowarzyszenia zapadła decyzja o jego rozwiązaniu.

 

22 marca – podjąłem delegację z MSZ, która przyjechała do Kazimierza z jednodniową wizytą przygotowawczą związaną z organizacją w naszym mieście Nieformalnego Spotkania Dyrektorów Politycznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w dniach 7-9 lipca 2011r. podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE.

 

23 marca – w Nałęczowie wziąłem udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD, na której oceniane były wnioski o dofinansowanie projektów składanych przez stowarzyszenia, osoby prywatne.

 

24 marca – zorganizowałem robocze spotkanie z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru przebudowy drogi wojewódzkiej nr 824, w którym uczestniczyła również sołtys wsi Bochotnica - tematem były sprawy dotyczące organizacji prac przy przebudowie i wynikające z tego utrudnienia ruchu.

 

25 marca – wziąłem udział w walnym zebraniu LGD, jakie odbyło się w Puławach.

 

26 marca – na konferencji w Janowcu dotyczącej możliwości rozwoju regionalnego wygłosiłem referat nt. „Turystyka w strategii rozwoju małych miast na przykładzie Kazimierza Dolnego”.

 

28 marca – odbyłem wyjazd do Warszawy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Komendy Głównej PSP, gdzie prowadziłem rozmowy na temat możliwości dofinansowania zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Bochotnica.  

29 marca – spotkałem się z marszałkiem województwa lubelskiego - p. Krzysztofem Hetmanem, z którym rozmawiałem o konieczności ujęcia w  projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 824 dodatkowo odcinka pomiędzy Parchatką a Bochotnicą na długości 2490 metrów, jak również zaplanowania budowy chodników przy tej drodze w miejscowościach Wierzchoniów, Parchatka i Bochotnica.     

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-04-01 15:06:46
Ostatnia zmiana:
2011-04-01 15:07:24