Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 22.03.2007 r. do 25.04.2007 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2007 r.

 

W omawianym okresie przygotowywane były przede wszystkim projekty uchwał ujętych w porządku obrad dzisiejszej sesji.

 

W związku z nastaniem okresu sprzyjającego prowadzeniu robót drogowych, przystąpiono do wykonywania zadań w zakresie remontów  bieżących dróg gminnych.

 Wykonane zostały następujące prace:

1.       utwardzenie drogi Góry-Skowieszynek (odcinek dł. 2700 mb),

2.       mechaniczne wyrównanie drogi w wąwozie w Zbędowicach,

3.       oczyszczenie rowu odwadniającego w Parchatce,

4.       Wyrównanie mechaniczne dróg w Dąbrówce oraz na odcinku ul. Krakowskiej od bazy MZK do przeprawy promowej,

5.       czyszczenie pasów drogowych ulic: Puławskiej, Czerniawy, Kwaskowa Góra i Krakowskiej oraz dróg przebiegających przez Witoszyn i Rzeczycę-Kolonię

6.       Utwardzenie drogi w Kol. Zbędowice na odcinku ok. 250 mb,

7.       Mechaniczne wyrównanie drogi gminnej gruntowej w Rzeczycy-Kolonii  (od strony Słotwin),

8.       Aktualnie prowadzone są prace remontowe polegające na uzupełnianiu ubytków mieszanką asfaltową w nawierzchni ul. Puławskiej, drogi  w Zbędowicach oraz w Cholewiance .

       Łączny koszt robót drogowych na dzień 24.04.2007 r. obliczono na kwotę 38 tys. zł.

W marcu zakupiono 4 wiaty przystankowe, które ustawione zostały w Parchatce, Zbędowicach, Dąbrówce oraz przy ul. Słonecznej Kazimierzu. Wykonywane są prace polegające na utwardzeniu terenu wokół wiat płytkami chodnikowymi.

Zlecono opracowanie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej Spółce. z o.o. Lachmann+Partner Polska z Konina  za kwotę 17.324 zł.

 

W dniu 18 kwietnia b.r. odbyły się przetargi na utrzymanie zieleni miejskiej oraz na utrzymanie czystości i administrowanie targowiska w mieście.

Na każdy przetarg wpłynęły po trzy oferty (zieleń, oczyszczanie). Przetarg wygrała Sp. z o.o. Almax-Komunalnik z Puław. Oczekujemy na uprawomocnienie się przetargu.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  1. podpisano akt notarialny - umowę sprzedaży działki nr 1562/4, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Doły,
  2. przeprowadzono w dniu 27 marca 2007 r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dz. nr 1122/6 położonej przy ul. Browarnej o pow. 6 m2 i części działki nr 1113 położonej przy ul. Rynek również o pow. 6 m2, przeznaczonych na zajęcie nieruchomości pod stragan,
  3. przeprowadzono w dniu 27 marca 2007 r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części piwnicy położonej w budynku Urzędu Miasta ul. Rynek 12, przeznaczonej na pomieszczenie magazynowe,
  4. podpisano aneksy do umów dzierżawy letnich ogródków kawiarnianych,
  5. podpisano aneksy do umów dzierżawy lokali użytkowych,
  6. podpisano umowę na stragan z PTTK przy ul. Rynek,
  7. wydano dwie decyzje w sprawie podziału nieruchomości.

 

W dniu 28 marca 2007 r. przeprowadzony został przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzu Dolnym przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę parkingu samochodowego, przy ul. Tyszkiewicza (dawny teren PZMOT). Do przetargu przystąpiły 3 osoby, 1 osoba nie została dopuszczona do przetargu z powodu braku pełnomocnictwa. Najwyższa zaoferowana stawka to: 44 000,00 zł. Dzierżawca wyłoniony w przetargu – Pani Barbara Bieniek.

 

W zakresie inwestycji komunalnych :

Zakończona została budowa nawierzchni ul. Dębowe Góry na odcinku 200 mb – koszt 28.500 zł.

