Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2007 r.


 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 26.04.2007 r. do 19.06.2007 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2007 r.

 

W tym okresie wykonano następujące prace:

Z zakresu bieżącego utrzymania dróg, czystości i porządku , gospodarki komunalnej:

1.       Mechanicznie wyrównano gminne drogi gruntowe w Witoszynie  (396,50 zł)

2.       Oczyszczono przepusty pod drogą gminną w Okalu, podcięto gałęzie na odcinku przez las, podniesiono zapadnięte trylinki na łuku drogi oraz oczyszczono drogę z namułu wzdłuż krawężników.(2 500 zł)

3.       Wykonano remonty bieżące dróg masą asfaltową w miejscowości: Cholewianka, Zbędowice, Kazimierz Dolny ul. Puławska. (5 500 zł wykonawstwo + masa asfaltowa 3729 zł)

4.       Mechanicznie wyrównano drogę w Bochotnicy tzw. ”Brzeziny” (793 zł)

5.       Wyrównano równiarką drogę w Kol. Rzeczyca.(400 zł)

6.       Utwardzono drogę w Kol. Zbędowice  gruzem, tłuczniem i destruktem, (planowane jest w najbliższym czasie dowiezienie na tą drogę destruktu) – (6776 zł)

7.       Pomalowano zadaszenie przystankowe przy ulicy Doły i w Dąbrówce.

8.       Wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Zamłynie w Bochotnicy projektując progi spowalniające.

9.       Zaopatrzono wszystkie zadaszenia przystankowe w kosze na śmieci, dowieziono kosze do Bochotnicy ul. Zamłynie w kier. szkoły i do Mięćmierza.

10.    Wykonano letnie nasadzenia kwiatów i bylin na skwerku przy budynku poczty.

11.    W miesiącu czerwcu planowana jest poprawa przejezdności dróg gminnych w wąwozach na terenie Bochotnicy i Dołów-Wylągów oraz odmulenie rowu odwadniającego na Dołach przy udziale PZD.

12.    W miesiącu czerwcu planowane jest wykonanie rowu odwadniającego w Bochotnicy koło szkoły.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1.       podpisano akt notarialny – umowę sprzedaży – działka nr 1480/2, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Kwaskowa Góra,

2.       przeprowadzono w dniu 28 maja 2007 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny;

3.       wydano 7 decyzji podziałowych

W omawianym okresie Sąd Okręgowy I instancji I Wydział Cywilny w Lublinie w dniu 23 maja 2007r. wydał korzystne dla Gminy rozstrzygnięcie. Jest to rozstrzygnięcie oddalające powództwo o zasiedzenie 3 nieruchomości zabudowanej Kamienicą Gdańską. Od lat 40-tych pani S.  jest współwłaścicielką 1 nieruchomości. Wyrok utrzymuje, że Skarb Państwa jest współwłaścicielem w  3. W maju złożono wniosek o uzasadnienie wyroku tzw. zapowiedź apelacji.   

Z zakresu bieżących inwestycji drogowych :

1.      Wyłoniono wykonawcę na odbudowę drogi gminnej ul. Krakowska (przy przeprawie promowej) w Kazimierzu Dolnym  - otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.05.2007r., wybrano ofertę firmy “POLTOR” z Dęblina. Cena ofertowa: 29 416,64 zł

2.      Ogłoszono przetargi na:

1.       Umocnienie nawierzchni wąwozu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wierzchoniów - otwarcie ofert nastąpiło 28.05.2007r. Realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe “BUDIMER” Sp. z o. o. z Puław. Cena ofertowa: 158 049,61 zł

2.       Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej ul. Akacjowa w Kazimierzu Dolnym  -  otwarcie  ofert  nastąpiło  11  czerwca  tego  roku.  Wybrano   ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano–Usługowego “BIDIMER” Sp.zoo. z Puław. Cena ofertowa: 25 164,20 zł

 

