Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 października 2007 r.


 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 28 sierpnia do 18 października 2007r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 października 2007r.

 

 

W ciągu ostatnich tygodni, dopóki pozwalają warunki atmosferyczne prowadzone są następujące roboty drogowe. I tak:

 

1.        Zlecono nawiezienie kruszyw budowlanych na drogę gminną nr 655, położoną w Zbędowicach w celu zasypania ubytków, które powstały na skutek gwałtownego spływu wód.

2.        Nawieziono kruszywo na drogę gminną nr 690 i  692 oraz materiał betonowy kruszony na drogę nr 604 i 700 w Witoszynie.

3.        Wykonano podbudowę z kruszyw budowlanych na drodze gminnej, ul. Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (odcinek długości 400 metrów)

4.        Zlecono wykonanie dokończenia remontu drogi gminnej na ul. Akacjowej na odcinku 60 metrów (w/w droga będzie wykonana z trylinki, zostaną ustawione krawężniki)

5.        Zlecono nawiezienie 80 ton kruszywa na drogę gminną nr 552 w Rzeczycy

6.        Zlecono nawiezienie 5 ton tłucznia oraz 20 ton materiału kruszonego na drogę gminną nr 640 w Bochotnicy

 

Z zakresu inwestycji gminnych: 

1.       W dniu 11 września 2007r. odbyło się spotkanie w budynku byłej szkoły w Zbędowicach, na którym ustalono program użytkowy do wykonania projektu budowlanego modernizacji budynku, aktualnie przygotowywana jest koncepcja przebudowy przez projektanta.

2.       Zakończono budowę kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym. Odbiór końcowy odbył się 12 października. Koszt końcowy robót budowlanych blisko 140 tys. zł.

3.       Realizowane są prace remontowe w zwolnionym lokalu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12, z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe. Wykonawcą robót jest firma Pana Adama Watrasa. Koszt robót remontowych wynosi 19 000zł. Termin zakończenia prac planowany jest na 19 października.

 

W omawianym czasie w zakresie działalności gospodarczej dokonano: 

10 wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

6 zmian wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

9 wykreśleń z rejestru działalności gospodarczej,

3 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

13 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alk.

30 zaświadczeń o uiszczeniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

1 zmianę licencji na wykonywanie transportu taksówką. 

 

W zakresie bieżącego utrzymania porządku:

W czterech wsiach (Cholewianka, Dąbrówka, Męćmierz i Okale) w miesiącu wrześniu przeprowadzono kontrole posesji, które nie mają podpisanych umów na wywóz nieczystości.

W trakcie realizacji jest opracowywanie aktualizacji oznakowania drogowego dróg i ulic na terenie miasta.

W przyszłym tygodniu zostaną wymienione zniszczone znaki drogowe na drogach powiatowych i gminnych.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie od ostatniej sesji:

1.        Wykonano zabezpieczenie budynku „Wikarówki” przy ul. Nadrzecznej w Kazimierzu Dolnym za kwotę 9 000,00 zł netto;

2.        20 września przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 80/14  i 801/15;

3.        11 października podpisano akt notarialny – umowę sprzedaży działki nr 801/14, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej;

4.        12 października podpisano trzy akty notarialne – umowę sprzedaży działki nr 1/3 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej, działek nr 937/4, 937/5/ i 937/12, położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej oraz umowę wstępnej sprzedaży działki nr 2072/7, położonej w Kazimierzu Dolnym – boczna ul. Słonecznej (ta nieruchomość nabywana jest przez gminę z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi);

5.        15 października nabywca wyłoniony w przetargu przeprowadzonym 20 września odstąpił od zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży działki nr 801/15

6.        wydano 6 decyzji podziałowych.

7.        Od września trwają warsztaty rewitalizacyjne, na których omawiane są kwestie związane z opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji miasta Kazimierz Dolny, dokonywana jest analiza problemów i celów związanych z rozwojem miasta, określenie pożądanych zmian przyszłych i ich funkcji, analiza mocnych i słabych stron miasta oraz przygotowanie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny - dokumentu niezbędnego do aplikowania o jakiekolwiek środki z funduszy europejskich.

 

Z zakresu gospodarki przestrzennej:

1.       trwa wyłożenie do publicznego wglądu zmiany planu dotyczącej działki nr 655/6, zmiana jest wyłożona od 8 października do 7 listopada 2007r., a w dniu 12 października odbyła się dyskusja publiczna na ten temat.

2.       w dniach od 17 października do 7 listopada 2007r. projekt zmiany studium i zmiany planu dotyczący działek nr 70 i 71 w Kazimierzu Dolnym (wyciąg) jest udostępniony w pok. nr 6 przy ul. Rynek 12; zawiadomienia do instytucji uzgadniających i opiniujących zmianę studium i planu wysłano 8 października.

3.       trwają ostatnie przygotowania mające na celu uzyskanie uzgodnień i opinii od instytucji wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy; ciągle wpływają nowe wnioski mieszkańców o przekształcenia działek

4.       od 27 sierpnia 2007 r. wydano:

-        50 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-        25 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;

-        5 postanowień wstępnej opinii podziału działki;

5.       W ramach projektu “Ochrona i zagospodarowanie edukacyjne i turystyczne muraw kserotermicznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym” prowadzonego przez Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej Oddział w Kazimierzu Dolnym- Starostwo Powiatowe wydało decyzję na wycinkę drzew i krzewów na Górze Trzech Krzyży, także Urząd Miasta wydał decyzje na wycinkę 400 szt. sosny zwyczajnej - samosiewów z terenu działek 742/5 i 742/7 w obrębie Męćmierz-Okale.

