Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie między sesjami,

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2007 r.

 

Wysoka Rado!

 

Od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 5 lutego 2007 r. zajmowałem się przede wszystkim przygotowaniem materiałów związanych z porządkiem obrad dzisiejszej sesji.

Ponadto poświęcałem czas na przygotowywaniu zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, co zakładałem obejmując stanowisko Burmistrza.

Chodzi o to, by dostosować organizację pracy Urzędu do coraz większych wymagań stawianych administracji, zwiększającej się ilości i rodzaju zadań do wykonania.

Pierwszym celem jest poprawienie warunków i sposobu obsługi interesantów.

Najlepszym wyjściem w tym zakresie będzie utworzenie tzw. „punktu obsługi interesanta”. Zakładam, że mieścić się on będzie w hallu na parterze Kamienicy Górskich.

W punkcie tym będą udzielane wszelkie informacje dotyczące miejsca, czasu i sposobu załatwienia sprawy w Urzędzie oraz kto osobowo sprawę załatwia.

Stanowisko powinno dysponować zestawem druków formularzy i wniosków wymaganych przy załatwianiu spraw typowych, powtarzających się itp. Trzeba stworzyć możliwość uiszczenia opłaty skarbowej na miejscu bez konieczności odsyłania zainteresowanych do kasy.

Zorganizowanie takiego punktu wymaga jednak sporego wysiłku organizacyjnego i merytorycznego oraz nakładów finansowych w kwocie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych na wykonanie zabudowy części hallu, wyposażenie w meble, łącze telefoniczne, sprzęt komputerowy i inne urządzenia.

Następna zmiana będzie dotyczyła powołania referatu, który kompleksowo zajmowałby się sprawami inwestycji i infrastruktury a przede wszystkich tworzenia i aktualizacji wieloletnich planów inwestycyjnych, aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju, rewitalizacji, przygotowywaniem projektów infrastrukturalnych wraz z wnioskami o finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej i wszelkich innych źródeł pozabudżetowych, przeprowadzaniem i rozliczaniem rzeczowo-finansowym i monitoringiem inwestycji. Referat zajmowałby się również organizacją i przeprowadzeniem w pełnym zakresie przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych oraz nadzorował sprawy z zakresu gospodarki komunalnej. Byłby to referat liczący 4 etaty.

Planuję także wykonać połączenie obecnego referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami z referatem zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska – łącznie 4 etaty. Obecne referaty współpracują ze sobą w zakresie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gminnych, podziału działek, rozgraniczeń i ochrony środowiska. Będą więc stanowić jeden referat. Do jego zadań będzie należeć także monitorowanie programów pomocowych dla rolnictwa i wsi z Unii Europejskiej wraz ze znajomością możliwości skorzystania z tych programów.

Większą rangę nadam w Urzędzie Miasta pracy na stanowisku zajmującym się kulturą, turystyką i promocją gminy, tak, by skutkowało to zwiększaniem atrakcyjności turystycznej Kazimierza i jego okolic i wydłużaniem sezonu turystycznego poprzez właściwe promowanie miasta i organizację ciekawych imprez.

Zamierzam stworzyć także zespół, który będzie na bieżąco zajmował się przygotowywaniem i podawaniem do publicznej wiadomości informacji o założeniach, przebiegu i efektach pracy Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu.

Przedstawiłem w ogólnym zarysie planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Wymagają one uszczegółowienia i dostosowania pod względem personalnym tj. zmian i uzupełnień zakresów czynności oraz przygotowania niektórych miejsc pracy pod względem technicznym i rzeczowym.

Po zakończeniu całości prac będzie można formalnie wprowadzić nowy regulamin organizacyjny odpowiednim zarządzeniem burmistrza.

Z zadań, które są realizowane, pragnę wymienić odbywające się wybory sołtysów i rad sołeckich. Przeprowadzono już zebrania i wybory władz sołeckich w następujących sołectwach:

 

- Zbędowice                – sołtys Pan Franciszek Czarnecki,

- Cholewianka             – sołtys Pani Beata Janicka,

- Mięćmierz-Okale      - sołtys Pan Leszek Skocz,

- Wylągi –ul. Doły       - sołtys Pani Krystyna Kubiś,

- Jeziorszczyzna           - sołtys Pan Waldemar Bochra

- Góry                              - sołtys Pan Krzysztof Godziszewski,

- Parchatka                   - sołtys Pan Sławomir Koza,

- Wierzchoniów           - sołtys Pani Krystyna Czarnota,

- Bochotnica                 - sołtys Pan Edward Skocz,

- Rzeczyca                    - sołtys Pan Tadeusz Sosik

 

Zebrania w pozostałych 4 sołectwach przeprowadzimy w tym tygodniu, zgodnie z harmonogramem.

                 W sprawie utworzenia Zespołu Szkół wykonaliśmy następny krok.

W dniu 8 lutego 2007 r. odbyło się spotkanie z nauczycielami i pozostałymi pracownikami wszystkich kazimierskich szkół w celu omówienia założeń, wyjaśnienia wątpliwości w tej sprawie. Uzyskałem opinie poszczególnych szkół: pozytywnie zaopiniowały projekt utworzenia Zespołu rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego a negatywną opinię wydała rada pedagogiczna Gimnazjum. Wystąpię do Kuratora Oświaty w Lublinie o zaopiniowanie projektu.

                 Referat Finansowy intensywnie pracuje nad wymiarem podatków na bieżący rok i wystawieniem nakazów płatniczych. Wydrukowano nakazy dla podatników z terenu miasta Kazimierza oraz Okala, Mięćmierza i Cholewianki, co stanowi ok. 35% ogółu nakazów.

W dniu dzisiejszym ogłoszony będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzu Dolnym przetarg na dzierżawę parkingu (dawny teren PZMot). Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2007 r., a procedura przetargowa będzie nadzorowana przez pracowników Urzędu Miasta.

Przeprowadzenie przetargów na parkingi miejskie (tzw. z płyt oraz zielony) jest  planowane na około 15 marca b.r. Obecnie wywieszone są na okres 21 dni, zgodnie z przepisami, wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wywieszony jest także wykaz nieruchomości dotyczący wydzierżawienia 2 straganów.

Przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla działki o nr 655/6 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Dolnego dla terenu w obrębie działki o nr 1287. Projekty powyższe zostaną przedstawione Komisjom Rady Miejskiej.

W dniach 5 i 19 lutego 2007 r. odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zmiany studium dla miasta i gminy Kazimierz Dolny.

 

Źródło informacji:
Renata Staroń
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-02-21 11:43:50
Ostatnia zmiana:
2007-02-21 11:43:50