Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2013r.

 

 

 

OR.0057.2.2013

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30 stycznia 2013r.

do 27 marca 2013r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 28 marca 2013r.

 Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 18 lutego 2013r. podpisano akt notarialny sprzedaży nieruchomości gminnej położonej przy ul. Senatorskiej tzw. Łaźni.

2. W dniu 7 marca 2013r. przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gminnych:

1) lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22 w Kazimierzu Dolnym o pow. 142 m2; do przetargu przystąpiła jedna osoba; miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 2 230,00 zł netto (wywoławczy – 2 200 zł), umowa zostanie podpisana na czas nieoznaczony,

2) pomieszczenie nr 1 – lokal użytkowy w budynku „Jatki” przy ul. Mały Rynek w Kazimierzu Dolnym, do przetargu przystąpiły 2 osoby, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1 300 zł netto (wywoławczy – 800,00 zł), umowa na czas nieoznaczony,

3) działka nr 1275 w Kazimierzu Dolnym – Góra Trzech Krzyży, do przetargu dopuszczono jedną osobę, czynsz za cały okres trwania umowy wynosi 50 500,00 zł netto (wywoławczy 50 000,00zł), umowa na czas oznaczony.

3. W dniu 26 marca 2013r. ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę:

a) na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej działki nr 180/5, 180/3 w Cholewiance, tzw. baza magazynowo – składowa, wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 500,00 zł netto,

b) części działek nr 1122/8 i 1122/9 położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej o powierzchni 30 m2 (5 stoisk o wymiarach 4 m x 1,5 m) przeznaczonych na zajęcie przez stragany nr 1 – 5. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi netto:

- stragan nr 1 – 1.800,00 zł,

- stragan nr 2 – 1.600,00 zł,

- stragan nr 3 – 1.400,00 zł,

- stragan nr 4 - 1.200,00 zł,

- stragan nr 5 – 1.000,00 zł.

Przetargi odbędą się 11 kwietnia 2013r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektów kompleksowej organizacji ruchu ma terenie miasta Kazimierz Dolny wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień do dnia 8 lutego 2013r. wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę złożoną wspólnie przez Infra-Geo z Mińska Mazowieckiego oraz Inżynieria i Środowisko z Warszawy za cenę 9 594,00 brutto. Umowę podpisano w dniu 25 lutego 2013r. z terminem wykonania zamówienia do końca kwietnia br.

2. W dniu 18 marca 2013r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa krawężnika i wjazdów w związku z odtworzeniem nawierzchni ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym”. Do przetargu przystąpiło 11 oferentów, spośród których do realizacji zamówienia wybrano Kan-Styl Agnieszka Kania z Ryk za cenę 84 647,19 zł brutto.

3. W dniu 21 marca 2013r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie i montaż metalowych kutych krat, barierek i poręczy na zamku w ramach rewaloryzacji i zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”. Złożono 3 oferty, z których do realizacji została wybrana firma „RENOVA” Sp. z o.o. z Warszawy za cenę oferty 51 414,00 zł.

 

Inne:

W lutym i marcu 2013r. w związku z wdrażaniem przez Gminę nowego systemu gospodarowania odpadami w ramach kampanii informacyjnej przeprowadzono spotkania we wszystkich sołectwach jak również w mieście. Celem tych zebrań było przybliżenie mieszkańcom zagadnień z zakresu tzw. „ustawy śmieciowej” oraz zapoznanie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przyjętych uchwał, w tym z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Spotkania z udziałem burmistrza i pracowników Urzędu Miasta odbyły się:

22 lutego w Parchatce (44 osoby) i w Bochotnicy (79 osób),

27 lutego w Wierzchoniowie – kilkadziesiąt osób,

28 lutego w Kazimierzu Dolnym  (41osób),

1 marca w Dąbrówce i Cholewiance (52 osób),

4 marca w Witoszynie (34), w Rzeczycy i Rzeczycy-Kolonii (76 osób),

6 marca w Skowieszynku i Wylągach (42 osób),

7 marca w Mięćmierzu i Okalu (38 osób),

11 marca w Jeziorszczyźnie (40) i na Górach (42).

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w sumie uczestniczyło w nich ponad pół tysiąca osób. Mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań, zgłoszenia swoich uwag i wątpliwości co do nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.  

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

5 luty – na zaproszenie i z inicjatywy władz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach odbyło się spotkanie pracowników naukowych IUNG-PIB z przedstawicielami naszej gminy, w którym uczestniczyłem wspólnie z radnymi Rady Miejskiej, sołtysami, pracownikami Urzędu Miasta; celem spotkania było przedstawienie samorządowcom wieloletniej działalności Instytutu.

 

18 luty - w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odebrałem promesę dotacji celowej w kwocie 260 tys. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Kazimierz Dolny; w ramach dotacji zostaną utwardzone i zabezpieczone przed erozją trzy wąwozy w miejscowościach Witoszyn, Rzeczyca i Bochotnica.

 

19 luty – w siedzibie KOKPiT-u uczestniczyłem w konsultacjach społecznych, dotyczących szans rozwoju regionu lubelskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, prowadzonych w ramach projektu systemowego „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

26 luty – w Kurowie wziąłem udział w walnym zebraniu członków Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, na którym podsumowano kadencję 2008-2013, wybrano nowe władze stowarzyszenia, przedstawiono propozycję zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. Do Rady LGD wybrano Grzegorza Dunię, Andrzeja Pisulę i Zbigniewa Bagińskiego jako przedstawicieli naszej gminy a w Zarządzie LGD reprezentować nas będzie radny Jakub Pruchniak.

 

3 marca – uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

 

4 marca – wziąłem udział spotkaniu z minister rozwoju regionalnego p. Elżbietą Bieńkowską, jakie miało miejsce w Puławskim Parku Technologicznym, spotkanie przebiegło pod znakiem nowej europejskiej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020

 

5 marca – w Nałęczowie w siedzibie Lokalnej Grupy Działania uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym utworzenia szlaku konnego na terenie gmin – członków LGD jako sieciowego produktu turystycznego. Celem spotkania było m.in. zidentyfikowanie miejsc, gdzie świadczone są usługi w zakresie turystyki konnej, omówienie wstępnego przebiegu szlaku, możliwości wsparcia finansowego, zawiązanie partnerstwa projektowego na rzecz utworzenia szlaku   

 

16 marca – w Bochotnicy wziąłem udział w pierwszym turnieju świetlic środowiskowych a następnie w pierwszym wieczorze wspomnień dla seniorów, zorganizowanym z inicjatywy sołtysa wsi p. Jadwigi Kozak i rady sołeckiej    

 

22 marca – w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. wartości wysoko cennych powołanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Do udziału w jego pracach zostałem zaproszony przez Podsekretarza Stanu w MTBiGM p. Janusza Żbika. Zespół ma za zadanie  wypracować stanowisko dla Komisji Kodyfikacyjnej dotyczące dalszych prac nad tezami przygotowywanego Kodeksu Budowlanego.

 

                                                                                                                            Burmistrz Grzegorz Dunia

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2013-03-28 14:27:18
Ostatnia zmiana:
2013-03-28 14:27:35