3.      Wydano decyzję na lokalizację zjazdu na ul. Góry – 1 szt.

4.      Wydano decyzje na zajęcie pasa drogowego – 14 szt.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1.       Rozpoczęto roboty przy budowie wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii.  Zakres prac obejmuje budowę sieci dł. 1787m i przyłączy dł. 431m , szt 18. Jest to pierwszy etap inwestycji

2.       Opracowano dokumentację budowy szamba przy strażnicy OSP w Rzeczycy i rozpoczęto jego budowę.

3.       W dniu 8.05.2007r. wszczęto postępowanie przetargowe na budowę kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym. Otwarcie ofert odbyło się 22.05.2006r. Wpłynęło 6 ofert. Trzy oferty zostały odrzucone jako nie spełniające specyfikacji w zakresie zaproponowanych urządzeń. Wniesiono dwa protesty, co do odrzucenia oferty, oraz wyboru wykonawcy. W rezultacie wniesionych protestów przetarg został unieważniony. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone z uwzględnieniem zastosowania urządzeń równoważnych.

4.       Wykonano mapę dla celów projektowych  przebudowy infrastruktury na działce ul. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym. Projektant przygotowuje koncepcję przebudowy.

5.       Opracowano kosztorys  prac związanych z doraźnym uszczelnieniem dachu budynku dawnej szkoły w Zbędowicach. Koszt napraw wynosi 5 394,24 zł brutto.

6.       Zakupiono pompy i zestaw naprawczy do pompowni ścieków w ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym. Szacunkowe koszty około 26.000 zł.

 

W okresie od 26.04 do 19.06.2007r. dokonano 28 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmieniono 16 wpisów, wykreślono 8 podmiotów. Wydano 3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego; 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 35 zaświadczeń o uiszczeniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi. Wydano 1 zmianę licencji na wykonywanie transportu taksówką.

 

Z zakresu oświaty

1.       Opracowano i wydano 35 decyzji dotyczących przyznania stypendiów socjalnych za okres styczeń-maj 2007r. w związku z otrzymaniem dotacji celowej na to zadanie. Stypendia dotyczą 71 uczniów na kwotę 15.905zł.; zostaną one wypłacone po przedłożeniu rachunków, faktur potwierdzających dokonanie zakupów przedmiotów o charakterze edukacyjnym,

2.       Zatwierdzono arkusze organizacyjne podległych szkół na przyszły rok szkolny. Arkusze uprzednio zostały pozytywnie zaopiniowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska:

1.       od dnia 12 kwietnia 2007r. do 15 maja 2007r. był wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium dla działek z przeznaczeniem pod wyciąg narciarski, w terminie określonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym wpłynęło dwie uwagi  dotyczące projektu zmiany studium- od właścicieli działek o nr ewid. 362 i 364. Pisma te zostały przekazane firmie Budplan.

2.       został wysłany do uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 655/6,

3.       projekt zmiany studium dla miasta i gminy Kazimierz Dolny nie został uzgodniony przez: Lubelski Urząd Wojewódzki-Wydział Środowiska i Rolnictwa; Starostwo Powiatowe w Puławach; Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej; Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zarząd Województwa Lubelskiego. Wszystkie uwagi zostały przekazane do biura projektowego,

4.       w chwili obecnej nadal wpływają wnioski mieszkańców o przekształcenia działek w planie przestrzennego zagospodarowania – jest 80 wniosków,

5.       od ostatniej sesji Rady Miejskiej wydano ok. 50 zaświadczeń z planu przestrzennego zagospodarowania, wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania ok. 15, postanowień o wstępnej opinii podziału działki -10, decyzje zezwalające na wycinkę drzew-7.

