Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2011r.

 

OR.0057.9.2011

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 17 października 2011r.
do 14 listopada 2011r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej
w dniu 15 listopada 2011r.

 

W zakresie inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na najem szkoły kontenerowej w dniu 24 października 2011r. wpłynęły 3 oferty. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy RAMIRENT S.A. ze Szczecina za cenę 2 405 634,00 złotych. Planowany termin podpisania umowy to 21 listopada 2011r.

2. W dniu 4 listopada 2011r. odbył się przetarg na rozbiórkę wschodniego skrzydła budynku szkoły w Kazimierzu Dolnym uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu, na który wpłynęły trzy oferty. Obecnie trwa ich badanie w celu wyłonienia wykonawcy.

3. W dniu 8 listopada 2011r. podpisano umowę na zadanie na „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicy Klasztornej i Krakowskiej”. Po przetargu do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy WOD-BUD Sp. z o. o. z Kraśnika - cena oferty 2 276 676,25 zł. 

4. W dniu 25 października 2011r. ogłoszono przetarg na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Góry” i „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicy Klasztornej i Krakowskiej”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 listopada 2011r., wpłynęło 13 ofert, które są badane.

5. W dniu 4 listopada 2011r. zawarto umowę na dodatkowe roboty budowlane na odgruzowanie pomieszczenia piwnicy odkrytej w wyniku badań archeologicznych w Kazimierskim Ośrodku Kultury wraz z rozszerzeniem o prace archeologiczne z aktualnym wykonawcą robót firmą WOJDYŁA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Rabki Zdroju. Umowa opiewa na kwotę 74 478,58 zł.

6. W dniu 3 listopada 2011r. ogłoszono przetarg na wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się w obszarze administracyjnym gminy Kazimierz Dolny. Otwarcie ofert odbyło się 14 listopada 2011r., wpłynęła jedna oferta, trwa jej badanie.

7. W ramach funduszu sołeckiego nawieziono tłuczeń na drogę gminną w miejscowości Mięćmierz oraz  utwardzono płytami typu Jomb drogę gminną w Wierzchoniowie.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 19 października 2011r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki nr 1133/1 w Kazimierzu Dolnym (komórki gospodarcze Urzędu Miasta). W jego wyniku uzyskano cenę 303 000,00 złotych netto. Nabywcą jest p. Larissa Hennicke, zam. Poznań.

2. Zaplanowany na ten sam dzień przetarg na sprzedaż tzw. Łaźni (działki nr 921, 922, 931/1 w Kazimierzu Dolnym) nie odbył się z powodu braku oferentów.

3. W dniu 17 października 2011r. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej zaproszenia do składania ofert na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla działki nr 274 oraz działek o nr 655/4, 655/5, 655/6 położonych w Kazimierzu Dolnym. Do dnia 7 listopada 2011r. wpłynęło 7 ofert, z których zostanie wybrana najkorzystniejsza.  

Z zakresu promocji gminy:

1. Zmierza ku końcowi realizacja trwającego ponad rok projektu promocyjnego pn. „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy
i regionu” –
zrealizowano ostatnie audycje radiowe, ukazała się reklama prasowa w „Sielskim Życiu” (wrzesień), w „Sztuce Życia” (listopad - wydanie specjalne „Polityki”) oraz w magazynie „W Podróży” (listopad), zakończono ponad miesięczną kampanię w Internecie (w portalach:
Wirtualna Polska, Onet.eu, Interia.pl, Tlen.pl, w serwisie www.rp.pl (artykuł sponsorowany), Google Wielka Brytania i Irlandia w języku polskim i angielskim - połączona z aktywnością w mediach społecznościowych na Facebooku, na Naszej Klasie, Youtube, Twitterze. Reklama bannerowa w portalach WP, Interia, Onet i innych została wyświetlona w sumie ponad 16 mln razy. Dodatkowo zaprezentowano Strategię marki Kazimierz Dolny i efektów internetowej kampanii promocyjnej miasta na konferencji w Wieliczce organizowanej przez Związek Miast Polskich (wystąpienie pracownika UM).

2. Złożono wniosek na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych Kazimierza Dolnego i okolic poprzez wydanie bezpłatnych materiałów informacyjnych” w ramach działania „Małe Projekty (projekt został najlepiej oceniony przez Radę LGD „Zielony Pierścień” spośród wszystkich złożonych w tym naborze, spodziewamy się uzyskać dofinansowanie w kwocie 20 930,00 złotych.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

19 październik – uczestniczyłem w konferencji poświęconej programowi bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie środkowej Wisły. Wziął w niej udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller, jak również 7 wojewodów z województw leżących w dorzeczu Wisły Środkowej. Część spotkania przebiegła na wizytacji obwałowań rzeki Wisły w miejscowościach Parchatka, Bochotnica, Kazimierz Dolny. Podczas oględzin ujścia Grodarza przedstawiłem ministrowi problem tzw. cofki tej rzeki i wynikające z tego zagrożenia dla miasta. Następnie w części sesyjnej konferencji wojewodowie w obecności ministra podpisali w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym porozumienie, mające na celu poprawę i uskutecznienie ochrony przeciwpowodziowej.    

 

25 październik – wziąłem udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy, na którym przedstawiono zebranym propozycję zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Centrum Sztuki Audiowizualnej, które zostałoby sfinansowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich w połączeniu ze środkami z Funduszu Norweskiego. Na spotkaniu omówiono możliwości jego realizacji w Kazimierzu Dolnym z uwzględnieniem lokalizacji na działce w kamieniołomach, co nie spotkało się z akceptacją większości zebranych.

 

27 październik – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania, na którym oceniano wnioski złożone w ramach naboru na działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 listopada 2011r. nastąpił wybór projektów do dofinansowania.

 

3 i 14 listopad -  w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie wziąłem udział w posiedzeniu zespołu sędziowskiego powołanego do przeprowadzenia i oceny konkursu na budowę (odbudowę) budynku szkoły w Kazimierzu Dolnym.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-11-15 13:55:20
Ostatnia zmiana:
2011-11-15 13:55:33