Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lutego 2012r.


OR.0057.1.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 21 grudnia 2011r.

do 31 stycznia 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 1 lutego 2012r.

 

W zakresie inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 30 grudnia 2011r. podpisano umowy z trzema wykonawcami wyłonionymi w przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny:

- z Firmą Usługowo-Handlową Piotr Rutkowski, za cenę szacunkową 183 600,00 zł brutto;

- z firmą HYDRO-BRUK Dominik Figura, za cenę  szacunkową 80 946,00 zł brutto,

- z firmą „BORKOP” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Jan Józef Boroch, za cenę szacunkową 98 496,00 zł brutto.

2. W dniu 12 stycznia 2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy – II etap: stan wykończeniowy”. Otwarcie 14 ofert, jakie wpłynęły w odpowiedzi na przetarg nastąpiło 30 stycznia 2012r., obecnie trwa ich badanie.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 3 stycznia 2012r. ogłoszono dwa przetargi:

- pierwszy na dzierżawę parkingów miejskich (działki nr 338 o pow. 3877 m2, 336/1 o pow. 1901 m2 położone w Kazimierzu Dolnym przy ul. Tyszkiewicza) z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego 360 tys. złotych netto;

- drugi na dzierżawę parkingu „przy Dzwonnicy” (część działki nr 1274/1 o pow. 0,03ha położonej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Zamkowej) z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego - 40 tys. złotych netto.  

Oba przetargi odbyły się w dniu 19 stycznia 2012r. Parkingi miejskie zostały wydzierżawione za cenę 472 tys. złotych netto, za okres od dnia podpisania umowy do końca 2013r., dzierżawcą został p. Jan Sobczak z Lublina. Czynsz dzierżawny parkingu „przy Dzwonnicy” za okres od podpisania umowy do końca 2013r. w wyniku przetargu ustalono na 40 400,00 złotych netto – dzierżawca: Urszula Bieniek z Celejowa. 

2. W dniu 10 stycznia 2012r. ogłoszono przetarg na dzierżawę na czas nieokreślony lokalu użytkowego, położonego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 3000,00 złotych netto. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2012r.

3. W dniu 24 stycznia 2012r, ogłoszono przetarg na dzierżawę parkingu przy ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym (część działki nr 920/2 o pow. 170m2). Odbędzie się on w dniu 14 lutego 2012r. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy, tj. od jej podpisania do końca 2013r. wynosi 36.000,00 złotych netto.

 

W dniu 17 stycznia 2012r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny”. W wyniku procedury konkursowej dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 35 000,00 przyznano Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie.

 

Z zakresu promocji gminy:

W dniu 19  stycznia 2012 podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Promocja walorów turystycznych Kazimierza Dolnego i okolic poprzez wydanie bezpłatnych materiałów informacyjnych” – w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla małych projektów (budżet projektu wynosi 36 777,00 złotych, dofinansowanie - 20 930,00 złotych) 

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

10 stycznia – zostałem zaproszony na spotkanie w sprawie przyszłości Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, podczas którego omawiano możliwości rozwiązania sporu pomiędzy Starostem Powiatowym w Puławach a UMCS w Lublinie i dalszego funkcjonowania w mieście wyższej uczelni  

 

13 stycznia – wziąłem udział w spotkaniu, jakie miało miejsce w tut. Urzędzie w sprawie dyskusji nad uwarunkowaniami i perspektywami najbardziej optymalnego dla Kazimierza Dolnego i okolicy programu funkcjonalnego dla kamieniołomu, w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele gminy, lokalnych organizacji pozarządowych, RDOŚ, miejscowi architekci, przedstawiciel Instytutu Geologii przy UMCS.

 

19 stycznia – w tut. Urzędzie uczestniczyłem w naradzie koordynacyjnej dotyczącej realizacji robót na wale przeciwpowodziowych w msc. Bochotnicy, w której wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnych, firm Energopol i Praktibud – wykonawcy robót, Regionalnego Zarządu Spółek Wodnych w Puławach, współpracujący przy zadaniu geodeci. Na naradzie przedstawiono harmonogram robót i poinformowano o dalszych planach. Ustalono, że 15 lutego zebranie z mieszkańcami Bochotnicy i zarządem wspólnoty gruntowej tej wsi.

 

20 stycznia – wspólnie z radnym Rady Powiatu w Puławach – p. Marcinem Pisulą odbyłem wyjazd służbowy do Warszawy do Ministerstw Cyfryzacji i Administracji, gdzie z ministrem Włodzimierzem Karpińskim rozmawiałem o pozyskaniu środków z budżetu państwa na odbudowę zniszczonej szkoły oraz o przejęciu na własność gminy nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem Strażnicy w Kazimierzu Dolnym.  

 

24 stycznia – uczestniczyłem w zebraniu ogólnym rodziców dzieci uczęszczających do GZS, jakie miało miejsce w Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym, podczas którego przedstawiłem zebranym informacje dotyczące montażu wynajętych na potrzeby szkoły modułów kontenerowych

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-02-06 13:23:13
Ostatnia zmiana:
2012-02-06 13:23:28