Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 18 października do 28 listopada 2007r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2007r.

 

 

 

W czasie od ostatniej sesji z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace:

1.      Zlecono przełożenie nawierzchni z kamienia przy kościele Farnym, przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Senatorskiej oraz przełożenie nawierzchni przy postoju taxi, sklepie Jarmark Polski o łącznej pow. 6,5m2,

2.      Zlecono nawiezienie 10 ton mieszanki tłucznia na drogę gminną o nr ewid. 655 w Zbędowicach oraz nawiezienie 20 ton kruszyw budowlanych i nawiezienie piachu na drogę gminną o nr ewid 660 w tej samej miejscowości,

3.      Zlecono odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze gminnej nr ewid. 77 w miejscowości Wierzchoniów,

4.      Zlecono nawiezienie blisko 270 ton kruszyw budowlanych na drogi gminne o nr ewidencyjnych 38, 108, 238 i 297 w miejscowości Rzeczyca,

5.      Zlecono wykonanie zabezpieczenia i oznakowania drogi gminnej o nr ewid. 963 ul. Plebanka w Kazimierzu Dolnym wzdłuż murów Klasztoru Ojców Franciszkanów,

6.      Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji drogi gminnej nr ewid. 360/1 w miejscowości Dąbrówka, na odcinku długości 250 m, szerokości 4m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ofertę złożyło 4 firmy. Do realizacji zamówienia został wybrany Zakład Robót Budowlano-Instalacyjnych Henryk Żuber z Nałęczowa za kwotę 128 248,69 zł brutto, z którym podpisano umowę,

7.      Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót budowlanych oraz 2 decyzje na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami,

8.      Zlecono wykonanie projektu przebudowy kabla telefonicznego na drodze gminnej Góry – Skowieszynek.

 

 

 

Realizacja zadań z zakresu inwestycji gminnych od 19 października do 26 października 2007 przedstawia się następująco:

1.    Dokonany został montaż 10 sztuk okien w Społecznej Szkole Podstawowej w Skowieszynku. Koszt okien wraz z montażem wyniósł 7393 zł.

2.      Zakupiono i przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Kazimierzu Dolnym sprzęt do remontu kanalizacji: poduszkę uszczelniającą z wężem zasilającym i łącznikiem armatury. Całość o wartości 4 000 zł.

3.      Zlecono wymianę niesprawnego kotła na nowy kocioł gazowy w szkole w Kazimierzu Dolnym. Koszt robót budowlanych wynosi 56715,54 zł; nadzór inwestorski oraz opracowanie schematu technologicznego kotłowni i instrukcji obsługi kotła - 1830 zł. Termin zakończenia prac wg umowy 12.12.2007r.

4.      Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bochotnicy” na kwotę 4270zł w celu urealnienia kosztów inwestycji, ponieważ poprzedni kosztorys inwestorski został opracowany w październiku 2004r., dodatkowo zamówiono 4 pomocnicze egzemplarze projektu sali gimnastycznej do w/w projektu na kwotę 854 zł, który uwzględnia aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa hal sportowych.

5.      Zlecono wykonanie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dodatkowych przyłączy wodociągowych w ramach projektu budowy wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce za kwotę 1970,30 zł.

6.      Opracowano projekt przebudowy infrastruktury na działce przy ul. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym. Koszt projektu wyniósł 7442zł.

 

 

 

Z zakresu bieżącego utrzymania miasta:

1.      Ogłoszono przetarg na dzierżawę parkingu wraz z szaletem przy ulicy Zamkowej, przetarg odbędzie się dnia 6.12.2007r.

2.      Ogłoszono przetarg na prowadzenie robót i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i placów na terenie miasta Kazimierza Dolnego, przetarg odbędzie się dnia 4.12.2007r.

3.      Oczyszczono wąwóz wzdłuż cmentarza w Kazimierzu Dolnym.

4.      Wykonano oświetlenie skrzyżowania drogi nr 824 z drogą powiatową Helenówka – Rzeczyca Kolonia (we współpracy z Zakładem Energetycznym w Puławach).

5.      W miesiącu październiku Lubelski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę obiektów grobownictwa wojennego - utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych zostało ocenione bardzo dobrze.

 

 

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami w okresie od 18 października do 28 listopada 2007 r.:

1.      Podpisano akt notarialny umowę przeniesienia własności działki nr 2072/7, położoną w Kazimierzu Dolnym przy ul. Słonecznej – działka nabyta przez Gminę Kazimierz Dolny,

2.      Podpisano umowę w sprawie wyceny nieruchomości, których właściciele – w przypadku zbycia nieruchomości - podlegają obowiązkowi zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) o planowaniu przestrzennym),

3.       Zawarto umowę na opracowanie wieloletniego planu polityki mieszkaniowej gminy Kazimierz Dolny – termin wykonania opracowania 15 stycznia 2008 r.