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków proponuje aby utworzyć w Urzędzie stanowisko do spraw ochrony zabytków. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu komisji stwierdza się potrzebę takiego stanowiska ale nie widzimy możliwości finansowych utworzenia go  w strukturach Gminy. Przychylamy się bardziej do koncepcji utworzenia delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kazimierzu Dolnym albo też włączenie go w struktury Starostwa Powiatowego. W tej sprawie w dniu 19.06.2007r. prowadzono rozmowy z Wojewodą Lubelskim oraz Starostą Puławskim, które w najbliższym czasie będą kontynuowane.

 

Na spotkaniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 15.06.2007r. przedstawiono szeroko zakrojoną koncepcję budowy obiektów rekreacyjnych w Kazimierzu. Potencjalny inwestor zaproponował odkupienie projektu hali sportowej na Kwaskowej Górze; miałoby tam powstać osiedle mieszkaniowe z domami przeznaczonymi pod wynajem, natomiast obiekty rekreacyjne widziałby w okolicach kamieniołomu. Planuje wybudowanie basenu, akwaparku. Sprawa jest otwarta, będziemy prowadzić rozmowy szczególnie, że kwestia budowy osiedla na Kwaskowej Górze budzi wątpliwości.

Tytułem informacji - Społeczny Komitet Budowy Obiektów Sportowych przeznaczył 10.000 zł. na sfinansowanie rozpoczęcia prac geodezyjnych pod budowę hali sportowej. 

 

Dnia 8 maja przeprowadziłem procedurę  naboru na wolne stanowiska urzędnicze. W jej wyniku zostały obsadzone: stanowisko ds. finansowych – od 10 maja oraz stanowisko ds. obronnych – od 21 maja 2007r.

 

W okresie od 26.04 do 20.06.2007r.  wydałem następujące zarządzenia:

1.       w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007,

2.       w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie spowodowanych mrozem,

3.       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu na rok 2006 Kazimierskiego Ośrodka Kultury,

4.       w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007,

5.       w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2007,

6.       w sprawie podziału środków przeznaczonych na zabezpieczenie przed erozją dna wąwozu w ciągu drogi gminnej,

7.       w sprawie podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

 

W okresie miedzysesyjnym w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach i naradach:

 

W dniu 27.04.2007r. – odbyłem spotkanie z Prezesem i Zarządem firmy „Lubzel”, na którym omawiane były możliwości finansowania przez tę firmę przebudowy linii energetycznej i oświetleniowej na ul. Krakowskiej i Klasztornej

 

29.04.2007r. - wraz z członkami jednostek OSP z terenu Gminy uczestniczyłem w pielgrzymce z okazji Dnia Strażaka, uroczystości te miały miejsce w Wąwolnicy i Kęble,

 

21.05.2007r. – w Prokuraturze dla miasta Radomia wraz z dwoma pracownikami składałem zeznania jako świadek w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym,

 

22.05.2007r. odbyłem w Lublinie szkolenie z zakresu spraw obronnych organizowane przez Wojewodę Lubelskiego

 

24.05.2007r. w Warszawie prowadziłem rozmowy z Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na temat pomocy w pozyskiwaniu środków na zakup samochodu do jednostki OSP w Kazimierzu oraz na karosaż samochodu,

 

25.05.2007r. miało miejsce zorganizowane przeze mnie spotkanie mające na celu podniesienie spraw związanych z organizacją Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych        

 

29.05.2007r. w związku z poszukiwaniem wszelkich możliwości realizacji budowy Regionalnego Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjno-Sportowego w Kazimierzu Dolnym wziąłem udział w spotkaniu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w Warszawie, który to klub realizuje „Program na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce”, ułatwia dostęp do informacji gospodarczej nt. rynku budownictwa sportowo-rekreacyjnego, nowych technologii i materiałów, regulacji prawnych oraz przepisów i norm branżowych a także umożliwia wymianę doświadczeń,

 