Na przetarg ogłoszony na dzień 12.04.2007 r. na budowę I etapu wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii wpłynęła jedna oferta - Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego „BUDIMER” Sp. z o.o. z Puław   z ceną 198.677,04 zł.

W dniu 24.04.2007 r. podpisana została umowa - rozpoczęcie robót planowane jest na początku maja b.r.. 

Ogłoszone przetargi na inwestycje w zakresie drogownictwa zostały rozstrzygnięte następująco:

-„Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochotnicy” 360m2 - wpłynęły dwie oferty, których otwarcie nastąpiło w dniu 13.04.2007 r.. Wybrano ofertę firmy „POLTOR” Sp. z o.o. z Dęblina z ceną - 51 274, 36 zł.

- „Odbudowa drogi gminnej w Witoszynie” dł. 130mb – otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.04.2007r., wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy „POLTOR” Sp. z o.o. z Dęblina z ceną – 41 394,60 zł.

-„Umocnienie nawierzchni drogi gminnej w wąwozie Doły, gmina Kazimierz Dolny” - dł. 650mb – otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.04.2007r., wpłynęły dwie oferty, wybrano ofertę firmy „POLTOR” Sp. z o.o. z Dęblina, cena oferty - 171 300,20 zł.

Do uczestników przetargów wysłano zawiadomienia o wyborze oferty.

Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Odbudowę drogi gminnej w Kazimierzu Dolnym”- dł. 150mb (droga ul. Krakowska od przeprawy promowej do ul. Słonecznej). Termin otwarcia ofert - 07maja 2007 r.

    W omawianym okresie wydałem:

1) zarządzenia w sprawie:

-  zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007,

-          ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kazimierzu Dolnym oraz dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym,

-         powołania składów komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów  na w/w stanowiska dyrektorów szkół,

  2) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

    1 decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

W zakresie turystyki i promocji:

 

W dniu 3 kwietnia w Nałęczowie uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną “Ziemia Nałęczowska“ dotyczące prezentacji audytu turystycznego opracowanego dla 11 gmin z powiatu puławskiego i opolskiego, w tym dla gminy Kazimierz Dolny.             Audyt opracowała Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie.

W dniach 20-22 kwietnia na wspólnym stoisku organizowanym pod hasłem “W krainie lessowych wąwozów” miasto Kazimierz Dolny, wspólnie z Nałęczowem i Puławami reprezentowane było na XII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO – w Warszawie, w formie materiałów promocyjnych promujących walory naszego miasta i regionu.

W zakresie gospodarki przestrzennej:

1) od dnia 12 kwietnia 2007r. do 15 maja 2007r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany studium dla działek z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski. Do 5 czerwca 2007r. mogą być zgłaszane uwagi dotyczące projektu zmiany studium, następnie studium przedłożone zostanie Radzie Miejskiej do uchwalenia, co planujemy na czerwiec 2007 r.,

2) równocześnie prowadzone są prace projektowe przy zmianie planu miejscowego dla działek przewidzianych pod wyciąg. Aktualnie przekazano projektantom uzgodnienia do projektu tej zmiany. Podjęcie uchwały planu miejscowego dla tych działek możliwe jest we wrześniu 2007 r.,

3)projekt zmiany studium dla miasta i gminy Kazimierz Dolny był omawiany    na spotkaniu z biurem projektowym Budplan sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2007r.- nanoszono poprawki w części rysunkowej zmiany studium,

Obecnie nadal wpływają wnioski mieszkańców o przekształcenia działek w planie przestrzennego zagospodarowania – zaewidencjonowano już 70 wniosków,

W ostatnim miesiącu wydano 35 zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie przestrzennego zagospodarowania, kilka wypisów i wyrysów z planu, 5 postanowień o wstępnej opinii podziału działki oraz 15decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

W ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach i naradach:

w dniu 23.03.2007 r.- w spotkaniu z Wojewodą i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Prezydentem Lublina i przedstawicielem Zamościa, na którym to spotkaniu  przedstawiono nam propozycję utworzenia w każdej z tych gmin stanowisk miejskiego konserwatora zabytków, którym przekazana zostałaby część kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z tym, że koszty utrzymania stanowiska obciążałyby nasz budżet, na w/w propozycję udzieliłem odpowiedzi negatywnej. Naszym zdaniem stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w Kazimierzu Dolnym powinno być utworzone w ramach struktur organizacyjnych służby ochrony zabytków, jak miało to miejsce w latach poprzednich, jako delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie,

w dniu 26.03.2007 r. – w spotkaniu z załogą Miejskiego Zakładu Komunalnego – omówiono sprawy funkcjonowania Zakładu w związku z długotrwała chorobą Dyrektora oraz kontynuacją restrukturyzacji,

w dniu 27.03.2007 r.- w posiedzeniu nowo powołanej Rady Społecznej SP ZOZ,  która przyjęła sprawozdanie finansowe za 2006 r. złożone przez ustępującego dyrektora. W dniu 1.04.2007 r. na stanowisko Dyrektora SP ZOZ powołałem Panią Ewę Słotwińską,

w dniu 28.03.2007 r. – w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Powiatowej Policji, na którym omówiono problemy bezpieczeństwa w mieście w czasie tegorocznego sezonu turystycznego,

w dniu 29.03.2007 r.- w Nałęczowie w spotkaniu Honorowego Komitetu Wyścigu Kolarskiego Skoda Auto Grand Prix MTB, w którym uczestniczył także M marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Czesław Lang, w związku z planowanym na obszarze gmin Nałęczów, Wąwolnica i Kazimierz Dolny wyścigiem rowerów górskich w dniach 19-20.05.2007 r.,

w dniu 30.03.2007 r. – w spotkaniu u Marszałka Województwa  w sprawie organizacji Festiwalu pn .”Sztuka i Film- Dwa Brzegi” zaplanowanego w dniach 4-11.08.2007 r. W dniu 24.04. 2007 r. uczestniczyłem w Warszawie w I konferencji prasowej w sprawie tego Festiwalu, gdzie zaprezentowany został program Festiwalu i imprez towarzyszących. W spotkaniu uczestniczył również Marszałek Województwa Lubelskiego, Pani Grażyna Torbicka jako Dyrektor Artystyczny Festiwalu oraz Dyrektor Telewizji Lublin,

w dniu 11.04.2007 r. – w spotkaniu z Wójtem Gminy Karczmiska w sprawie omówienia warunków realizacji wodociągu w Rzeczycy-Kolonii,

w dniu 12.04.2007 r.- wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w wyjazdowym spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i w Zarządzie Wojewódzkim OSP w Lublinie w sprawie uzyskania poparcia dotyczącego przyznania środków finansowych na zakup samochodu bojowego dla OSP Kazimierz Dolny, na karosaż samochodu bojowego w OSP Bochotnica oraz na inne potrzeby straży pożarnej,

w dniach 17-18.04.2007 r. – w konferencji w Lublinie depozytariuszy miast posiadających tytuł Pomnika Historii przyznany decyzją Prezydenta RP, zorganizowanej z okazji uroczystości nadania tego tytułu Starówce Lubelskiej oraz Zespołowi Parkowo-Pałacowemu w Kozłówce,

w dniu 23.04.2007 r.- odbyła się zorganizowana przeze mnie konferencja dotycząca poprawy wizerunku miasta w zakresie reklam, szyldów i innych zagadnień związanych z właściwym wykorzystaniem przestrzeni publicznej miasta,

w dniu 25.04 2007 r. – przewodniczyłem komisjom konkursowych powołanych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.

W wyniku przeprowadzenia konkursów kandydatami na te stanowiska zostali:

- na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Dąbrówce - Pani Marzena Sypuła,

- na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym -  Pan Jerzy Arbuz.

Jeśli Kurator Oświaty w Lublinie nie przedstawi zastrzeżeń wobec tych kandydatur, osoby te zostaną powołane przeze mnie na stanowiska dyrektorów.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-06-15 14:04:28
Ostatnia zmiana:
2007-06-15 14:04:28