4.       Podpisano umowę na dzierżawę budynku „Jatek” na okres trzech lat,

5.       Wydano 1 decyzję w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,

6.       Wydano 6 decyzji w prawie podziału nieruchomości,

7.       Odebrano opracowanie pt. „Ład wizualnej przestrzeni publicznej Kazimierza Dolnego” przygotowane przez firmę „Foton Mateusz Stachyra” a dotyczące wykonania umowy z dnia 5 lipca 2007 r. Opracowanie to zawiera przygotowane na potrzeby przyszłego uporządkowania identyfikacji wizualnej miasta studium jego wizerunku wraz z komentarzem i uwagami a także dokumentacją fotograficzną.

 

 

 

Gospodarka przestrzenna:

Ciągle wnoszone są ostatnie poprawki i uzgodnienia do projektu studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, na bieżąco odbywają się spotkania na ten temat, nadal wpływają nowe wnioski od zainteresowanych o przekształcenia działek,

Termin składania uwag do projektu zmiany planu dla działek przeznaczonych pod wyciąg narciarski przy ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym został określony do 04.12.2007r.

Od 18 października 2007 r. do chwili obecnej wydano:

-         - 29 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-         - 17 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;

-         - 5 postanowień wstępnej opinii podziału działki;

-         - 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej w omawianym czasie dokonano:

4 wpisy do rejestru działalności gospodarczej,

3 zmian wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

3 wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej,

1 decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

5 zaświadczeń o uiszczeniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Tytułem informacji – w ubiegłym tygodniu powziąłem wiadomość o tym, że w budynku po dawnym Domu Starców w Cholewiance planowane jest utworzenie ośrodka pomocy dla młodzieży dotkniętej problemem narkomanii „Powrót z U” (z uzależnień). W związku z brakiem rzeczowej informacji na ten temat zwróciłem się z prośbą do dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie o wzięcie udziału w dzisiejszej sesji i przybliżenie problemu.

 

 

 

W czasie pomiędzy sesjami uczestniczyłem w następujących spotkaniach i uroczystościach:


23 października oraz 22 listopada
– w Nałęczowie brałem udział w spotkaniach organizacyjnych dotyczących przyjazdu w sierpniu 2008r. chóru Stefana Stuligrosza - „Poznańskie Słowiki”. Trasa koncertowa chóru obejmie nasz najbliższy region. Koncert na dużym rynku w Kazimierzu zaplanowany został na 10 sierpnia 2008 r.,

 

29 października – także w Nałęczowie uczestniczyłem w naradzie zorganizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Nałęczowska” w celu omówienia założeń i podstaw opracowania programu pod nazwą „Strategia rozwoju turystyki” dotyczącego kilkunastu gmin leżących w strefie tzw. „Krainy lessowych wąwozów”. Podobne spotkania warsztatowe odbyły się również w dniach 5, 12 i 19 listopada, w których brali udział przedstawiciele Urzędu,

 

7 listopada – w Lublinie odbyłem dwa spotkania, pierwsze w Lubzel SA w sprawie doprecyzowania zasad dofinansowania w zakresie spraw przebudowy oświetlenia i okablowania ulic Krakowskiej i Klasztornej oraz drugie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie omówienia założeń dotyczących programu rewitalizacji dla miasta Kazimierza,

 

12 listopada –w Kazimierskim Ośrodku Kultury uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu z udziałem podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną w związku z propozycją organizacji w dniach 8 i 9 grudnia na Dużym Rynku I Kazimierskiego Jarmarku Świątecznego,

 

15 listopada – odbyłem spotkanie z dyrektorem Ruch SA Oddział Lublin mające na celu potwierdzenie możliwości zawarcia umowy dotyczącej wybudowania przystanku autobusowego w Kazimierzu, wstępnie podpisanie umowy może mieć miejsce w grudniu tego roku,

 

18 i 19 listopada – uczestniczyłem w obchodach 65 rocznicy „Krwawej Środy”. Uroczystości odbyły się 18 listopada w Bochotnicy, złożone zostały wieńce pod pomnikami w Bochotnicy, Parchatce i Zbędowicach. W kolejnym dniu obchodów - 19 listopada w Kazimierzu wziął w nich udział poseł na Sejm pan Włodzimierz Karpiński,

 

19 listopada - brałem udział w spotkaniu społeczności miasta i gminy oraz osób zaproszonych na temat utworzenia przez kilka gmin z naszego terenu stowarzyszenia pod nazwą Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości korzystania ze środków pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś LEADER,

 

20 listopada – uczestniczyłem w naradzie szkoleniowej prezesów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,

 

21 listopada – w Nałęczowie odbyła się konferencja prasowa na temat organizacji EURO 2012, ewentualnego przyjęcia którejś z reprezentacji narodowych na naszym terenie i korzyści z tego wynikających dla samorządów,

 

23 listopada – na zaproszenie dowódcy szkoły lotniczej gen. brygady pilota doktora Jana Rajchela wziąłem udział w uroczystej promocji absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,

 

26 listopada – w Warszawie uczestniczyłem w konferencji na temat „Miasto to marka – jak ją skutecznie promować”, poruszano na niej takie tematy jak pomysł na miasto, wykorzystanie marki miasta w promocji, miasto w oczach dziennikarza ekonomicznego. Konferencja była nieodpłatna, zorganizowana przez telewizję TVN w jej siedzibie.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-12-05 08:07:13
Ostatnia zmiana:
2007-12-05 07:59:33