Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2007 r.


Sprawozdanie z  realizacji zadań w okresie między sesjami,

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2007 r.

 

 

Wysoka Rado,

 

                Jak Szanowni Państwo wiedzą, ostatni okres zdominowała sprawa dotycząca zajmowania przeze mnie stanowiska Burmistrza Kazimierza Dolnego i ewentualnego wygaśnięcia mojego mandatu.

Rozbieżność w interpretacji przepisów dwóch obowiązujących ustaw, spowodowana ich niejasnością i wzajemną niespójnością, nie została niestety   ostatecznie wyjaśniona.

Wojewoda Lubelski, działając z ramienia nadzoru nad pracą Rady Miejskiej, pozostał przy swoim stanowisku w tej sprawie i nadesłał w dniu 1 lutego 2007 r. pismo wzywające Radę Miejską do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mojego mandatu w okresie 30 dni od daty doręczenia tego pisma.

Wysoka Rada zajmie się tym zapewne w odpowiednim dla siebie czasie.

Staram się, by powyższa sprawa nie zakłóciła prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i podległych Gminie jednostek, i nie utrudniła życia mieszkańcom i wszystkim załatwiającym w Urzędzie Miasta swoje sprawy.

 

Sprawą dużej wagi w najbliższym czasie jest przeprowadzenie wyborów do organów sołeckich we wszystkich sołectwach w naszej Gminie.

Ustalony został harmonogram zebrań wiejskich, w czasie których wybrani zostaną sołtysi oraz składy rad sołeckich. Państwo Radni otrzymali ten harmonogram i jest on też dostępny na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Na zebraniach omawiane będą problemy danego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości.

Chciałbym, by żadna ważna sprawa nie przeszkodziła mi wziąć udziału we wszystkich zebraniach, jak to planuję.

Nawiązując do tematu utrzymania porządku i czystości, informuję, że trwa zawieranie umów z firmami na wywóz śmieci. Działają tu dwie firmy z Puław tj. Zakład Usług Komunalnych oraz Spółka Komunalnik, które w styczniu b.r. zawarły 584 umowy z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi.

Zakończono już prace przy przebudowie bloku żywieniowego i jadalni w budynku szkolnym w Kazimierzu Dolnym.

Gmina wystąpi do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczenie stołówki do użytkowania.

                Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki nr 1562/8, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Doły.

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 76 600,00 zł +22 % VAT, nabywcą nieruchomości została : WWS sp. z o.o. w Lublinie.

 

Zawarto umowę na wycenę nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Kazimierzu Dolnym i w Bochotnicy.

                Trwają prace nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz nad zmianami planu zagospodarowania

Projekt zmiany studium był dwukrotnie w styczniu 2007r. omawiany na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (w dniach  15 i 22 stycznia 2007r.). Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Komisję ( na posiedzeniu planowanym w dniu 5 lutego 2007r.) projekt zmiany studium zostanie przesłany do uzgodnień i po uzyskaniu tych uzgodnień będzie można wyłożyć studium do publicznego wglądu. Może to nastąpić jeszcze w lutym lub w marcu 2007r.,

Przygotowywane są materiały do podjęcia uchwały w sprawie projektu zmiany studium dla działki nr ew. 655/6 - projekt uchwały będzie gotowy w tym miesiącu. Jednocześnie przygotowywany jest projekt planu miejscowego dla tej działki.

Do 25 stycznia 2007r. był wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 1287, uwagi będzie można zgłaszać do dnia 14 lutego 2007r. Możliwe podjęcie uchwały sprawie planu miejscowego dla tej działki w marcu 2007r.

W dniu 26 stycznia br. wpłynęło ostatnie uzgodnienie dotyczące studium na wyciąg narciarski , obecnie projektanci przygotowują materiały do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium - wyciąg narciarski.

Spływają jednocześnie uzgodnienia dotyczące projektu planu zagospodarowania dla tego wyciągu narciarskiego.

Zaczęta została procedura w sprawie projektu zmiany studium i planu zagospodarowania pod drugi wyciąg narciarski.

Nadal wpływają wnioski mieszkańców o przekształcenia działek w planie przestrzennego zagospodarowania – obecnie mamy 43 wnioski.

W grudniu br. na stanowisku pracy ds. gospodarki przestrzennej wydano około 30 zaświadczeń z planu przestrzennego zagospodarowania, 15 wypisów i wyrysów z planu, 5 postanowień o wstępnej opinii podziału działek, 25 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydane zostały zarządzenia Burmistrza:

-   w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 r.,

-         w sprawie zmian w planie finansowym na 2006 r.,

-         zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

-         w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kazimierz Dolny.

W omawianym okresie wykonano:

- 3 wpisy do rejestru i 3 zmiany oraz 7 wykreśleń w rejestrze działalności gospodarczej,

- wydano 4 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

- wydano 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- i 54 zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

a także wydano 2 postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia działek na wniosek osób fizycznych.

 

                Wszczęta została procedura dotycząca reorganizacji szkół w Kazimierzu Dolnym (Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego) – połączenie w zespół.

Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007r. Komisja Edukacji jednogłośnie postanowiła, by zobowiązać Burmistrza do realizacji uchwały Rady Miejskiej z 2005r. dotyczącej “Programu zamierzeń w zakresie oświaty na lata  2005 – 2010”, w części dotyczącej powołania zespołu szkół.

W związku z tym wystąpiono o opinię do rad pedagogicznych w/w szkół. Opinie te zostaną następnie przesłane do Lubelskiego Kuratora Oświaty z prośbą o pozytywne zaopiniowanie zamiaru utworzenia zespołu.

W dniu  31 stycznia 2007r. odbyło się spotkanie  z przedstawicielami  związków zawodowych zrzeszających nauczycieli (ZNP i “Solidarności”), którego celem było uzgodnienie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 7 lutego 2007r.

 

 

Źródło informacji:
Renata Staroń
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-02-21 11:43:54
Ostatnia zmiana:
2007-02-21 11:43:54