30.05.2007r. wraz ze Stowarzyszeniem „Dwa Brzegi” byłem inicjatorem  spotkania mieszkańców Kazimierza z organizatorami Festiwalu Filmowego „Dwa Brzegi” i Dyrektorem Artystycznym panią Grażyną Torbicką; mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zapewnienia porządku i spokoju w czasie festiwalu, zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag co do jego przebiegu , a także zostali poinformowani o działaniach Gminy i organizatorów zmierzających w tym kierunku,

 

31.05.2007r. odbyłem spotkanie z Wojewodą Lubelskim, na którym przedstawiłem problemy związane z funkcjonowaniem samorządu gminnego i jego potrzeby finansowe; zaprosiłem Wojewodę na naradę do Kazimierza,

 

02.06.2007r. przyjąłem delegację Szkoły Lotniczej z Salon de Prevence we Francji; jest to szkoła partnerska dla  „Szkoły Orląt” w Dęblinie, po powitaniu oprowadziłem delegację francuską po miasteczku,

 

04.06.2007r. uczestniczyłem w spotkaniu wyjazdowym z Prezydentem Zamościa w jego siedzibie, które miało na celu m.in. wymianę doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w ramach tzw. programu rewitalizacji miast,

 

04.06.2007r. w godzinach popołudniowych powitałem w Kazimierzu przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego kardynała Paula Pouparda, któremu towarzyszył metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński. Wizyta była związana z faktem przyznania Jego Eminencji tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

 

w dniach od 07 do 09 czerwca 2007r. gościliśmy oficjalną delegację i drużynę piłki nożnej FC Griner z partnerskiego miasta Stauffen,

 

12.06.2007r. wraz z  Prezydentem Puław, Starostą Puławskim oraz Burmistrzem Nałęczowa  podpisałem porozumienie w sprawie organizacji EURO 2012; nasz region w ramach promocji miałby ubiegać się o możliwość goszczenia jednej z reprezentacji narodowych uczestniczących w finałach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

 

12.06.2007r. wziąłem udział w spotkaniu mieszkańców domu rotacyjnego przy ul. Doły 4 z zarządcą nieruchomości firmą „Konkret”, gdzie omawiane były sprawy związane z administrowaniem budynkiem, który jest własnością Gminy, remontem kotłowni i sprawy zadłużenia z tytułu czynszów,

 

13.06.2007r. w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadziłem rozmowy z Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Janem Winterem mające na celu pozyskanie środków finansowych na zabezpieczenie dróg w wąwozach,

 

13.06.2007r. w Biurze Projektowym BUDPLAN, które opracowuje studium zagospodarowania przestrzennego Gminy uczestniczyłem w spotkaniu, na którym omawiano problemy związane z realizacją przez biuro zaleceń przekazanych przez instytucje uzgadniające studium, 

 

14.06.207r. odbyło się spotkanie, w którym wziąłem udział na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami; omawiano na nim sprawy związane z ochroną konserwatorską Kazimierza Dolnego,

 

17.06.2007r. na zaproszenie Burmistrza Chmielnika uczestniczyłem w V Spotkaniach z Kulturą Żydowską w Chmielniku i Szydłowie, 

 

19.06.2007r.  moje zaproszenie przyjął Wojewoda Lubelski, w ramach jego wizyty miały miejsce dwie narady:

1.       z udziałem Starosty Puławskiego, Prezydenta Puław oraz Burmistrza Nałęczowa, gdzie przedstawiono wspólny pomysł na rzecz promocji regionu przed EURO 2012

2.       narada z udziałem Komendantów Wojewódzkiego i Powiatowego Policji, Kierownika miejscowego Posterunku Policji a także Przewodniczących komisji Rady Miejskiej, na której omawiano ważne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w związku z trwającym sezonem turystycznym oraz w kontekście czekających nas dużych imprez, m.in. związane z ruchem drogowym, parkowaniem pojazdów, bezpieczeństwem na Wiśle. Poruszono sprawę możliwego wsparcia siłami policyjnymi miejscowego posterunku.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-06-22 08:52:30
Ostatnia zmiana:
2007-06-22 08:52:30