Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2012r.

 

OR.0057.5.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 25 czerwca 2012r.

do 13 sierpnia 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 14 sierpnia 2012 r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 28 czerwca 2012r. przeprowadzono przetarg na zadanie „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy - zagospodarowanie terenu”. Wpłynęło 3 oferty. Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Budimer Sp. z o. o. z Puław, która zaproponowała cenę 405 915,38 zł brutto.

2. W dniu 27 lipca 2012r. ogłoszono przetarg na zadanie „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych nad realizacją zadania inwestycyjnego modernizacji - przebudowy oczyszczalni ścieków w Bochotnicy gm. Kazimierz Dolny”. Złożonych zostało 11 ofert, spośród których wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Projektowo-Handlowego „AMM Instalacje” Adam Kukiełka z Puław za cenę 34 317,00 zł brutto.

3. W ramach funduszu sołeckiego przystąpiono do realizacji zadania „Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Skowieszynku” - w dniu 23 lipca 2012r. podpisano umowę z wykonawcą: „PESMENPOL” Firma Produkcyjno Handlowa z Trzemeśni za cenę brutto 11931,00 zł. Prace zgodnie z umową mają zostać wykonane w terminie do 30 sierpnia 2012r. 

4. Również w ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół studni w m. Bochotnica”. Do dziś (tj. do 14 sierpnia 2012r.) mogą być składane oferty na realizację tego zakresu robót.

5. Trwa remont trzech zabytkowych studni w Kazimierzu. Prace wykonuje Wojdyła Budownictwo Sp. z o. o. z Rabki Zdroju za kwotę 24 097,91 zł brutto. Zakończenie zadania planowane jest do dnia 3 września br.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. Zaplanowany na 19 lipca 2012r. przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22 w Kazimierzu Dolnym nie odbył się z powodu braku oferentów.

2. 26 lipca 2012r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu. Obejmują one mienie gminne:

- nieruchomość zabudowana budynkiem nieczynnej kotłowni węglowej, położona w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Doły, dz. nr ewid 1562/12 o pow. 0,0694 ha,

- nieruchomość zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, położona w miejscowości Parchatka, dz. nr 530/2, 530/3 o pow.  0,1203 ha,

- nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Bochotnica, obejmująca 8 działek o łącznej pow. 1,2352 ha (dz. nr ewid. 2457/1, 2457/4, 2457/3, 2457/2, 2457/7, 4257/1, 4257/2, 4257/3).

Na powyższe nieruchomości zostaną w najbliższym czasie ogłoszone przetargi.

3. W dniu 27 lipca 2012r. ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż mienia gminnego:

a) nieruchomość gruntowa, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej, działka nr ewid. 1120 o powierzchni 0,0326 ha, zabudowana budynkiem szaletu miejskiego; cena wywoławcza 670.270,00 zł netto,

b) nieruchomość gruntowa, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, działki nr ewid. 921, 922, 931/1 o powierzchni 0,1044 ha, zabudowana budynkiem tzw. „Łaźni”; cena wywoławcza 1.756.698,00 zł netto.

Powyższe ceny wywoławcze opierają się na wycenach nieruchomości zawartych w operatach szacunkowych z dnia 5 lipca 2012r. Obydwa przetargi odbędą się w dniu 9 października 2012r.

 

Zadania oświatowe:

W dniu 6 sierpnia 2012r. odbył się przetarg na zadanie pn. „Dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2012/ 2013”. Swoje oferty złożyło dwóch wykonawców: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Wschód” S.A. z Lublina oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z  Radzynia Podlaskiego. Do realizacji wybrano ofertę PKS z Radzynia Podlaskiego, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 128 856,00 zł brutto.

 

Z zakresu promocji:

1. W drugiej połowie lipca br. Gmina Kazimierz Dolny wydała bezpłatne materiały informacyjne dla turystów: folder pt. "Kazimierz Dolny. Informator dla turysty" (nakład 60 tys. egz.) oraz "Mapę centrum Kazimierza Dolnego" (nakład 80 tys. kartek w 100-kartkowych bloczkach). Materiały zrealizowano w ramach projektu unijnego pn. „Promocja walorów turystycznych Kazimierza Dolnego i okolic poprzez wydanie bezpłatnych materiałów informacyjnych” - współfinansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów z osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Materiały będą wykorzystywane m.in. w powstającym Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym.  

2. W ramach promocji turystyki aktywnej na naszych terenach w dniu 21 lipca 2012r. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz firmą „Dwa Żywioły” zorganizowała spływ kajakowo-pontonowy, w którym wzięło udział około 180 uczestników.

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

26 lipca – wziąłem udział w posiedzeniu przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, na którym omawiano możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach grupy na potrzeby realizacji osi LEADER

27 lipca – wspólnie z grupą radnych uczestniczyłem w koncercie oraz pikniku integracyjnym dla osób potrzebujących i niepełnosprawnych zorganizowanym na terenie plebanii m. in. przez nowopowstałe Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem Św. Anny

12 sierpnia – na zaproszenie Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Kazimierz” wziąłem udział w wieczornicy wędkarskiej na przystani z okazji 55-lecia istnienia lokalnego Koła Wędkarskiego.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-08-14 15:05:00
Ostatnia zmiana:
2012-08-14 15:05:07