Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Podstawa prawna funkcjonowania Urzędu Miasta.


 

 

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U z 2006 r. Nr 216, poz.1584),
 5. ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.),
 6. ustawy z jednia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz.136 ze zm.)
 7. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 8. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., poz. 94 ze zm.),
 10. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 11. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.),
 12. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163),
 13. Uchwała Nr XLI/289/06 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 lipca 2006 r w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta w Kazimierzu Dolnym,
 14. zarządzenie Nr 10 Kierownika Urzędu Miasta - Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta  w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-06-22 09:29:47
Ostatnia zmiana:
2007-06-22 09:29:47