Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2012r.

 

OR.0057.4.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 10 maja 2012r. do 22 czerwca 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2012 r.

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 15 maja 2012r. odbył się przetarg na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 107839L Dąbrówka - Podgórz w miejscowości Dąbrówka od km 0+243 do km 0+518,44”. Wpłynęło 5 ofert, z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kraśnika z ceną 335 217,14 złotych brutto. Realizacja powyższego zadania jest dofinansowana ze środków MSW w ramach programu usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

2. W dniu 16 maja 2012r. ogłoszono przetarg na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca i Rzeczyca Kolonia” obejmujące budowę sieci wodociągowej z rur PE na długości 776m i z rur PVC na długości 115m. Przetarg odbył się w dniu 4 czerwca 2012r. Wpłynęło 5 ofert, z których do realizacji wybrano ofertę złożoną przez P.W. Hydrosan Jerzy Skowronek z Lubartowa za cenę 39 209,92 złotych brutto. Umowę z wykonawcą podpisano 18 czerwca 2012r.

3. W dniu 11 czerwca 2012r. ogłoszono przetarg na „Budowę hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy - zagospodarowanie terenu”. Zadanie obejmuje m. in. budowę boiska do siatkówki o pow. 312m2, wykonanie dojazdów oraz parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej, chodników, wodościeków. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2012r.

4. W ramach remontów bieżących dróg:

- wbudowano 200 ton kruszonego gruzu betonowego na drogi gminne o nr ewid. 690, 691, 789 w Witoszynie;

- wbudowano 160 ton kruszywa łamanego na drogi gminne nr ewid. 663, 654 w Zbędowicach;

- wbudowano 60 ton kruszonego gruzu betonowego na drogę gminną nr ewid. 644 w Zbędowicach;

- wbudowano 370 ton kruszonego gruzu budowlanego na drogi gminne nr ewid. 106/2, 132/2; 498 w miejscowści Wylągi;

- wbudowano 120 ton kruszonego gruzu betonowego na drogę gminną nr ewid. 63/2 w Jeziorszczyźnie.

5. Trwają przygotowania do podpisania z firmą Archistudio s. c. z Katowic (zwycięzcą konkursu architektonicznego na koncepcję budynku GZS)  umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  i pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji I etapu Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym – szkoła podstawowa. W chwili obecnej omawiane są szczegółowe założenia treści zamówienia.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 15 maja 2012r. zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Lubelskim na kwotę 8 500,00 złotych dotyczące wykonania remontu obiektu grobownictwa wojennego – mogiły zbiorowej powstańców listopadowych i styczniowych w Parchatce. Prace restauracyjne na mogile zostaną przeprowadzone w miesiącach lipiec – sierpień.

2. 14 czerwca 2012r. ogłoszono przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22 w Kazimierzu Dolnym. Przetarg zaplanowano na 19 lipca 2012r. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 3000,00 złotych netto. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2008r.).

 

 

W dniu 11 maja 2012r. podpisano umowę na opracowanie wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Umowa obejmuje trzy etapy: analizę istniejącego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,  opracowanie modelu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  przygotowanie wytycznych do planu wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wytyczne zostaną przygotowane przez firmę Strobilus z Kiełczowa za 4000,00 złotych netto w terminie do 31 października 2012r.

 

Z zakresu promocji:

1. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wydarzenie plastyczne pn. „Wielkie Kazimierskie Rysowanie”, w którym wzięło udział ponad 970 małych rysowników z kilkudziesięciu szkół naszego województwa. Impreza była połączona z oficjalnym, uroczystym otwarciem szkoły modułowej GZS w Kazimierzu Dolnym, które swoją obecnością uświetniła m. in. p. Jolanta Szołno – Koguc  - Wojewoda Lubelski, p. Anna Szczepińska – Wicekurator Oświaty.

2. Reprezentacja gminy Kazimierz Dolny w składzie: Jerzy Arbuz, Grzegorz Dunia, Jacek Giza, Bartłomiej Łyszcz, Mirosław Opoka, Piotr Prażmo, Jakub Pruchniak, Damian Rybkowski, Kamil Seroka, Kamil Wydra wzięła udział w III Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Puławskiego, jaki odbył się w Puławach 16 czerwca 2012r. Nasza drużyna zdobyła II miejsce a Damian Rybkowski został uznany za najlepszego zawodnika turnieju.

3. W dniu 23 czerwca 2012r. na antenie Radia Lublin nadawana była trzygodzinna audycja, nagrywana na żywo, pn. „apetyt na Radio” z Kazimierza Dolnego - audycja promocyjna, zachęcająca do odwiedzenia Kazimierza zwłaszcza w okresie letnim.

4. W dniach 23 - 24 czerwca 2012r. Gmina Kazimierz Dolny zaprezentowała się podczas imprezy promocyjno-turystycznej pn. „Magiczny Trójkąt Turystyczny”. Impreza miała miejsce w Górze Puławskiej i była współfinansowana ze środków Programu Szwajcarskiego.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

19 maja - w Puławach przez Pałacem Czartoryskich uczestniczyłem w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka, imprezę połączono z 20-tą rocznicą powstania Państwowej Straży Pożarnej. Była to okazja do przekazania puławskiej PSP oraz kilku jednostkom OSP z terenu powiatu nowych samochodów pożarniczych, 

W dniach 25-28 maja przebywała w naszym mieście 25 – osobowa delegacja z partnerskiego miasta Stauffen w Niemczech. Pełniąc obowiązki gospodarza pokazałem naszym niemieckim partnerom Kazimierz, wspólnie zwiedziliśmy Lublin,

3 czerwca – wraz z delegacją członków OSP naszej gminy wziąłem udział w dorocznej pielgrzymce strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Kęble,

14 czerwca – wziąłem udział w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym, podczas którego przedstawiono ważne kwestie związane z działalnością hotelarzy i restauratorów oraz omówiono możliwości poprawy oferty turystycznej miasta i gminy,

18 czerwca – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności grupy w 2011r. a następnie podczas obrad Walnego Zebrania Członków udzielono absolutorium za 2011 rok dla Zarządu LGD,

21 czerwca – wziąłem udział w spotkaniu członków LGD, poświęconemu możliwościom pozyskania środków finansowych w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-06-26 11:51:06
Ostatnia zmiana:
2012-06-26 11:51:17