Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2012r.

 

OR.0057.2.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 1.02.2012r. do 28.03.2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2012 r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej  w Bochotnicy – II etap: stan wykończeniowy” wpłynęło 14 ofert. Wybrana została oferta wykonawcy: P.B.H. „CEZAR” A. Matuła z Lublina. Cena oferty - 469 499,10 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 12 marca 2012r.

2. W dniu 29 lutego 2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji - przebudowy oczyszczalni ścieków w Bochotnicy gm. Kazimierz Dolny”. Otwarcie ofert odbędzie się 2 kwietnia 2012r.

3. W pierwszej połowie marca przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa (kruszywo łamane 300 ton i gruz betonowy 2500 ton) w celu bieżącego remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w 2012r. Wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta wykonawcy KOFLEX Agnieszka Mazur z Puław za cenę 105 780,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 12 marca 2012r.

4. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji dotyczącej składowiska odpadów w Dąbrówce do dnia 7 marca 2012r. wpłynęło 13 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Ekomar Radom Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych z Radomia za cenę 6 150,00 zł. brutto.

5. W dniu 14 marca 2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dostawę wyposażenia hali sportowo-widowiskowej i terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy”. Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2012r.

6. Rozpoczęto prace przy realizacji inwestycji „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicy Klasztornej i Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym”. Obecnie prace trwają w rejonie obiektów PTTK, kolejne etapy według harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę. Harmonogram zamieszczony na stronie internetowej www.kazimierz-dolny.pl. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2013r. z przerwą od 1 czerwca do 30 sierpnia 2012r.

8. Wysłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczenia na Centrum Informacji Turystycznej w budynku przy ul. Rynek 27 w Kazimierzu Dolnym. Oferty można było składać do dnia 28 marca 2012r. Planowany termin wykonania zadania - do 27 kwietnia 2012 r.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 23 lutego 2012r. ogłoszono trzy przetargi dotyczące nieruchomości gminnych:

a) drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Senatorskiej (działki nr 921, 922, 931/1 o powierzchni 0,1044 ha), zabudowanej budynkiem „Łaźni” – cena wywoławcza 2 400 000,00 złotych netto;

b) drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Browarnej (działka nr 1120 o powierzchni 0,0326 ha), zabudowanej budynkiem szaletu – cena wywoławcza 1 500 000,00 złotych netto.

Powyższe przetargi odbędą się 27 kwietnia 2012r.

c) przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22 – przetarg ten zaplanowany na 28 marca 2012r. nie został rozstrzygnięty w tej dacie, ponieważ żadnego z dwóch podmiotów, które wpłaciły wadium nie dopuszczono do postępowania.

2. W dniu 8 marca 2012r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – wykaz obejmuje tzw. parking strażacki przy ul. Tyszkiewicza o pow. łącznej 0,1 ha.

3. W dniu 20 marca 2012r. ogłoszono przetarg na dzierżawę działki nr 1275 – Góra Trzech Krzyży. Wywoławczy czynsz za cały okres dzierżawy (tj. od dnia podpisania umowy do końca 2012 roku) ustalono na kwotę 50 000,00 złotych netto. Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2012r.  

4. W dniu 27 marca 2012r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas określony (do 31 października 2012r.) części działek nr 1122/8 i 1122/9, położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej o powierzchni 30 m2 przeznaczonych na zajęcie przez stragany nr 1, 2, 3, 4 i 5. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny netto wynosi:

a) stragan nr 1 – 1.800,00 zł.,

b) stragan nr 2 – 1.600,00 zł.,

c) stragan nr 3 -  1.400,00 zł.,

d) stragan nr 4 – 1.200,00 zł.,

e) stragan nr 5 – 1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012r.

 

Z zakresu promocji:

1. W dniach 20-22 luty 2012r. pracownicy Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości – Instytucji Wdrażająca przeprowadzili kontrolę projektu pn. „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu” – realizację zadania oceniono bez zastrzeżeń.

2. Urząd Miasta w dniach 8-11 marca współorganizował cykl imprez pn. „Kazimierz bywa Kobietą”; jest to nowa, w założeniu cykliczna idea, organizowana w celu podkreślenia roli kobiety we współczesnym świecie.

3. Serwis internetowy Sympatia.pl oraz portal Onet.pl – organizatorzy ogólnopolskiego plebiscytu na najbardziej romantyczne miejsce w Polsce ufundowali dla Kazimierza Dolnego – zwycięzcy tego konkursu – romantyczną ławeczkę. Ławeczka została w lutym ustawiona na kazimierskim rynku.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

Pomiędzy 14 stycznia a 3 marca 2012r. uczestniczyłem w walnych zebraniach sprawozdawczych w siedmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowujących ich działalność za 2011 rok.

 

29 luty – wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu w Puławach, jakie odbyło się w Zespole Szkół przy ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym, podczas którego zostałem poproszony o przedstawienie stanu oświaty w naszej gminie.

 

14 marca – w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego oraz wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc odebrałem promesę na odbudowę drogi Dąbrówka – Podgórz. Dotacja w kwocie 450 tys. zł będzie pochodzić ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

21 marca – wspólnie z wojewodą lubelskim, marszałkiem województwa lubelskiego, przedstawicielami Wojewódzkiego Zarząd Urządzeń i Melioracji Wodnych w Lublinie i samorządowcami z regionu uczestniczyłem w corocznym przeglądzie stanu wałów przeciwpowodziowych na Lubelszczyźnie.

 

26 marca – uczestniczyłem w konferencji sprawozdawczej podsumowującej projekt pn. „Kampania promocyjna Krainy Lessowych Wąwozów” – zrealizowanego w ramach działania 7.2 RPO WL, dzięki któremu gmina Kazimierz Dolny – beneficjent projektu i jego koordynator na swoim terenie – wzbogaciła się m. in. o wyposażenie biura informacji turystycznej, tablice promocyjne, materiały reklamowe itp. 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-04-04 08:48:12
Ostatnia zmiana:
2012-04-04 08:48:17