Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

  

Burmistrz Kazimierza Dolnego

 


 

 

 

mgr Grzegorz Dunia

 

godziny przyjmowania interesantów:

wtorek  9 00 – 12 00

 

w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek  15 00 – 16 00

 

 

 

Stanowisko zajmowane z wyboru – wybrany na Burmistrza Kazimierza Dolnego w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2010 r.

 

Zadania i obowiązki Burmistrza:

 

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

 

1.       Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)     ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw związanych z działalnością Gminy Kazimierz Dolny i Urzędu Miasta,

2)     kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)     realizacja zadań w zakresie gospodarki finansowej gminy, wykonywanie budżetu,

4)     gospodarowanie mieniem komunalnym oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Miejskiej,

5)     określanie sposobu wykonania uchwał Rady i załatwiania wniosków i interpelacji posłów, senatorów i radnych,

6)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7)      przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,

8)      realizacja zadań szefa obrony cywilnej,

9)      podejmowanie działań niezbędnych do usunięcia nadzwyczajnych zagrożeń,

10)         podejmowanie decyzji w sprawach obronnych i ochrony przed powodzią,

11)        dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

12)        wykonywanie uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego wobec osób wymienionych w pkt 11,

13)        przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych i innych, od kierowników jednostek organizacyjnych gminy i wskazanych w przepisach pracowników samorządowych,

14)        reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowych, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz udzielanie pełnomocnictw procesowych,

15)        wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

16)        nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta oraz wydawanie innych aktów wewnętrznego zarządzania,

17)        nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej,

18)        wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawnych i statucie gminy oraz zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza.

 

2.       Burmistrz koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie:

- gospodarki finansowej,

- rolnictwa i gospodarki nieruchomościami,

- obrony cywilnej,

- spraw wojskowych,

- ochrony przeciwpożarowej,

- ochrony zdrowia,

- promocji gminy.

 

 

 

Źródło informacji:
Renata Staroń
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-04-25 09:37:38
Ostatnia zmiana:
2010-12-07 12:02:52