 

W dniu 4 września rozpoczął pracę w naszym urzędzie nowy pracownik, pan Andrzej Wenerski, który został zatrudniony na nowoutworzonym stanowisku kierownika Referatu Działalności Gospodarczej, Inwestycji i Funduszy Europejskich. Osoba ta jest odpowiedzialna za realizację inwestycji gminnych oraz pozyskiwanie w ramach regionalnych programów  operacyjnych środków na te inwestycje a także koordynowanie lokalnych przedsięwzięć z zakresu bieżącego utrzymania, remontów itp.

 

2 października miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Puławska”, której byliśmy członkiem. Zebranie jednogłośnie podjęło decyzję o rozwiązaniu organizacji, wyznaczyło likwidatora oraz przekazało pieniądze na Hospicjum – nasza gmina nie poniosła przy tym żadnych kosztów. Tym samym zakończyła się działalność tej organizacji.

 

We  wrześniu gazeta „Rzeczypospolita” ogłosiła plebiscyt wśród internautów „Wybieramy siedem cudów Polski”. Spośród 400 zgłoszonych obiektów wybrano 27, które znalazły się na liście, z której wybierano te najbardziej godne obejrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 września.  Kazimierz Dolny, jego Rynek i okolice znalazł uznanie wśród głosujących, plasując się ostatecznie na 12 miejscu.

 

W ramach obowiązków służbowych w omawianym okresie uczestniczyłem w następujących spotkaniach i naradach:

 

30 sierpnia – na zebraniu z mieszkańcami Okala i Męćmierza omówiliśmy kwestie i problemy najbardziej ich nurtujące tj. przede wszystkim dojazd do wsi i okolicznych pól a także kontrowersyjny zamysł budowy lądowiska na okalskich polach

 

3 września – uczestniczyłem  w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego         w Puławach

 

6 września – w Filharmonii Lubelskiej odbyła się konferencja, na której dokonano podsumowania realizacji sektorowego programu operacyjnego

 

8-9 września – w Nałęczowie miała miejsce I edycja Turnieju Gmin. Turniej był organizowany przez Uzdrowisko Nałęczów, pod patronatem medialnym Radia Lublin. Nasza gmina przez dwa dni rywalizowała w różnych konkurencjach z kilkoma gminami „Krainy lessowych wąwozów”.

 

15 września – wspólnie z OSP w Bochotnicy, radnymi, mieszkańcami oraz we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg przeprowadzona została akcja sprzątania na ul. Kazimierskiej w Bochotnicy m.in. oczyszczenie chodnika, pobocza drogi, podcięcie gałęzi na odcinku około 0,5 km. Akcja ta przyniosła wymierny efekt w postaci poprawy widoczności a tym samym bezpieczeństwa na tym odcinku

 

16 września – na kazimierskim Rynku odbyły się uroczystości z okazji        100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym, członkom straży oraz osobom dla niej zasłużonym wręczono odznaczenia 

 

20-25 września – na zaproszenie burmistrza zaprzyjaźnionego, partnerskiego miasta Stauffen w Niemczech odbyłem partnerską wizytę w tym mieście, miały tam miejsce uroczystości związane ze świętem historycznym, dotyczącym powstania miasta oraz z oddaniem do użytku ratusza po ponad dwuletnim remoncie. Wizyta ta pogłębiła naszą wzajemną współpracę.

 

26 września – na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta Puławy i rektora PSW wziąłem udział w uroczystej sesji Rady , połączonej z obchodami 10-tej rocznicy powstania Puławskiej Szkoły Wyższej

 

1 października – uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

 

5 października – w urzędzie miała miejsce wewnętrzna narada wraz z zaproszonymi gośćmi w celu omówienia ewentualnych problemów i zagrożeń, jakie mogłyby wystąpić w czasie planowanej akcji eksmisji byłych sióstr z kazimierskiego Domu Formacyjnego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej; w podobnym tonie utrzymane było następne takie spotkanie, które odbyło się w przeddzień eksmisji - 9 października w Starostwie Powiatowym

 

6 października – na zaproszenie starosty puławskiego w Domu Chemika w Puławach wziąłem udział w 7 Powiatowym Dniu Kultury - występował tam nasz gminny zespół „Kazimierz”

 

13 października – w Kazimierzu na moje zaproszenie gościło siedmiu dziennikarzy z Niemiec, którzy zostali zapoznani z walorami turystycznymi gminy i regionu; dziennikarze ci zadeklarowali pomoc w promowaniu gminy na Zachodzie, zachęci to  turystów z Niemiec do odwiedzenia naszego regionu

 

15-16 października – w Krakowie uczestniczyłem w spotkaniu miast i gmin papieskich (łącznie 299 gmin) – zamysłem tego zjazdu było włączenie się gmin i miast, które nadały honorowe obywatelstwo Papieżowi-Polakowi w działalność Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

 

17 października – miało miejsce spotkanie z mieszkańcami Bochotnicy, w którym uczestniczyli przedstawiciele WZMiUM z Lublina oraz powiatu puławskiego. Omówiono m.in. sprawy dotyczące pozyskania ziemi  z terenu wspólnot gruntowych wsi oraz perspektywy remontu dróg wojewódzkich i powiatowych.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-11-05 16:20:53
Ostatnia zmiana:
2007-11-05 16:13:36